تحقیق کیفی پیرامون تأثیر رویکرد تجاری سازی بر ارزش‌های سنتی دانشگاه

نویسندگان

چکیده

چکیده بیش از یک دهه است که گرایش های نوین اقتصاد جهانی دانشبر بحث های عمیقی را پیرامون ورود دانشگاه به عرصه سرمایه داری دانشگاهی پدید آورده اند؛ به طوری که تجاری سازی سرمایه های دانشگاهی به ضرورتی انکارناپذیر در راستای توسعه اجتماعی-اقتصادی و موفقیت برنامه های آتی جوامع تبدیل شده است. از سویی دیگر برخی از اندیشمندان بر این باورند که در فرایند تجارت دانشگاهی فقط مبادله دانش و اطلاعات صورت نپذیرفته؛ بلکه عناصر فرهنگی نیز مبادله می شوند. با توجه به این که تجاری سازی سرمایه های فکری دانشگاهی از جمله ویژگی های مهم قانون برنامه چهارم توسعه کشوراست و توجه حوزه سیاست گذاری علم و فناوری به آن مسیر را برای نیل به بخش مهمی از اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز بیست ساله کشور هموار می سازد، لذا پاسخ به این سؤال ضروری به نظر می رسد که دانشگاه های ایران در فرایند تجاری سازی با چه تغییراتی در زمینه ارزش های فرهنگی خود مواجه می شوند. هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل تأثیرات رویکرد تجاری سازی در دانشگاه با استفاده از یک مطالعه کیفی است. بدین منظور از روش تحقیق کیفی تحلیل تم استفاده شده و نتایج حاصل از بیست مصاحبه، نشان دهنده 7 تم اصلی است که چگونگی تأثیر رویکرد تجاری سازی بر ارزش های دانشگاهی را ارائه مینمایند. کلیدواژه ها: رویکرد تجاری سازی، سرمایه داری دانشگاهی، فعالیت های کارآفرینی، ارزش های سنتی دانشگاهی، ارزش های نئولیبرال.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Qualitative Research about the Effect of Commercialization Approach on the Traditional Academic Values

نویسندگان [English]

  • Aryan Gholipour
  • Badri Abbasi
چکیده [English]

Abstract It is more than one decade that new trends of global economics have emerged debates about entrance of universities to business and industries in a way that academic capitalism has become an undeniable necessity to socio-economical development of countries. On the other side, some scientists assert, during commercial activities of universities, not only knowledge and information but also cultural components exchange. Consequently some cultural values of university are ruined. Considering this fact that commercializing of intellectual capitals is one of important rules of «forth development plan in Iran», which facilitates the way to reach some important goals of «20 years strategic plans», the question to be answered is : what are the effects of growing phenomena-commercialization- on the academic values in public universities of Iran? The main purpose of this article is to analyze the influence of commercialization on academic values by a qualitative study. This study used theme analysis method to show how commercialization affects academic values. The findings of 13 in-depth interviews, showed seven main themes in this qualitative study. Keywords: Commercialization, academic capitalism, entrepreneurial activities, Traditional academic values, neo liberal values

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization
  • academic capitalism
  • entrepreneurial activities
  • Traditional academic values
  • neo liberal values