بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر در آینده مدیریت علم و فناوری ایران تا افق 1404 از دیدگاه متخصصان و سیاست گذاران

نویسندگان

-

چکیده

چکیده تدوین سند چشم انداز بیست ساله، گام ارزشمندی در جهت‌دهی فعالیت های کشور برای رسیدن به توسعه بوده و از مهم ترین فرازهای سند، توجه ویژه به جایگاه ایران در افق 1404 در حوزه علم و فناوری است. بدیهی است تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز، مدیریت و تدبیر جامع در تمامی ابعاد را می طلبد و لازم است در حوزه مدیریتی علم و فناوری، مهم ترین عوامل شناسایی شده و برنامه های مناسب، طراحی و اجرا گردند. از آنجا که چشم انداز ناظر به آینده است، بهره گیری از تکنیکهای آینده نگرانه برای سنجش جهت گیری صحیح سیاست ها و کیفیت برنامه ها در مسیر تحقق اهداف چشم انداز، ضروری است. در مطالعه حاضر که تلاشی در این مسیر است، ابتدا ضمن مطالعات کتابخانه ای و میدانی و بهره گیری از نظریات کارشناسان، عوامل مهم تأثیرگذار در آینده مدیریت علم و فناوری مورد شناسایی قرار گرفته و علاوه بر رتبه بندی اهمیت آن ها، میزان احتمال به چالش کشیده شدن این عوامل و مورد چالش قرار گرفتن آن ها تا افق مندرج در سند چشم انداز بیست ساله (1404) به سنجش نظر متخصصان علمی در مقایسه با افراد درگیر در حوزه سیاست گذاری علم و فناوری گذاشته می شود. نتایج حاکی از آن است که پیش بینی هر یک از دو گروه بیش تر بر اساس حوزه دید ایشان نسبت به مسائل تخصصی حوزه کاری خودشان است. نتایج حاصل علاوه بر بیان نقاط همگرای نظریات این دو گروه، مبین دلایل اختلاف نظریات ایشان در پیش بینی آینده بوده و می تواند معیاری برای اصلاح سیاست ها و برنامه ها باشد. پیش بینی سیاست گذاران به طور کلی خوش بینانه تر از متخصصان بوده است. کلیدواژه ها: آینده پژوهی، مدیریت علم و فناوری، سیاست گذاری، چشم انداز بیست ساله 1404

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effective Factors on Future of Management of Science and Technology in Iran 1404

نویسنده [English]

  • Mahkameh Taati
چکیده [English]

Abstract The Twenty Year Vision Document is valuable step in directing the countries activities to attain development. One of the important high lights of the Document is paying particular attention to science and technology in 1404. To achieve the goals of the document an integrated overall management is needed for science and technology and identifying most important factors and designing proper plans are needed. Since the Document has future looking nature, it is necessary to use related future and foresight methods to monitor the proper directing of policies and quality of the plans. In the present work, which is a step in this regard, after an extensive literature survey and compiling experts opinion, important factors affecting the future of science and technology were identified, prioritized, and the probability of them being challenged in the time frame of the Document i.e. 1404 is evaluated by comparing the opinions of scientists and policy makers active in field of science and technology. The outcomes show that the forecast by each group is under the influence of their field of expertise. The results not only present the convergent points of views, but also explain the underlying reasons for differing views, which can be used to correct the policies and plans. In overall policy makers show more optimism that the specialists. Keywords: Futures Studies, Science and Technology Management, Policy Making, Twenty Year Vision Document (1404)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futures Studies
  • Science and Technology Management
  • Policy Making
  • Twenty Year Vision Document (1404)