تحلیل محتوای پیش نویس نقشه جامع علمی کشور و پیشنهاد الگوی ارزیابی آن

نویسندگان

چکیده

چکیده مقاله حاضر دو پرسش عمده را هدف مطالعه خود قرار داده است : نخست این که ساختار کلان مفهومی نقشه جامع علمی کشور چیست و دوم چه مؤلفه هایی برای ارزیابی این سند پیشنهاد می شود؟ روش تحقیق در بخش اول تحلیل محتوا و در بخش بعدی مطالعه اسنادی است. یافته های تحلیل محتوا بیانگر تأکید این نقشه بر سیاست فشار علم (در مقابل کشش تقاضا)، همچنین برجستگی خاص ارزش های فرهنگی، دینی و ایدئولوژیک در مقابل ارزش های علمی و فناورانه و حرفه ای است. هم چنین یافته های این مطالعه نشان داد که سه گروه مفاهیم علمی و فناوری (با 23/38 درصد)، مفاهیم اقتصادی (با 08/16درصد) و مفاهیم مدیریتی (با 7/14درصد) به ترتیب بالا ترین سهم را در ساختار مفهومی پیش نویس نقشه ایفا می کنند. پس از آن در رتبه چهارم، مفاهیم جامعه شناختی، رتبه پنجم مفاهیم فرهنگی، رتبه ششم مفاهیم آینده پژوهی، رتبه هفتم مفاهیم سیاسی و در نهایت در آخرین رتبه مفاهیم حقوقی قرار دارند. در پایان این مقاله با اتکا به یک مطالعه اسنادی 18 مؤلفه در قالب یک الگو برای ارزیابی نقشه جامع علمی کشور تدوین و پیشنهاد شده است. کلیدواژه ها: نقشه جامع علمی کشور، ره‌نگاشت علم و فناوری، تحلیل محتوا، ارزیابی ره نگاشت، توسعه علمی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Content Analysis of Iran Scientific Roadmap and Providing Evaluation Pattern of IT

نویسنده [English]

  • Amin Zakersalehi
چکیده [English]

Abstract This article aims two major questions: first, what is macro conceptual structure of Iran scientific roadmap? which elements are suggested for evaluating this document? The research method of first section is content analysis and in second one is studing the related documents. The content analysis finding represent emphasis on science push policy (VS. demand pull), also special importance of cultural, religious and ideological values vs. scientific, technological and professional values. The findings of this research suggest that technology and science concepts group (%.38.23), economic concepts (%16.8), and management (%14.7) have highest share in conceptual structure of Iran scientific roadmap. The other important concepts, according to their ranks and shares are social, cultural, futures studies, political, and legal concepts. Finally, after studing related documents, 18 elements and variables is suggested as a pattern for evaluation of Iran scientific roadmap. Keywords: scientific roadmap, science and technology roadmap, content analysis, roadmap evaluation, scientific development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • scientific roadmap
  • science and technology roadmap
  • content analysis
  • roadmap evaluation
  • Scientific Development