مدل ارزیابی متوازن عملکرد پروژه‌های آینده‌نگاری فناوری اطلاعات

نویسندگان

چکیده

چکیده کارکرد اصلی آینده‌نگاری، خلق و ترسیم پاردایم ها، سناریوها و آینده های مطلوب است. ابهام و عدم اطمینان از آینده بر اهمیت پروژه های آینده نگاری فناوری اطلاعات می‌افزاید. تاکنون روشی برای ارزیابی پروژه های آینده نگاری فناوری اطلاعات ارائه نشده است. کارت امتیازی متوازن به عنوان یکی از سیستم های مدیریت عملکرد، کنترل تطابق خروجی پروژه ها با اهداف راهبردی را انجام می دهد. به تازگی از کارت امتیازی متوازن برای مدیریت پروژه نیز استفاده شده، ولی تاکنون مدلی برای ارزیابی پروزه های آینده نگاری ارائه نشده است. از نتایج سنجش عملکرد پروژها می‌توان برای اثر بخش کردن سرمایه‌گذاری بر روی این پروژه ها استفاده کرد. ویژگی های خاص پروژه های ICT؛ از جمله ریسک بالا؛ نرخ بازگشت سرمایه کم؛ ناملموس بودن نتایج و فواید پنهان آن ها، بر اهمیت ارزیابی عملکرد آن ها می افزاید. مقاله حاضر روشی برای ارزیابی این پروژه ها با استفاده از کارت امتیازی متوازن را ارائه کرده است. برای این کار ابتدا قابلیت های آینده نگاری و تجارب سایر کشورها بررسی شده است. سپس مطالعات انجام شده در زمینه ارزیابی پروژه ها با استفاده از کارت امتیازی متوازن مرور شده است. در مرحله بعد با تحلیل مباحث پیشین، 4 جنبه به همراه 40 شاخص با استفاده از مدل کارت امتیازی استخراج شده و برای تأیید آن ها از نظرسنجی از خبرگان با روش دلفی استفاده شده است. جنبه های چهارگانه ارزیابی عبارتند از: 1- جنبه ایجاد و ارتقای مستمر تفکر آینده‌نگر مبتنی بر فناوری اطلاعات؛ 2- رضامندی ذی نفعان؛ 3- فرایندها و سازماندهی پروژه آینده نگاری؛ 4- رشد و یادگیری جمعی. با استفاده از دو دور دلفی، نظریات خبرگان همگرا شده و 26 شاخص آن تأیید شده است. در انتها برای اعتبار سنجی مجدد شاخص های به دست آمده از پرسش‌نامه و تحلیل آن با استفاده از روش آنتروپی شانون استفاده شده است. نتایج این دو روش همدیگر را تأیید کرده اند. کلیدواژه ها: مدیریت عملکرد، آینده نگاری، کارت امتیازی متوازن، فناوری اطلاعات

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Balanced Performance Evaluating Model for Foresight Information Technology Projects

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Saghafi
  • Maryam Mohamedpour
چکیده [English]

Abstract Main functions of the foresight are creation and planning of favorite future and scenarios of future. Uncertainty and ambiguity of future increases the importance of IT foresight projects. Yet to date، no study has evaluated IT foresight projects. Balances scorecard (BSC)، as a performance management system is used as a project output controller for adopting strategic objectives. Recently BSC has been used for project management. Investing on foresight projects will be effective if projects performance measures in a balanced way. Information communication technology (ICT) projects are important because of their specific traits such as high risk، low return of investment، invisible benefits and etc. In this paper a method for evaluating IT foresight projects is presented. So، First foresight capability and its experiences in other countries is reviewed. Then the experiences in project evaluating by BSC are studied. In the next step، main components of the BSC aspects in this paper are identified with analyzing these studies and presented a 4 layer method for using balanced scorecard with 40 criteria and also highlights available foresight and valid experiences about evaluating the IT project by BSC. Then، Delphi method is employed for gathering the expert’s views on aspects of evaluation and 26 indices is approved. Finally 26 indices are validated and approved again by analyzing questionnaire forms with Shanon entropy method. Keywords: Performance management، Foresight، Balanced scorecard، Information technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance management
  • Foresight
  • Balanced Scorecard
  • Information Technology