تمدید فراخوان مقاله برای ویژه نامه نقش و جایگاه مؤسسات پژوهشی دولتی در نظام ملّی نوآوری

ویژه نامه

 

لطفاً جهت دانلود فایل تمدید فراخوان کلیک بفرمایید.

 

نقش و جایگاه مؤسسات پژوهشیِ دولتی در نظام ملّی نوآوری 

 

سردبیر مهمان: دکتر شهره نصری (عضو هیئت­ علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)

 

مقدمه و اهمیت موضوع

مؤسسات پژوهشی به عنوان زیرمجموعه ای از نظام پژوهش و فناوری، از جمله پیشران های اصلی در راستای نیل به اقتصاد دانش بنیان محسوب می شوند. این مؤسسات به عنوان بازیگرانی تعریف می شوند که از طریق پر کردن شکاف بین تحقیقات بنیادین و توسعه ای به توسعه فناوری در بنگاه ها کمک می کنند تا از دره مرگ (مقطعی که فناوریها هنوز اثبات مفهومی نشده اند، ریسکها زیاد است و متعاقباً سرمایه گذاری های قابل توجهی مورد نیاز است) نجات یابند.  

بررسی کارکردهای مؤسسات پژوهشی در سطح جهانی نشان می دهد این مؤسسات نقش مهمی در تحقق کارکردهای نظام ملی نوآوری دارند. در واقع مؤسسات پژوهشی، نه تنها تحقق برخی از کارکردهای اصلی نظام ملی نوآوری (مانند انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه) را به عهده دارند بلکه قادرند به طور مستقیم و غیرمستقیم، سایر بازیگران این نظام را در مسیر تحقق کارکردهای نظام ملی نوآوری یاری کنند و منجر به پویایی های نظام مند و توسعه موتورهای محرک نوآوری در سطح ملَی شوند.

با این حال بررسی عملکرد مؤسسات پژوهشی به ویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران حاکی از آن است که این مؤسسات نتوانسته اند کارکردهای مورد انتظار خود را در نظام ملی نوآوری محقق کنند و در این خصوص با چالشهای متعددی از جمله موانع قانونی و ساختاری، ابهام در مأموریت های آنها در مقایسه با دانشگاه ها، نگاه کارکردیِ یکسان به آنها همچون دانشگاهها و ... مواجه بوده اند. علیرغم ضرورتِ شفاف سازیِ نقش مؤسسات پژوهشی و مأموریت های آنها در راستای توسعه فناوری و نوآوری، تاکنون این موضوع کمتر در رویدادهای علمیِ مختلف مورد توجه قرار گرفته است؛ لذا هدف ویژه نامه حاضر شفاف ساختنِ نقشِ این مؤسسات در بخش دولتی ذیل چتر نظام ملَی نوآوری و متعاقباً ارائه دلالت هایی در راستای کمک به ذینفعان، تصمیم گیران و سیاستگذارانِ موضوع است. لذا از همه صاحب نظران، پژوهشگران، فعالان و علاقمندان برای ارسال مقاله به مجله سیاست علم و فناوری حول موضوع «نقش و جایگاه مؤسسات پژوهشیِ دولتی در نظام ملی نوآوری» دعوت به عمل میآید.

 


اولویتهای موضوعی

1- شناسایی کارکردهای کلیدیِ مؤسسات پژوهشی در توسعه صنعتی و نظام ملی نوآوری بر اساس مطالعات تطبیقی

2- مأموریتهای مطلوب مؤسسات پژوهشی و سیاستهای مورد نیاز برای تحقق آنها

3- آسیب شناسی و تحلیل وضع موجود مؤسسات پژوهشی و موانع پیش روی آنها در راستای تحقق کارکردهای مورد انتظار

4- نوع شناسی و دسته بندی مؤسسات پژوهشی در راستای تسهیل مکانیزم های مدیریتیِ آن در اسناد مختلف

5- حکمرانی مؤسسات پژوهشی و سازوکار خصوصی سازی آنها با توجه به مأموریت های اختصاص یافته به آنها

6- تأمین مالی مؤسسات پژوهشی متناسب با عملکرد و مأموریت های اختصاص یافته به آنها

7- بازطراحی ساختار سازمانی و تشکیلات مؤسسات پژوهشی به منظور پشتیبانی از تحقق کارکردهای مورد انتظار از آنها

8- ارزیابی عملکرد مؤسسات پژوهشی متناسب با مأموریتهای کلیدی و نوع شناسی آنها در نظام ملّی نوآوری

9- سازوکار تأمین و مدیریت نیروی انسانی به منظور تدوین رویه های متناسبِ جذب، ارتقا، جبران خدمات، و ...

10- نظام جبران خدمات پژوهشگران مؤسسات پژوهشی با بهره گیری از استانداردهایی نظیر دستنامه فراسکاتی، کانبرا و ...

11- رویه های اثربخش و کارآمدِ ارتباط با صنعت در مؤسسات پژوهشی بر اساس شاخص سطح آمادگی فناوری (TRL)

12- شناسایی و تحلیل سیاستهای دولت در مواجهه با مؤسسات پژوهشی و آسیب شناسی آنها

13- ترازیابی مؤسسات پژوهشی به منظور شناسایی انواع مؤسسات پژوهشی، شناسایی کارکردهای آنها و ارائه پیشنهاداتی برای ایران

 


ملاحظات قابل توجه در تدوین مقاله


1- استفاده از مثالهای کاربردی و تجارب ملّی

2- ارائه راهکارهای عملیاتی و سیاستی برای مدیریت مؤسسات پژوهشیِ کشور در بخش دولت

3- رعایت «راهنمای نگارش مقاله» مندرج در سایت فصلنامه

 


زمانبندی ارسال، داوری و انتشار مقالات


1- مهلت ارسال پروپوزال یک صفحه ای تا پایان بهار 1401 ( آدرس ایمیل جهت ارسال پروپوزال: shohreh_nasri@yahoo.com )

2- مهلت ارسال مقاله تا پایان مهر 1401

3- اعلام نتایج داوری مقالات تا پایان پاییز 1401

4- انتشار ویژه نامه در شماره زمستان 1401