فرایند پذیرش مقالات

سیاست داوری:

این مجله از فرآیند داوری دوسویه ناشناس و بی‌طرفانه استفاده می‌کند. در ابتدا، سردبیر هر مقاله ارسالی را برای تعیین مناسب بودن آن برای انتشار در مجله ارزیابی می‌کند. سپس مقالاتی که معیارهای ما را برآورده کنند، به حداقل دو متخصص مستقل برای بررسی دقیق ارسال می‌شوند، که تمرکز آنها بر صحت علمی و اعتبار کار است.


مسئولیت تصمیم نهایی در مورد پذیرش یا رد یک مقاله بر عهده سردبیر است و قضاوت او در این مورد قطعی است. برای حفظ بی‌طرفی، سردبیر در تصمیم‌گیری برای ارسالی‌هایی که ممکن است تعارض منافع داشته باشند، شرکت نمی‌کنند

.

مراحل ارزیابی مقالات

1. دریافت مقاله از طریق سامانه نشریه (مقالاتی که از طریق ایمیل یا روش هایی به جز سامانه به مجله ارسال شود، در روند بررسی مجله قرار نخواهد گرفت)

2. ارزیابی اولیه مقاله مطابق با شاخص های اصلی نشریه (موضوع، نویسندگان، ساختار مقاله و ...)

3. بررسی مقاله به لحاظ سرقت علمی و مشابهت یابی از طریق سامانه مشابهت یاب همیاب (لازم به ذکر است صرفا مقالاتی که در مرحله 2 واجد شرایط باشند، مشابهت خواهند شد، در غیر این صورت مقاله رد یا به نویسنده جهت اصلاح ارجاع خواهد شد)

4. ارسال مقاله به حداقل 2 داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله

5. اعلام نتیجه داوری به نویسنده(عدم پذیرش/ نیاز به بازنگری)

6. پیگیری بازنگری مقالات از نویسندگان

7. ارسال مقاله بازنگری شده به داور تطبیقی (پذیرش /عدم پذیرش)

8 . اعلام نتیجه داوری تطبیقی به نویسنده (پذیرش / عدم پذیرش)

 9. قرار دادن مقاله در بخش مقالات پذیرفته شده برای انتشار

10. تعیین شماره ای که مقاله در آن منتشر خواهد شد (با نظر هیات تحریریه)

11. ارسال مقاله به ویراستار

12. ارسال مقاله ویراست شده به نویسنده جهت رفع ابهامات و تایید نهایی قبل از انتشار

13. ارسال فایل نهایی تایید شده توسط نویسنده به صفحه آرایی

14. انتشار مقاله در سامانه مجله

15. ارسال ایمیل اطلاع رسانی انتشار مقاله به نویسندگان مقالات هر شماره و سایر مخاطبان

16. ارسال مقالات به پایگاه ها و نمایه های ملی و بین المللی