اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید سروش قاضی نوری

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

ghazinoorigmail.com
0000-0001-6356-0257

h-index: 11  

سردبیر

سید سپهر قاضی نوری

استاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

ghazinoory.ir/fa
ghazinoorymodares.ac.ir
0000-0002-6761-4694

h-index: 28  

اعضای هیات تحریریه

محمد رضا آراستی

دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

arastisharif.edu

h-index: 13  

حسن دانایی فرد

استاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

hdanaeemodares.ac.ir

h-index: 4  

حجت اله حاجی حسینی

دانشیار، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران.

hajihoseiniirost.org

بهزاد سلطانی

دانشیار، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

bsoltanikashanu.ac.ir
0000-0002-8286-208X

حبیب اله طباطباییان

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

tabatabaeianatu.ac.ir

h-index: 9  

غلامعلی منتظر

استاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

montazermodares.ac.ir

h-index: 24  

طاهره میرعمادی

استاد، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران.

tamiremadiirost.org

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

علی پایا

استاد، کالج اسلامی، انگلستان.

apayaislamic-college.ac.uk

h-index: 1  

عبداله صوفی

استاد، دانشگاه ویسکانسین، پلاتویل، آمریکا.

soofiuwplatt.edu

h-index: 19