محدودیت‌های نوآوری و‌ اصلاحات همشکل‌گرا در بهبود کیفیت مدیریت مالیه عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد پولی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. کارشناس ارشد مدیریت عمومی در توسعه بین‌الملل، دانشکده حکمرانی کندی، دانشگاه هاروارد، کمبریج، ماساچوست، آمریکا

2 استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

از منظر اقتصادی، سلامت عملکرد مالی دولت‌ها را با شاخص‌هایی مانند میزان کسری بودجه بلندمدت و میزان بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی می‌سنجند. اما این شاخص‌های اقتصادی خود معلول کیفیت مدیریت مالیه عمومی ا‌ست. کشورهای درحال‌توسعه از ‌جمله ایران با مسائلی مثل عدم پایداری بدهی دولت یا کسری بودجه مزمن رو‌به‌رو هستند. این کشورها در طی سه دهه گذشته سرمایه‌گذاری‌های مالی عظیم در زمینه طراحی، پیاده‌سازی و استفاده از نوآوری‌های ‌مدیریت مالیه عمومی، استقرار دولت الکترونیک و انتقال و بومی‌سازی فناوری‌های اطلاعات مالی در مدیریت مالیه عمومی انجام داده‌اند اما کماکان نتایج این اصلاحات پایین‌تر از اهداف اولیه بوده‌است. این مطالعه با به‌کار گرفتن نظریه «هم‌شکل‌گرایی نهادی» به عنوان چهارچوب اصلاحاتِ مدیریت مالیه به این سوال پاسخ می‌دهد که «چرا نوآوری‌های مالیه عمومی در برخی زمینه‌ها با احتمال کمتری منجر به موفقیت اصلاحات مدیریت مالیه عمومی ‌می‌شوند». گلوگاه سازوکار‌های همشکل‌گرایی نهادی شرایطی است که؛ ۱) ابعاد اصلاحات برای ناظران بیرونی مشاهده‌پذیر نباشد، ۲) به فعالیت‌های هسته‌ای و مرکزی سازمان‌ها مرتبط باشد و ۳) ذی‌نفعانی را درگیر ‌کند که هنجارهای حرفه‌ای متفاوتی را دنبال می‌کنند و یا مشروعیت خود را از گروه‌های مختلفی می‌گیرند. این محدودیت‌ها در سازوکار تغییر برای ۷۶ کشور در‌حال‌توسعه در فاصله‌ سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همزمان با کنترل کردن عوامل سیاسی و اقتصادی این مقاله نشان می‌دهد که ابعادی از مدیریت مالیه عمومی که ماهیت پایین‌دستی، عملیاتی و یا چندساله دارند و تحت نظارت ذی‌نفعان پراکنده (کلیه شهروندان) هستند، احتمال موفقیت کمتری را تجربه می‌کنند. در حالی که قرارداشتن در میان ابعادی که بازیگران متمرکز را درگیر می‌کند یا تحت نظارت بازیگران متمرکز (نظارت غیرمستقیم شهروندان از طریق مجلس) قرار دارد، باعث می‌شود احتمال دست‌یابی به کیفیت بالاتر افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Innovation and Isomrphic Reforms Limits in Public Finance Management Reforms

نویسندگان [English]

  • Fateme Najafi Ziarani 1
  • Kazem Yavari 2
1 Ph. D. Candidate in Monetary Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. MPAID graduate, Harvard Kennedy School of government, Cambrige, MA. USA
2 Professor of Economics, Department of Economics, Yazd University Yazd, Iran
چکیده [English]

From a macroeconomic perspective, the financial health of a government—and by extension, the entire country—is reflected in its debt sustainability and budget deficit. These indicators stem from the nation's public finance management (PFM) capacity. Over the past three decades, there has been significant investment in transferring financial and fiscal knowledge from advanced economies, along with adopting information technology solutions inspired by best practices and advanced economies. Despite these efforts, the results of such financial investments and the development of PFM innovations and technologies have often fallen short of expectations. This study employs the theory of 'institutional isomorphism' to explore why public finance innovations frequently yield suboptimal outcomes. It finds that the effects of institutional isomorphism are limited when the dimensions of reforms are not visible to external observers, pertain directly to the core activities of the organization, or involve a decentralized set of stakeholders who adhere to differing professional norms and derive legitimacy from various sources. This research evaluates these constraints in 76 developing countries between 2016 and 2023, controlling for political and economic factors. It concludes that PFM reform initiatives that are downstream, operational, decentralized, involve dispersed stakeholders, and have multi-year scopes are less likely to be successful, with respective odds ratios of 0.65, 0.83, 0.85, and 0.56. Conversely, initiatives involving centralized actors or overseen by such actors (through indirect citizen supervision via parliament) are more likely to enhance quality, with a higher probability of success, indicated by odds ratios of 1.32 and 1.28.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isomorphism
  • Fiscal Innovation
  • Public Finance Management
  • Development
  • Multi-order Logistic Regression
 
References
[1] Schick, A. (2013). Reflections on two decades of public financial management reforms. Public financial management and its emerging architecture, 21-78.
[2] Amoako, G. K., Adam, A. M., Arthur, C. L., & Tackie, G. (2021). Institutional isomorphism, environmental management accounting and environmental accountability: A review. Environment, Development and Sustainability, 23, 11201-11216. doi:10.1007/s10668-020-01112-2
[3] Andrews, M. (2011). Which organizational attributes are amenable to external reform? An empirical study of African public financial management. International Public Management Journal, 14(2), 131-156. doi:10.1080/10967494.2011.591802
[4] Andrews, M., Cangiano, M., Cole, N., de Renzio, P., Krause, P., & Seligmann, R. (2014). This is PFM (No. 285). Center for International Development at Harvard University.
[5] Mohaghar, A., Saghafi, F., Mokhtarzade, N., & Azadegan-Mehr, M. (2020). Anticipating Technological Transition Path in Iran's Financial Sector Based on MultiLevel Perspective. Journal of Science & Technology Policy, 11(4), 77-98. {In Persian}. DOI: 10.22034/jstp.2020.11.4.1066
[6] De Renzio, P., Andrews, M., & Mills, Z. (2011). Does donor support to public financial management reforms in developing countries work. An Analytical Study of Quantitative Cross-Country Evidence. London: Overseas Development Institute (ODI).
[7] Porter, D., Andrews, M., Turkewitz, J.A., & Wescott, C.G. (2011). Managing public finance and procurement in fragile and conflicted settings. International Public Management Journal, 14(4), 369-394. doi:10.1080/10967494.2011.656178
[8] Jafari, M. H., Mahmudzadeh, A., Nili, M. (2023). Impact of Fiscal Measures on the Infection Rate of COVID–19. Iranian Journal of Economic Research, 2 8 (96), 53-85. doi.org/10.22054/ijer.2023.73642.1186
[9] Pritchett, L., Woolcock, M., & Andrews, M. (2013). Looking like a state: techniques of persistent failure in state capability for implementation. The Journal of Development Studies, 49(1), 1-18. doi:10.1080/00220388.2012.709615
[10] Allen, R., & Last, D. (2007). Low-income countries need to upgrade financial management. IMF Survey, 36(11), 170-171.
[11] Pourtalei, F., & Atashak, M. (2009). A model for research and technology institutes budgeting based on science and technology outputs cost. Journal of Science and Technology Policy, 3(1), 53-65.
[12] Ashworth, R., Boyne, G., & Delbridge, R. (2007). Escape from the Iron Cage? Organizational Change and Isomorphic Pressures in the Public Sector. Journal of Public Administration, Research and Theory, 19, 165-187. doi:10.1093/jopart/mum026
[13] PEFA (2016). Public Financial Management: Performance Measurement Framework. (June) Washington, DC: PEFA Secretariat, The World Bank.
[14] Njoh, A.J. (2000). The impact of colonial heritage on development in Sub-Saharan Africa. Social Indicators Research, 52(2), 161-178. doi:10.1023/A:1007096010865
[15] Fogarty, T.J., & Dirsmith, M.W. (2001). Organizational socialization as instrument and symbol: An extended institutional theory perspective. Human Resource Development Quarterly, 12(3), 247-266. doi:10.1002/hrdq.1006
[16] Fitzpatrick, L.A. (2017). Legislative Strength and Democratization in Sub-Saharan Africa. University of California, Davis.
[17] Lienert, M.I. (2010). Role of the legislature in budget processes. International Monetary Fund.
[18] Kristensen, J.K., Bowen, M., Long, C., Mustapha, S., & Zrinski, U. eds. (2019). PEFA, Public Financial Management, and Good Governance. The World Bank.
[19] Stapenhurst, R. (Ed.). (2008). Legislative oversight and budgeting: A world perspective. World Bank Publications