تحلیل تطبیقی اهداف و سیاست‌های کلان آموزش عالی در کشورهای کانادا، استرالیا، ایتالیا، قطر و امارات متحده عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، تهران، ایران.

2 دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه تهران، ایران

10.22034/jstp.2024.11468.1684

چکیده

درمقاله حاضر به تحلیل و مقایسه سیاست‌ها و اهداف آموزش عالی در کشورهای کانادا، استرالیا، ایتالیا، قطر و امارات متحده عربی پرداخته و تناسب این سیاست‌ها برای ایران از منظر میزان مطلوبیت و بومی‌سازی آنها بررسی شده است. در چارچوب پژوهش، اهداف و سیاست‌های کلان کشورهای انتخاب شده مورد احصاء قرار گرفته و سپس وجوه اشتراک و افتراق آنها مشخص شده است.. نتایج نشان داد که : استرالیا همسوبا رویکردها وسیاستهای کشورهای مشترک المنافع (همسو با بریتانیای کبیر) عمل می‌کند. دراین کشورها آموزش عالی به مثابه یک صنعت پرسود ظهور یافته است. همچنانکه درانگلستان که رهبر این مجموعه کشورهاست چنین است. ایتالیا درچارچوب سیاست‌های اتحادیه اروپا و تحقق فرآیند بولونیا رفتار می‌کند. این فرایند منطقه آموزش عالی اروپا را تحت کنوانسیون لیسبون ایجاد کرده‌است. کانادا سیاست‌ها و برنامه‌های خاص خود را دارد و درچارچوب بین‌المللی‌شدن توانست حتی در دوران کرونا اهداف خود را در مورد تحرک بین‌المللی استادان و دانشجویان و کسب ثروت ازطریق نوآوری دنبال کند. این کشور قصد دارد در نوآوری پیشرو باشد و هسته مرکزی آن دانشگاهها هستند. قطر و امارات بدنبال جهش علمی سریع با اتکا به امکانات منطقه‌ای و مشاوره امریکا و انگلستان هستند و نظام آموزش عالی آنها هنوز دولتی است. درپایان، از منظر میزان مطلوبیت و امکان بومی‌سازی، سیاست‌ها و اهداف متنوع این کشورها توسط متخصصان آموزش عالی رتبه‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of goals and policies of higher education in Canada, Australia, Italy, Qatar and the United Arab Emirates

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Zakersalehi 1
  • Ahmad keykha 2
1 Professor, Institute for Research & Planning in Higher Education, Tehran, Iran.
2 Ph.D., Department of Educational Planning Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
In this article, the policies and goals of higher education in several selected countries have been analyzed and compared, and the appropriateness of these policies for Iran has been examined from the point of view of their desirability and localization. In the framework of the research, the goals and macro policies of the selected countries have been calculated and then their commonalities and differences have been identified. The results showed that: Australia acts in line with the approaches and policies of the Commonwealth of Nations (in line with Great Britain). In these countries, higher education has emerged as a profitable industry. As it is in England, which is the leader of this group of countries. Italy behaves within the framework of EU policies and the implementation of the Bologna process. This process has created the European Higher Education Area under the Lisbon Convention. Canada has its own policies and programs, and in the framework of internationalization, it was able to pursue its goals regarding the international mobility of professors and students and gaining wealth through innovation, even during the Corona era. This country intends to be a leader in innovation and the central core of that is the universities. Qatar and the UAE are looking for a rapid scientific leap by relying on regional facilities and advice from the United States and England, and their higher education system is still state-run. Finally, from the point of view of the degree of desirability and the possibility of localization, the various policies and goals of these countries were ranked by higher education experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education policies
  • higher education goals
  • comparative higher education
  • Friedman test
  • comparative method