کارآفرینی سیاسی، راهبردی در فرایند گذار به توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، گروه کارآفرینی واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 استاد، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد،گروه علوم سیاسی، اصفهان، ایران

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه کارآفرینی، گرگان، ایران.

چکیده

این پژوهش از دیدگاه مکتب اتریش به بررسی و مطالعه کارآفرینی سیاسی به عنوان شکلی از همسویی بین کارآفرینان با ساختار نهادی که هدفشان دسترسی ممتاز به منابع است، می‌پردازد. کارآفرینی سیاسی به عنوان یک پدیده در اقتصادهای در حال توسعه ظهور کرده و بر اهداف توسعه پایدار تاثیر‌گذار است. این مطالعه با استفاده از تعریفی گسترده با رویکردی مولد به این مفهوم، از طریق جمع­آوری داده‌های ترکیبی از منابع مستند و مصاحبه‌های نیمه‌ ساختاریافته با خبرگان سیاسی واجد شرایط که از طریق نمونه‌گیری هدفمند نظری انتخاب شدند انجام شده و ویژگی‌های اصلی فعالیت‌های کارآفرینانه را شناسایی و مدلی از کارآفرینی سیاسی با رویکرد توسعه پایدار ارائه نموده است. روش پژوهش از نظر هدف بنیادی- توسعه‌ای؛ و به لحاظ ماهیت کیفی و از نوع اکتشافی می‌باشد که از نظریه داده ‌بنیاد (سیستماتیک) به منظور سازماندهی و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. مدل پارادایمی با بررسی 4905 گزاره مفهومی، 6 کد انتخابی، 17 کد محوری و 73 کد باز حاصل شد. یافته‌ها نشان داد که پیوندهای چندگانه به عنوان مقوله محوری در مدل کارآفرینی سیاسی نقش مهمی دارد. این مدل قابل تعمیم به سایر اقتصادهای در حال توسعه می‌باشد. این مطالعه مفاهیمی را در مورد چگونگی اتخاذ یک رویکرد کل‌نگر برای استفاده از ظرفیت کارآفرینان سیاسی به منظور ارائه نوآوری در حوزه سیاسی و انجام اصلاحات در ساختار نهادی برای سیاستمداران و سیاستگذاران این حوزه ارائه می‌دهد. پیامدهای استفاده از این مدل تحکیم ساختار نهادی و حرکت به سمت توسعه پایدار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Political Entrepreneurship, a Strategy in the Transition Process to Sustainable Development

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ebrahimi 1
  • Hossein harsij 2
  • Seyyed Mohammad Reza Hosseini 3
1 PhD student of entrepreneurship, Department of Entrepreneurship, Aliabad Katoul Unit, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2 Professor, Department of Political Science, Isfahan University, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Islamic Azad University, Aliabad Katoul Branch, Gorgan, Iran
چکیده [English]

From the perspective of the Austrian school, this article critically examines and investigates political entrepreneurship as a manifestation of alignment between entrepreneurs and an institutional framework aimed at securing exclusive access to resources. Political entrepreneurship has emerged as a notable phenomenon in developing economies and has a consequential influence on the attainment of sustainable development goals. This investigation was carried out employing an extensive delineation with a generative methodology to this notion, via the compilation of amalgamated information sourced from documentary outlets and semi-structured interviews with proficient political specialists, who were meticulously chosen through theoretical purposive sampling and the main characteristics of entrepreneurial activities were identified and It has presented a model of political entrepreneurship with a sustainable development approach. The research methodology is characterized by its fundamental-developmental objective. Furthermore, it is qualitative and exploratory in nature, where the Grounded theory is employed to organize and analyze the collected data. The paradigm model was derived from the examination of 4905 conceptual propositions, 6 selective codes, 17 axial codes, and 73 open codes. The findings indicate that the central category in the model of political entrepreneurship is significantly influenced by multiple links. These results can be applied to other economies that are in the process of development. This study provides insights into the holistic approach that can be taken to leverage the capabilities of political entrepreneurs, thereby fostering innovation in the political arena and implementing reforms in the institutional structure for politicians and policymakers. Consequently, the adoption of this model leads to the strengthening of the institutional structure and facilitates progress towards sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Entrepreneurship"
  • "Political entrepreneurship"
  • "Development"
  • "Sustainable Development"
  • "Policymaking"
[1] Petridou, E., & Mintrom, M. (2021). A research agenda for the study of policy entrepreneurs. Policy Studies Journal, 49(4), 943-967. https://doi.org/10.1111/psj.12405
[2] López, E. J., & Leighton, W. A. (2020). Madmen, intellectuals, and academic scribblers: The economic engine of political change. Stanford University Press.
[3] De Vries, C. E., Hobolt, S. B., & Walter, S. (2021). Politicizing international cooperation: The mass public, political entrepreneurs, and political opportunity structures. International Organization, 75(2), 306-332. https://doi.org/10.1017/s0020818320000491
[4] Trofimov, I., D. (2017). Entrepreneurship and policy dynamics: a theoretical framework. Munich Personal RePEc Archive, No. 79497, online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/79497/
[5] Secchi, B. (2010). A new urban question. A new urban question, 8-18. https://doi.org/ 10.3280/TR2010-053002
[6] Kraav, M., & Mets, T. (2019). Ict infrastructure development as political entrepreneurship: The case of the Estonian education and research network (eenet). In 2019 17th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (ICETA) (pp. 453-459). IEEE. https://doi.org/ 10.1109/ICETA48886.2019.9040114
 [7] Rozuli, A. I., & Rahmah, W. D. A. (2022). Social-Political Entrepreneurship and Rural Institution Development Design. In Brawijaya International Conference on Economics, Business and Finance 2021 (BICEBF 2021) (pp. 22-28). Atlantis Press. ] https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220128.004
 [8] Rahmani, S., Alizadeh Sani, M., Majidpour, M., & Valipour Khatir, M. (2020). A look at Technological Catch-up Studies from the Perspective of Sustainability Transitions: A Meta-Synthesis Review. Journal of Science and Technology Policy, 13(1), 73-90. {In Persian} https://doi.org/10.22034/JSTP.2020.12.1.1137
 [9] Fakhari, H. (2014). Review of Knowledge-based Firms Definition Consistent with the Economic Conditions of Iran. Journal of Science and Technology Policy, 7(4), 69-88. {In Persian}. https://doi.org/20.1001.1.20080840.1393.7.4.6.0
[10] Vries, C. E. D., & Hobolt, S. (2020). Political entrepreneurs: The rise of challenger parties in Europe. Princeton University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctvt9k3d3
 [11] Kaufmann, D., & Siegelbaum, P. (1997). Privatization and Corruption in Transition Economies. Journal of International Affairs, 50(2), 419-458. https://doi.org/10.1080/17487870.2010.503099
[12] Marušiak, J. (2017). Political entrepreneurs as a challenge for the party system in Slovakia. Politologický časopis-Czech Journal of Political Science, 24(2), 179-200. https://doi.org/10.5817/PC2017-2-179
[13] Anderson, S. E., DeLeo, R. A., & Taylor, K. (2020). Policy entrepreneurs, legislators, and agenda setting information and influence. Policy Studies Journal, 48(3), 587-611. https://doi.org/10.1111/psj.12331
[14] Alwani (2016). Political entrepreneur; a transformative actor in the field of politics. Public Policy, 2(1), 81-91.‎ [In Persian]
[15] Lentsch, J., & Lentsch, J. (2019). Introducing Political Entrepreneurship. Political Entrepreneurship: How to Build Successful Centrist Political Start-ups, Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02861-9
[16] Bakir, C., & Jarvis, D. S. (2017). Contextualising the context in policy entrepreneurship and institutional change. Policy and society, 36(4), 465-478. https://doi.org/10.1080/14494035.2017.1393589
[17] Frohlich, N., & Oppenheimer, J. A. (2015). Political leadership and collective goods (Vol. 1298). Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400872411
[18] François, A. (2003). The political entrepreneur and the coordination of the political process: A market process perspective of the political market. The Review of Austrian Economics, 16(2-3), 153-168. https://doi.org/10.1023/A:1024588606724
[19] Schnellenbach, J. (2007). Public entrepreneurship and the economics of reform. Journal of Institutional Economics, 3(2), 183-202. https://doi.org/10.1017/S1744137407000641
[20] Schneider, M., & Teske, P. (1992). Toward a theory of the political entrepreneur: Evidence from local government. American Political Science Review, 86(3), 737-747. https://doi.org/10.2307/1964135
[21] Fligstein, N. (2001). Social skill and the theory of fields. Sociological theory, 19(2), 105-125. https://doi.org/10.1111/0735-2751.00132
[22] Roberts, N. C., & King, P. J. (1991). Policy entrepreneurs: Their activity structure and function in the policy process. Journal of Public Administration Research and Theory, 1(2), 147-175. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a037081
[23] Mintrom, M., & Thomas, M. (2018). Policy entrepreneurs and collaborative action: Pursuit of the sustainable development goals. International Journal of Entrepreneurial Venturing, 10(2), 153-171. https://doi.org/10.1504/IJEV.2018.092710
[24] Hogan, J., & Feeney, S. (2012). Crisis and policy change: The role of the political entrepreneur. Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, 3(2), 1-24.
[25] Campbell, J. L. (2004). Institutional change and globalization. Princeton University Press. https://doi.org/10.1093/ser/mwm001
[26] Barbeito Iglesias, R., & Iglesias Alonso, Á. (2021). Political emotions and digital political mobilization in the new populist parties: the cases of Podemos and Vox in Spain. International Review of Sociology, 31(2), 246-267. https://doi.org/10.1080/03906701.2021.1947948
[27] Kingdon, J. (1997). Agendas, Alternatives, and Public Policies, 2nd Ed. New York, NY: HarperCollins.
[28] Hederer, C. (2010). Political entrepreneurship and institutional change: an evolutionary perspective. International Journal of Public Policy, 6(1-2), 87-103. https://doi.org/10.2139/ssrn.1127163
[29] Sheingate, A. D. (2003). Political entrepreneurship, institutional change, and American political development. Studies in American political development, 17(2), 185-203. https://doi.org/10.1017/S0898588X03000129
[30] Goyal, N., Howlett, M., & Chindarkar, N. (2020). Who coupled which stream (s)? Policy entrepreneurship and innovation in the energy–water nexus in Gujarat, India. Public Administration and Development, 40(1), 49-64. https://doi.org/10.1002/pad.1855
[31] Frisch Aviram, N., Cohen, N., & Beeri, I. (2020). Wind (ow) of change: A systematic review of policy entrepreneurship characteristics and strategies. Policy Studies Journal, 48(3), 612-644. https://doi.org/10.1111/psj.12339
[32] Ugur, M., & Yankaya, D. (2008). Policy entrepreneurship, policy opportunism, and EU conditionality: The AKP and TÜSİAD experience in Turkey. Governance, 21(4), 581-601. https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2008.00414.x
[33] Christopoulos, D. C. (2006). Relational attributes of political entrepreneurs: a network perspective. Journal of European Public Policy, 13(5), 757-778. https://doi.org/10.1080/13501760600808964
[34] Dechezleprêtre, A., & Sato, M. (2017). The impacts of environmental regulations on competitiveness. Review of environmental economics and policy. https://doi.org/10.1093/reep/rex013
[35] Lediana, E., Perdana, T., Deliana, Y., & Sendjaja, T. P. (2023). Sustainable Entrepreneurial Intention of Youth for Agriculture Start-Up: An Integrated Model. Sustainability, 15(3), 2326. https://doi.org/10.3390/su15032326
[36] Xie, G., Huang, L., Bin, H., Apostolidis, C., Jiang, Y., Li, G., & Cai, W. (2022). Sustainable entrepreneurship in rural E-commerce: identifying entrepreneurs in practitioners by using deep neural networks approach. Frontiers in Environmental Science, 10