طراحی چارچوب ارزیابی مأموریت‌گرا برای مؤسسه‌های سیاست‌پژوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ارزیابی سیاست‌ها و پایش علم،‌ فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی / مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

3 کارشناسی ارشد، کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

10.22034/jstp.2022.13970

چکیده

در دهه‌های اخیر، الزام و ارزش نقش‌آفرینی پژوهشهای کاربردی در هدایت و اثربخشی تصمیمهای سیاستی برای سیاستگذاران مسجّل شده؛ به‌گونه‌ای که به منظور بهره‌گیری از نظرات کارشناسی در تشخیص و انتخاب بهترین گزینه‌های سیاستی، به سمت نهادسازی با مأموریت سیاست‌پژوهی پیش رفتهاند. این پژوهش با هدف ارائه چارچوب ارزیابی عملکرد مناسب برای مؤسسه‌های سیاست­پژوه مبتنی بر رویکرد مأموریت‌گرایی انجام شد. با بهره‌مندی از رویکرد پژوهش ترکیبی و روش سنتز چارچوب، مهم‌ترین ابعاد، شاخص‌ها و سنجه‌های ارزیابی عملکرد این مؤسسه‌ها متناظر با جایگاه کارکردی آن در نظام ملّی نوآوری و مأموریت‌های اصلی شناسایی شده برای این گونه مؤسسات، انتخاب شده‌اند. اعتبارسنجی چارچوب ارزیابی عملکرد به روش استدلال آگاهانه بر اساس نظر خبرگان انجام شده و درجه اهمیت اجزای چارچوب بر اساس آزمون t تک‌نمونهای تعیین شده است. چارچوب ارزیابی عملکرد حاصل از این پژوهش به صورت نمودار راداری مشتمل بر چهار چارک تناسب، کارایی، اثربخشی و سودمندی، 18 بُعد و شاخص‌های زیرمجموعه آن، نمایش داده شده است. همچنین مهم‌ترین نتایج این پژوهش با تمرکز بر وجوه افتراق ارزیابی عملکرد مؤسسه‌های سیاست‌پژوه، نشان‌دهنده محورهایی کلیدی برخاسته از مأموریت‌های اختصاصی این گونه مؤسسه‌هاست. عواملی همچون تنوع تخصصی پژوهشگران سیاست‌پژوهی و فنّی موردنیاز مؤسسه، سیاستمداران متمایز میهمان، مشارکت در گفتمان عمومی حوزه کاری، شبکه‌سازی سیاستی، برنامه‌های یادگیری، دانش‌افزایی از طریق رهبری فکری در فضای سیاستی و حکمرانی خوب، از جمله مهم‌ترین موارد حائز اشاره است.
در دهه‌های اخیر، الزام و ارزش نقش‌آفرینی پژوهشهای کاربردی در هدایت و اثربخشی تصمیمهای سیاستی برای سیاستگذاران مسجّل شده؛ به‌گونه‌ای که به منظور بهره‌گیری از نظرات کارشناسی در تشخیص و انتخاب بهترین گزینه‌های سیاستی، به سمت نهادسازی با مأموریت سیاست‌پژوهی پیش رفتهاند. این پژوهش با هدف ارائه چارچوب ارزیابی عملکرد مناسب برای مؤسسه‌های سیاست­پژوه مبتنی بر رویکرد مأموریت‌گرایی انجام شد. با بهره‌مندی از رویکرد پژوهش ترکیبی و روش سنتز چارچوب، مهم‌ترین ابعاد، شاخص‌ها و سنجه‌های ارزیابی عملکرد این مؤسسه‌ها متناظر با جایگاه کارکردی آن در نظام ملّی نوآوری و مأموریت‌های اصلی شناسایی شده برای این گونه مؤسسات، انتخاب شده‌اند. اعتبارسنجی چارچوب ارزیابی عملکرد به روش استدلال آگاهانه بر اساس نظر خبرگان انجام شده و درجه اهمیت اجزای چارچوب بر اساس آزمون t تک‌نمونهای تعیین شده است. چارچوب ارزیابی عملکرد حاصل از این پژوهش به صورت نمودار راداری مشتمل بر چهار چارک تناسب، کارایی، اثربخشی و سودمندی، 18 بُعد و شاخص‌های زیرمجموعه آن، نمایش داده شده است. همچنین مهم‌ترین نتایج این پژوهش با تمرکز بر وجوه افتراق ارزیابی عملکرد مؤسسه‌های سیاست‌پژوه، نشان‌دهنده محورهایی کلیدی برخاسته از مأموریت‌های اختصاصی این گونه مؤسسه‌هاست. عواملی همچون تنوع تخصصی پژوهشگران سیاست‌پژوهی و فنّی موردنیاز مؤسسه، سیاستمداران متمایز میهمان، مشارکت در گفتمان عمومی حوزه کاری، شبکه‌سازی سیاستی، برنامه‌های یادگیری، دانش‌افزایی از طریق رهبری فکری در فضای سیاستی و حکمرانی خوب، از جمله مهم‌ترین موارد حائز اشاره است.

عنوان مقاله [English]

Designing a Mission-based Evaluation Model for Policy Research Institutes

نویسندگان [English]

  • mahdieh farazkish 1
  • Ghasem Azadi 2
  • sajede abdi 3
1 Assistant professor, Department of Policy Evaluation & STI Monitoring, National Research Institute for Science Policy (NRISP), Tehran, Iran
2 Faculty Member /National Research Institute For Science Policy
3 Research Assistant, National Research Institute for Science Policy (NRISP), Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent decades, policymakers have confirmed the necessity and value of the role of applied research in the guidance and effectiveness of policy decisions. This research provides an evaluation framework for policy-research institutes based on the mission-oriented approach. Using the mixed methodology approach and the framework synthesis research method, we have selected the most important dimensions, indices, and measures for evaluating the performance of these institutions corresponding to their functional position in the national innovation system. In addition, we have validated the evaluation framework by expert survey and determined the importance of its components based on the one-sample T-test. The final evaluation framework shows in the form of a radar chart consisting of four quadrants of appropriateness, efficiency, effectiveness, and usefulness, 18 dimensions, and its sub-categories. Also, the most important results of this research, focusing on the different aspects of evaluating the performance of political research institutes and think tanks, indicate key axes derived from the specific missions of such institutes. Factors such as the specialized variety of political and technical researchers required by the institute, distinguished guest politicians, participation in the public discourse of the work field, policy networking, learning programs, knowledge enhancement through intellectual leadership in the political environment, and good governance, are the most important results