گذار به نسل جدید پژوهشگاه‌های دولتی؛ کارکردها و سیاست‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

3 استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تهران، ایران

چکیده

پژوهشگاه‌های دولتی ‌به عنوان یکی از نقش‌آفرینان اصلی نظام نوآوری، نه تنها تحقق برخی از کارکردهای اصلی این نظام نظیر انجام فعالیتهای تحقیق‌وتوسعه را برعهده دارند، بلکه با همکاری مستقیم و غیرمستقیم با سایر نقش‌آفرینان، به توسعه موتورهای محرک نوآوری کمک می‌نمایند. با این حال، شفاف‌سازی نقش و کارکرد پژوهشگاه‌های دولتی در گذار به اقتصاد دانش بنیان تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است و سیاست‌های مرتبط با آن به میزان کافی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. براین‌اساس درپژوهش حاضر با بهره‌گیری از رویکرد پژوهشی کیفی و روش‌های تشکیل گروه کانونی و تحلیل مضمون، کارکردهای پژوهشگاه‌های دولتی و سیاست‌های تسهیل کننده نقش‌آفرینی آنها در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که ایفای نقش‌هایی نظیر مرکز نوآوری و شتابدهنده تخصصی؛ پلتفرم مدیریت پژوهش‌های‌ راهبردی و مسئله‌محور؛ مرجع استاندارد و پشتیبانی رگولاتوری بخش تخصصی؛ مرکز خدمات تخصصی به شرکت‌های فعال در بخش تخصصی؛ مرکز همکاری، انتقال، اشاعه و ترویج فناوری در بخش تخصصی؛ و کانون تفکر هوشمندی فناوری و سیاستی بخش تخصصی مهمترین کارکردهای پژوهشگاه‌های دولتی در راستای گذار به اقتصاد دانش بنیان هستند. بعلاوه، برای ایجاد زمینه مناسب برای نقش‌آفرینی پژوهشگاه‌های دولتی در تحقق اقتصاد دانش بنیان، سیاست‌هایی حول محورهای حکمرانی و تقسیم وظایف؛ تحریک طرف عرضه؛ تحریک طرف تقاضا؛ تقویت پیوند عرضه و تقاضا و توسعه و تامین زیرساخت‌ها مورد نیاز است که در این پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transition to the New Generation of Government Research Organizations; Functions and Policies.

نویسندگان [English]

  • Mostafa Safdari Ranjbar 1
  • zohreh Karimmian 2
  • Mohammadreza Attarpour 3
1 Assistant Professor at Department of Management and Accounting, University of Tehran (College of Farabi)
2 Assistant Professor of Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran,
3 Assistant Professor, Institute For Trade Studies and Research, Tehran, Iran
چکیده [English]

Government research institutes, as one of the main actors of the innovation system, are not only responsible for the realization of some of the main functions of this system, such as carrying out research and development activities, but they also contribute to the development of innovation driving engines through direct and indirect cooperation with other actors. However, clarifying the role and function of government research institutes in the transition to a knowledge-based economy has received less attention and related policies have not been sufficiently discussed. Therefore, in the current research, using the qualitative research approach and the methods of forming a focus group and thematic analysis, the functions of government research institutes and the policies that facilitate their role in the realization of the knowledge-based economy have been examined. The findings of this research indicate that playing roles such as a host to specialized innovation centers and accelerators; Strategic and problem-oriented research management platform; Standard reference and regulatory support of the economic sectors; Specialized service center for companies active in the economic sector; Center for cooperation, transfer, dissemination and promotion of technology in the economic sector; and the think tank of technological and political intelligence, are the most important functions of government research institutes in line with the transition to a knowledge-based economy. In addition, to create a suitable environment for the role of government research institutes in the realization of the knowledge-based economy, policies dedicated to governance and division of tasks; strengthening the supply side; strengthening the demand side; Strengthening the linkage between supply and demand and developing and providing infrastructure are needed, which have been identified in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government research institutes
  • GROs
  • research and technology organizations
  • knowledge-based economy
  • functions of research institutes in the national innovation system
[1] Siegel, D., Bogers, M. L., Jennings, P. D., & Xue, L. (2023). Technology transfer from national/federal labs and public research institutes: Managerial and policy implicationsResearch Policy52(1), 104646. doi: 10.1016/j.respol.2022.104646
[2] Intarakumnerda, P., Goto, A (2018). Role of public research institutes in national innovation systems in industrialized countries: The cases of Fraunhofer, NIST, CSIRO, AIST, and ITRI. Research Policy. 47, 1309-1320. doi: 10.1016/j.respol.2018.04.011
[3] Taylor, M. Z. (2016). The politics of innovation: Why some countries are better than others at science and technology. Oxford University Press. doi: 10.1093/acprof:oso/9780190464127.001.0001.
[4] Kang, B. (2021). Innovation Processes in Public Research Institutes: AIST, Fraunhofer and ITRI Case StudiesScience, Technology and Society26(3), 433-458. doi: 10.1177/0971721821995588.
[5] Gibbons, M. (1994). The new production of knowledge: The dynamics of science and research in contemporary societies. Sage. doi: 10.2307/2076669.
[6] Carayannis, E. G., and Campbell, D. F. (Eds.). (2006). Knowledge creation, diffusion, and use in innovation networks and knowledge clusters: A comparative systems approach across the United States, Europe, and Asia. Greenwood Publishing Group.
[7] Coccia, M. (2001). Analysis and classification of public research Institutes. World Review of Science, Technology and Sustainable Development, Vol. 3, No. 1. doi: 10.1504/WRSTSD.2006.008759.
[8] OECD (2011), Public Research Institutions: Mapping Sector Trends. OECD Publishing. doi: 10.1787/9789264119505-en.
[9] Ghazinoory, S., Riahi, P., (2013). An introduction to innovation system: A Broad approach. IUP. {In Persian}.
[10] Goudarzi, M., Bamadad Soofi, J., Arabi, S., & Amiri, M. (2011). A Process Model for Technology Commercialization in Public Research Institutions of Iran. Journal of Science and Technology Policy, 4(2), 41-56. doi: 20.1001.1.20080840.1390.4.2.5.4 {In Persian}.
[11] Esmaeili; Ahmad (2021). Determining policy issues in the field of research, technology and innovation. In Niloofar Radaei (Ed.) Research, Technology and Innovation in the Seventh Development Plan. NRISP. pp. 45-88. {In Persian}.
[12] Ghazinoori, Seyed Soroush; Nasri, Shohreh; Radaei, Niloofar (2021). Designing the framework for determining the mission of universities, higher education and research institutions of Iran. In Niloofar Radaei (Ed.) Research, Technology and Innovation in the Seventh Development Plan. NRISP. pp. 495-557. {In Persian}.
[13] Hassani, S. H., Rafiei, S. H., & Bakhshiani, A. (2016). Investigating the Role of Research and Technology Organizations in National Innovation System; Case Study of Research Institute of Petroleum Industry. Journal of Science and Technology Policy, 9(4), 63-76. doi: 20.1001.1.20080840.1395.9.4.6.4 {In Persian}.
[14] Fartash, K., & Khayyatian Yazdi, M. S. (2019). The Role Universities and Research Institutes Plays in Science and Technology Development and Policies Supporting Them. Journal of Science and Technology Policy, 12(2), 255-267. doi: 20.1001.1.20080840.1398.12.2.17.2 {In Persian}.
[15] Fartash, Kiarash; Omidvari, Rasool (2021). Review of Global Experiences in Supporting Universities and Research Institutions and Suggestions for the Seventh Plan. In Niloofar Radaei (Ed.) Research, Technology and Innovation in the Seventh Development Plan. NRISP. {In Persian}.
[16] J Senker (2001), Changing Organisation of Public Sector Research in Europe - Implications for Benchmarking Human Resources in RTD. Science and Public Policy, Vol. 28(4), pp 277-284. doi: 10.3152/147154301781781390.
[17] Etzkowitz, H. and Leydesdorff, L. (2000), The dynamics of innovation: from national systems and ‘Mode 2’ to a triple helix of university-industry-government relations, Research Policy, Vol. 29, No. 2, pp.109–123. doi: 10.1016/S0048-7333(99)00055-4.
[18] Rush, H., et al., 1995. Strategies for best practice in research and technology institutes: an overview of a benchmarking exercise. R&D Management. 25 (1), 17–31. doi: 10.1111/j.1467-9310.1995.tb00897.x.
[19] Arnold, E., Brown, N., Eriksson, A., Jansson, T., Muscio, A., Nählinder, J., & Zaman, R. (2007). The role of industrial research institutes in the national innovation systemStockholm: VINNOVA.
[20] Intarakumnerd, P. (2011). Two models of research technology organisations in Asia. Sciemce. Technology and Society. 16 (1), 11-28. doi: 10.1177/097172181001600102.
[21] Wong, C. Y. (2022). Post Industrial Catch-Up Public Research Institutions: The Cases of ITRI of Taiwan and KIST of Korea. In Experimental Learning, Inclusive Growth and Industrialised Economies in Asia (pp. 109-137). Palgrave Macmillan, Singapore. doi: 10.1007/978-981-19-3436-0_5.
[22] OECD (2022), The contribution of RTOs to socio-economic recovery, resilience and transitions | OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, OECD iLibrary. doi: 10.1787/23074957.
[23] Braun, V., Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology. Vol. 3, No. 2, pp. 77-101. doi: 10.1191/1478088706qp063oa.
[24] Boyatzis, E. R. (1998). Thematic analysis and qualitative information transforming. Sage: CA.
[25] Kamali, Y. (2018). Methodology of Thematic Analysis and its Application in Public Policy Studies. Iranian Journal of Public Policy, 4(2), 189-208. doi: 10.22059/ppolicy.2018.67875 {In Persian}.
[26] Attride-Stirling, J. (2001). Thematic Networks: An Analytic Toll for Qualitative Research. Qualitative Research. Vol. 1, No. 3, pp. 385-405. doi: 10.1177/146879410100100307.
[27] Karimmian, Z., Mohammadi, M., Ghazinoori, S. S., & Zolfagharzadeh, M. M. (2019). Classification of Governance Features through Policy Networks Using Meta-synthesis Method. Journal of Public Administration, 11(3), 377-402. doi: 10.22059/jipa.2019.284439.2581{In Persian}.
[28] Nasri, S. (2022). Investigating the challenges of government research institutions in Iran with a historical perspective on the institutional conditions of their development: A phenomenological study. Journal of Improvement Management, 16(3), 33-59. doi: 10.22034/jmi.2022.363893.2840 {In Persian}.