ضرورت تحول و بازاندیشی در حکمرانی و نقش‌آفرینی مؤسسه‌های پژوهشیِ دولتیِ کشور

سخن سردبیر

نویسنده

استادیار گروه سیاست علوم و تحقیقات، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران ایران

چکیده

ضرورت تحول و بازاندیشی در حکمرانی و نقش­آفرینی مؤسسه­های پژوهشیِ دولتیِ کشور

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The necessity of transformation and rethinking in the governance and role-creation of government research institutes of the country

نویسنده [English]

  • Shohreh Nasri
Assistant Professor, National Research Institute for Science Policy, Tehran, Iran
چکیده [English]

The necessity of transformation and rethinking in the governance and role-creation of government research institutes of the country

کلیدواژه‌ها [English]

  • editorial
  • editorial.editorial.editorial
editorial ediitorial