توانمندی شبکه‌سازی بنگاه یکپارچه‌ساز: مرور نظام‌مند پیشینه و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

3 عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

10.22034/jstp.2020.12.4.1195

چکیده

بنگاه‌ها نمی‌توانند تمامی منابع راهبردی موردنیاز خود را به تنهایی توسعه دهند؛ در نتیجه برخی از این منابع باید از طریق شبکه‌های بین‌سازمانی به دست بیاید. تحقیقات نشان می‌دهد اکثر مطالعات شبکه بیشتر بر روی پیشایندها و پیامدهای شبکه متمرکزند و کمتر به فرآیندها و توانمندی‌های مرتبط می‌پردازند. برخی محققان تلاش‌های محدودی را برای شناسایی توانمندی‌های مربوط به روابط کسب‌وکار انجام داده‌اند؛ در این زمینه، محققان «توانمندی شبکه‌سازی» را برای تأکید بر دیدگاه شبکه معرفی کرده‌اند. با وجود غنای مفهومی و تجربی قابل توجه، نامگذاری‌های مختلف و تنوع نظری در ادبیات توانمندی شبکه‌سازی منجر به ابهام مفهومی و عدم‌اجماع در مورد این مفهوم کلیدی شده‌است. ما سعی کرده‌ایم با مرور نظام‌مند پیشینه مرتبط، این شکاف را پوشش دهیم. مرور نظام‌مند در این مطالعه مشتمل بر غربال ساختاریافته تحقیقات، کدگذاری آن‌ها و مقوله‌بندی مفاهیم مرتبط با توانمندی شبکه‌سازی است. این تحقیق دو مؤلفه مهم برای توانمندی شبکه‌سازی را معرفی می‌کند: توانمندی توسعه شبکه و توانمندی مدیریت شبکه. مروری بر مفهوم‌سازی توانمندی شبکه‌سازی نشان می‌دهد که توسعه شبکه اغلب نادیده گرفته شده و مدیریت شبکه بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است. این مطالعه ضمن طبقه‌بندی مفاهیم موجود در ادبیات در ذیل هر یک از این دسته‌ها، تعریف نظری آن‌ها را نیز ارائه می‌دهد. در نهایت، ما شکاف‌های تحقیقاتی مطالعات توانمندی شبکه‌سازی را شناسایی و پیشنهادهایی را برای جهت‌دهی به تحقیقات آتی ارائه کرده‌ایم.
کلیدواژه‌ها: سامانه‌های محصول پیچیده، بنگاه یکپارچه‌ساز، دیدگاه شبکه‌ای، توانمندی شبکه‌سازی، مرور نظام‌مند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Networking Capabilityof Integrator Firm: A Systematic Review of Literature and Future Research Agenda

نویسندگان [English]

  • Ismail Jafarpanah 1
  • Mohammad Reza Arasti 2
  • Nima Mokhtarzadeh 3
1 PhD Candidate in Industrial Management, Tehran University, Tehran, Iran
2 Professor at Graduate School of Management & Economics, Sharif University, Tehran, Iran
3 Asistant professor, Department of industrial management, Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

System Integrator firms cannot develop all the strategic resources they need on their own, and consequently, some of them must be acquired through inter-organizational networks. Research shows that most network studies focus more on network antecedents and outputs and less on processes and related capabilities. Some researchers have made few efforts to identify and scrutinize capabilities related to business relationships. In this context, scholars have introduced “networking capability” (NC) to emphasize the network perspective. Despite the considerable conceptual and empirical richness, the existence of different nomenclatures and theoretical diversity in NC literature has led to conceptual ambiguity and a lack of consensus on this crucial concept. We have tried to cover this gap through a systematic review of related literature. A systematic review of this study includes structured screening, coding, and categorizing of concepts related to networking capabilities. This study identifies two critical components for NC: Network Development Capability (NDC) and Network Management Capability (NMC). An overview of NC conceptualizations shows that network development is often overlooked, and the network management is overemphasized. This study, while classifying the concepts in the literature under each of these categories, also provides their theoretical definition. Finally, we have identified a series of research gaps in NC studies and proposed some suggestions for future research direction.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complex Products and Systems
  • System Integrator
  • Network Perspective
  • Networking Capability
  • Systematic Review
[1] Kwak, K., & Yoon, H. D. (2020). Unpacking Transnational Industry Legitimacy Dynamics, Windows of Opportunity, and Latecomers’ Catch-up in Complex Product Systems. Research Policy49(4), 103954.
[2] Appio, F. P., & Lacoste, S. (2019). B2B Relationship Management in Complex Product Systems (CoPS)Industrial Marketing Management79, 53-57.
[3] França, J. A. (2019). The Coordination of Complex Product Systems Projects: A Case Study of an R&D Multi-party Alliance. International Journal of Innovation Management23(03), 1950024.
[4] Harrigan, K. R. (1986). Strategic Alliances and Partner Asymmetries. Graduate School of Business, Columbia University.
[5] Pate, J. L. (1969). Joint Venture Activity, 1960-1968. Economic Review54, 16-23.
[6] Harland, C. M. (1996). Supply Chain Management: Relationships, Chains and Networks. British Journal of management7, S63-S80.
[7] Håkansson, H. (1987). Product Development in networksIndustrial technological development: A network approach, 84-127.
[8] Ritter, T. (1999). The Networking Company: Antecedents for Coping with Relationships and Networks Effectively. Industrial marketing management28(5), 467-479.
[9] Lorenzoni, G., & Lipparini, A. (1999). The Leveraging of Interfirm Relationships as a Distinctive Organizational Capability: A Longitudinal Study. Strategic Management Journal20(4), 317-338.
[10] Mesquita, L. F., Ragozzino, R., & Reuer, J. J. (Eds.). (2017). Collaborative Strategy: Critical Issues for Alliances and Networks. Edward Elgar Publishing.
[11] Blankenburg, D., & Johanson, J. (1992). Managing Network Connections in International BusinessScandinavian international business review1(1), 5-19.
[12] Koka, B. R., Madhavan, R., & Prescott, J. E. (2006). The Evolution of Interfirm Networks: Environmental Effects on Patterns of Network ChangeAcademy of Management Review31(3), 721-737.
[13] Håkansson, H. (1987). Product Development in Networks. Industrial technological development: A network approach, 84-127.
[14] Mitrega, M., Forkmann, S., Ramos, C., & Henneberg, S. C. (2012). Networking Capability in Business Relationships—Concept and Scale Development. Industrial Marketing Management41(5), 739-751.
[15] Tidd, J., & Bessant, J. R. (2013). Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change. John Wiley & Sons.
[16] Ford, D., Gadde, L. E., Håkansson, H., Lundgren, A., Snehota, I., Turnbull, P., ... & Industrial Marketing and Purchasing Group. (2011). Managing Business Relationships. J. Wiley.
[17] Johnsen, T., Wynstra, F., Zheng, J., Harland, C., & Lamming, R. (2000). Networking Activities in Supply Networks. Journal of Strategic Marketing8(2), 161-181.
[18] Jarratt, D. (2004). Conceptualizing a Relationship Management CapabilityMarketing Theory4(4), 287-309.
[19] Dhanaraj, C., & Parkhe, A. (2006). Orchestrating Innovation NetworksAcademy of management review31(3), 659-669.
[20] Parida, V., Pemartín, M., & Frishammar, J. (2009). The Impact of Networking Practices on Small Firm Innovativeness and Performance: A Multivariate Approach. International Journal of Technoentrepreneurship2(2), 115-133.
[21] Mu, J. (2013). Networking Capability, New Venture Performance and Entrepreneurial Rent.  Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship15(2), 101-123.
[22] Kale, P., & Singh, H. (2007). Building Firm Capabilities Through Learning: The Role of the Alliance Learning Process in Alliance Capability and Firm‐level Alliance SuccessStrategic management journal28(10), 981-1000.
[23] Bowersox, D. J., Closs, D. J., & Stank, T. P. (1999). 21st century logistics: making supply chain integration a reality.
[24] Gemünden, H. G., & Ritter, T. (1997). Managing Technological Networks: The Concept of Network Competence. Relationships and networks in international markets, 294-304.
[25] Ritter, T., & Gemünden, H. G. (2003). Network Competence: Its Impact on Innovation Success and its AntecedentsJournal of business research56(9), 745-755.
[26] Sivadas, E., & Dwyer, F. R. (2000). An Examination of Organizational Factors Influencing New Product Success in Internal and Alliance-based ProcessesJournal of marketing64(1), 31-49.
[27] Walter, A., Auer, M., & Ritter, T. (2006). The Impact of Network Capabilities and Entrepreneurial Orientation on University Spin-off Performance. Journal of Business Venturing, 21(4), 541–567.
[28] Johnsen, R. E., & Ford, D. (2006). Interaction Capability Development of Smaller Suppliers in Relationships with Larger CustomersIndustrial Marketing Management35(8), 1002-1015.
[29] Nordin, F., Ravald, A., Möller, K., & Mohr, J. J. (2018). Network Management in Emergent High-tech Business Contexts: Critical Capabilities and ActivitiesIndustrial marketing management74, 89-101.
[30] Ripollés, M., & Blesa, A. (2018). Influence of network ties on inter‐firm network management activities. A comparative study between international new ventures and international mature firmsCanadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration35(4), 605-619.
[31] Forkmann, S., Henneberg, S. C., & Mitrega, M. (2018). Capabilities in business relationships and networks: Research recommendations and directions. Industrial Marketing Management74, 4-26.
[32] Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. Annals of internal medicine151(4), 264-269.
[33] Dixon-Woods, M., Agarwal, S., Jones, D., Young, B., & Sutton, A. (2005). Synthesising qualitative and quantitative evidence: a review of possible methodsJournal of health services research & policy10(1), 45-53.
[34] Barnett-Page, E., & Thomas, J. (2009). Methods for the synthesis of qualitative research: a critical reviewBMC medical research methodology9(1), 59.
[35] Das, T. K., & Teng, B. S. (2002). Alliance constellations: A social exchange perspectiveAcademy of management review27(3), 445-456.
[36] Lavie, D. (2007). Alliance portfolios and firm performance: A study of value creation and appropriation in the US software industryStrategic management journal28(12), 1187-1212.
[37] Lavie, D. (2004). The Evolution and Strategy of Interconnected Firms: A Study of the Unisys Alliance Networks.  Academy of Management Proceedings (Vol. 2004, No. 1, pp. E1-E6). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.
[38] Powell, W. W., White, D. R., Koput, K. W., & Owen-Smith, J. (2005). Network dynamics and field evolution: The growth of interorganizational collaboration in the life sciencesAmerican journal of sociology110(4), 1132-1205.
[39] Owen-Smith, J., & Powell, W. W. (2004). Knowledge networks as channels and conduits: The effects of spillovers in the Boston biotechnology communityOrganization science15(1), 5-21.
[40] Sternberg, R. (2000). Innovation networks and regional development—evidence from the European Regional Innovation Survey (ERIS): theoretical concepts, methodological approach, empirical basis and introduction to the theme issueEuropean Planning Studies8(4), 389-407.
[41] Cabanelas, P., Omil, J. C., & Vázquez, X. H. (2013). A methodology for the construction of dynamic capabilities in industrial networks: The role of border agentsIndustrial Marketing Management42(6), 992-1003.
[42] Müller‐Seitz, G. (2012). Leadership in interorganizational networks: a literature review and suggestions for future research. International Journal of Management Reviews14(4), 428-443.
[43] Campbell, A. J., & Wilson, D. T. (1996). Managed networks: creating strategic advantageNetworks in marketing, 125-143.
[44] O'brien, W. R. (2011). Temporary Network Development Capability In High Velocity Environements: A Dynamic Capability Study Of Disaster Relief Organizations.
[45] Sydow, J., & Windeler, A. (1994). Management interorganisationaler Beziehungen: Vertrauen. Kontrolle und Informationstechnik, Opladen.
[46] Sandelowski, M., Barroso, J., & Voils, C. I. (2007). Using qualitative metasummary to synthesize qualitative and quantitative descriptive findings. Research in nursing & health30(1), 99-111.
[47] Todeva, E. (2006). Business networks: strategy and structure. Routledge.
[48] Gemünden, H. G., Ritter, T., & Heydebreck, P. (1996). Network configuration and innovation success: An empirical analysis in German high-tech industriesInternational journal of research in marketing13(5), 449-462.
[49] Fang, G., and Pigneur, Y. (2010). The configuration and performance of international innovation networks: some evidence from the Chinese software industry. International Journal of Learning and Intellectual Capital7(2), 167-187.
[50] Sepulveda, F., & Gabrielsson, M. (2013). Network development and firm growth: A resource-based study of B2B Born Globals. Industrial Marketing Management42(5), 792-804.
[51] Agranoff, R., & McGuire, M. (2001). Big questions in public network management researchJournal of public administration research and theory11(3), 295-326.
[52] Ring, P. S., & Van de Ven, A. H. (1994). Developmental processes of cooperative interorganizational relationshipsAcademy of management review19(1), 90-118.
[53] Sroka, W., & Hittmár, Š. (2013). Management of alliance networks: Formation, functionality, and post operational strategies. Springer Science & Business Media.
[54] Mu, J., Thomas, E., Peng, G., & Di Benedetto, A. (2017). Strategic orientation and new product development performance: The role of networking capability and networking ability. Industrial Marketing Management64, 187-201.
[55] Gemünden, H. G., & Ritter, T. (1997). Managing technological networks: the concept of network competenceRelationships and networks in international markets, 294-304.
[56] Doz, Y. L., Olk, P. M., & Ring, P. S. (2000). Formation processes of R&D consortia: Which path to take? Where does it lead?Strategic management journal21(3), 239-266.
[57] Jarillo, J. C. (1988). On strategic networksStrategic management journal9(1), 31-41.
[58] Tabatabaeian, H., Bamdad, J., Soofi, M. R. T., & Asadifard, R. (2011). Structural typology of the formal S&T collaborative networks in Iran: a multiple-case study. Journal of Science & Technology Policy3(3), {In Persian}.
[59] Asadifard, R. (2019). The Policies for Stimulating Networks in Science and Technology Development. Journal of Science & Technology Policy11(2), {In Persian}.
[60] Rampersad, G., Quester, P., & Troshani, I. (2010). Examining network factors: commitment, trust, coordination and harmonyJournal of Business & Industrial Marketing.
[61] Duysters, G., Kok, G., & Vaandrager, M. (1999). Crafting successful strategic technology partnershipsR&D Management29(4), 343-351.
[62] Humphrey, J., & Schmitz*, H. (2001). Governance in global value chainsIDS bulletin32(3), 19-29.
[63] Mathews, J. (1994). The Governance of Inter‐Organisational NetworksCorporate Governance: An International Review2(1), 14-19.
[64] Jap, S. D., & Ganesan, S. (2000). Control mechanisms and the relationship life cycle: Implications for safeguarding specific investments and developing commitmentJournal of marketing research37(2), 227-245.
[65] Yukl, G. (1989). Managerial leadership: a review of theory and research. Journal of Management, 15(2), 251.
[66] Silvia, C., & McGuire, M. (2009). Does leadership in networks matterPublic Performance and Management Review33(1), 34-62.
[67] Cho, H. D., & Lee, J. K. (2003). The developmental path of networking capability of catch‐up players in Korea's semiconductor industryR&D Management33(4), 411-423.
[68] Felin, T., Foss, N. J., Heimeriks, K. H., & Madsen, T. L. (2012). Microfoundations of routines and capabilities: Individuals, processes, and structureJournal of Management Studies49(8), 1351-1374.
[69] Geersbro, J., & Ritter, T. (2013). Antecedents and consequences of sales representatives' relationship termination competenceJournal of Business & Industrial Marketing28(1), 41-49.
[70] Huxham, C., & Vangen, S. (2000). Leadership in the shaping and implementation of collaboration agendas: How things happen in a (not quite) joined-up world. Academy of Management journal43(6), 1159-1175.