"امر موقت" و توسعه هویت حرفه‌ای دانشجویان دکتری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

چکیده

در چند سال اخیر، تعداد دانشجویان دکتری افزایش یافته است. این پدیده، نگرش به فعالیت­ها و جایگاه دانشجویان دکتری را تغییر داده و بر فرآیند توسعه هویت حرفه­ای آنها تأثیر گذاشته است. در همین راستا این پژوهش سعی دارد توسعه هویت حرفه­ای دانشجویان دکتری علوم اجتماعی را بررسی کند. روش تحقیق، نظریه مبنایی است. این مقاله خوانشی عمل­گرایانه از روش نظریه مبنایی دارد و مدلی برای منطق کشف آن با استفاده از قیاس محتمل ارائه کرده است که نقش محقق و مفاهیم موجود در پیشینه نظری تحقیق در مراحل مختلف گردآوری و تفسیر داده­ها را روشن می­کند. داده­ها از طرق مصاحبه با 15 نفر از دانشجویان رشته­های علوم اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی گردآوری شده‌اند. یافته­های تحقیق نشان­دهنده عدم تعیّن هویت حرفه­ای دانشجویان دکتری است. دانشجویان در حوزه‌های مختلف به صورت موقت، فعالیت‌های متنوعی انجام می­دهند که واکنشی به فقدان چشم­انداز موقعیت حرفه­ای آنها است. فعالیت­های متنوع و موقت دانشجویان دکتری در زمینه­های مختلف با مفهوم نظری «امر موقت» توضیح داده شده است تا بتوان تنوع کنش­های دانشجویان را در سطح تجربی توضیح داد. به طور خلاصه «امر موقت»، موقعیت زمانی بین حال و آینده نا­معلوم است. این موقعیت ابهام‌آمیز، شکننده و سیّال است. فرد در این موقعیت نمی­تواند نقش و جایگاه خود را در آینده تشخیص دهد. بنابراین به تناسب نیاز و برآوردهای ذهنی خود آموزش­های متفاوتی ­می­بیند و فعالیت­های مختلفی در میدان­های مختلف انجام می‌دهد. بر این اساس عدم تعیّن هویت حرفه­ای، تاکتیک ارادی دانشجو برای رویارویی با «امر موقت» است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“The Temporary” and Developing the Theory of Doctoral Student Professional Identity in Iran

نویسنده [English]

  • Rahim Yousefi Aghdam
Ph.D. candidate in cultural sociology, Allameh Tabatabaie University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years the number of doctoral students in Iran have been increased. This phenomena has changed the attitude toward status and activity of doctoral students and hence has affected their professional identity development process. Accordingly this study aims to investigate the professional identity development of social science PhD students. Grounded theory is a method of this study. By a pragmatic reading of grounded theory, this study propose a Abductive model as a logic of discovery of grounded theory that clarify the role of researcher, concepts and literature review in various stages of collecting and interpreting data. Data have been collected through interview with 15 student of the social science at Allameh Tabatabaie University. The finding shows the indeterminacy of doctoral student’s professional identity. Temporarily Students do various activities in different areas that is a reaction to the lack of professional position prospect. Various and temporary activities of doctoral student in different fields has been explained by a theoretical concept of "The Temporary" so that to illustrate variety of student’s action in concrete level. In short, "The Temporary" is a time condition, between the present and unknown future. This ambiguous position is fragile and fluid. In this position Student cannot recognize his role and place in the future, so depending of subjective estimate, he/she trains and acts in a various fields. Accordingly, indeterminacy of doctoral student’s professional identity is an informed tactics of student to deal with "The Temporary".
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ph.D. student
  • the temporary
  • professional identity
  • grounded theory
  • abduction
[1] Thompson and Walker. (2010). Doctoral Education in context, the changing nature of doctorate and doctoral student. in Thomson, Pat and Melanie Walker (Eds.). The Routledge Doctoral Student Companion, Getting to Grips with research in Education and Social Science. Routledge, London, USA, Canada. 9-26.
[2] Malfroy, J. (2011). The impact of university–industry research on doctoral programs and practices. Studies in Higher Education, 36(5), 571-584.
[3] Lovitts, B. E. (2005). Being a good course‐taker is not enough: a theoretical perspective on the transition to independent research. Studies in higher education, 30(2), 137-154.‏
[4] Maki, L. P. & Nancy, A. B. (Eds.). (2006). The assessment of doctoral Emerging Criteria and New Models for Improving Outcomes. Stylus, Sterling, Virgina.
[5] Rizvi, F. (2008). Epistemic Virtue and Cosmopolitan Learning. The Australian Educational Research. Vol 35. 17-35.
[6] Tinkler, P., & Jackson, C. (2000). Examining the doctorate: institutional policy and the PhD examination process in Britain. Studies in higher education, 25(2), 167-180.‏
[7] Gu, Q. (2010). Knowledge in context who’s knowledge and for what Context?  In Thomson, Pat and Melanie Walker (Eds.). The Routledge Doctoral Student Companion, Getting to Grips with research in Education and Social Science, Routledge, London, USA and Canada. 335-343.
[8] Starke-Meyerring, D. (2011). The paradox of writing in doctoral education: Student experiences. In Doctoral education: Research-based strategies for doctoral students, supervisors and administrators (pp. 75-95). Springer Netherlands.‏
[9] Kamler, B. (2008). Rethinking doctoral publication practices: Writing from and beyond the thesis. Studies in Higher Education, 33(3), 283-294.‏
[10] McAlpine, L. & Amunsden, C. (Eds.) (2011). Doctoral Education: Research -Based Strategies for Doctoral Students, Supervisors and Administrators. Springer: Dordrecht Heidelberg, London and New York.
[11] Mendoza, P. (2010). Academic capitalism: A new landscape for doctoral socialization. On becoming a scholar: Socialization and development in doctoral education, 113-133.‏
[12] Neumann, R., & Tan, K. K. (2011). From PhD to initial employment: the doctorate in a knowledge economy. Studies in Higher Education, 36(5), 601-614.‏
[13] Giroux, H. (2002). Neoliberalism, corporate culture, and the promise of higher education: The university as a democratic public sphere. Harvard educational review, 72(4), 425-464.‏
[14] Slaughter, S., & Rhoades, G. (2004). Academic capitalism and the new economy: Markets, state, and higher education. JHU Press.‏
[15] Szkudlarek, T. (2010). Inner University, Knowledge Workers, and Liminality. The Routledge Doctoral Student’s Companion. Getting to Grips with Research in Education and Social Sciences, 356-367.‏
[16] Thomson, P., & Kamler, B. (2010). It's been said before and we'll say it again-research is writing. The Routledge Doctoral Student's Companion: Getting to grips with research in education and the social sciences, 149-160.
[17] Cumming, J. (2010). Doctoral enterprise: A holistic conception of evolving practices and arrangements. Studies in Higher Education, 35(1), 25-39.‏
[18] Bruce, C., Stoodley, I., & Pham, B. (2009). Doctoral students’ experience of information technology research. Studies in Higher Education, 34(2), 203-221.‏
[19] Deem, R., & Brehony, K. J. (2000). Doctoral Students' Access to Research Cultures-are some more unequal than others?. Studies in higher education, 25(2), 149-165.‏
[20] Murakami-Ramalho, E., Militello, M. & Piert, J. (2011). A view from within: how doctoral students in educational administration develop research knowledge and identity. Studies in Higher Education
[21] Sweitzer, V. B. (2009). Towards a theory of doctoral student professional identity development: A developmental networks approach. The Journal of Higher Education, 80(1), 1-33.‏
[22] Barnacle, R., & Mewburn, I. (2010). Learning networks and the journey of ‘becoming doctor’. Studies in Higher Education, 35(4), 433-444.‏
[23] Trede, F., Macklin, R. & Bridges, D. (2011). Professional identity development: a review of the higher education literature. Studies in Higher Education.
[24] Weidman, J. 2010. Doctoral Student Socialization for research. in Gardner, Susan and Plar Mendoza (Eds.). On Becoming a Scholar, Socialization anad Development in Doctoral Education. Virginia, Stylus Publication. 45-56.
[25] Latham, S. C. (2004). Anticipatory socialization and university retention: An analysis of the effect of enrollment at a faith-based secondary school on the progression of students through a faith-based university.‏
[26] Golde, C. M. (1998). Beginning graduate school: Explaining first‐year doctoral attrition. New directions for higher education, 1998(101), 55-64.‏
[27] Holley, K. (2009). Animal research practices and doctoral student identity development in a scientific community. Studies in Higher Education, 34(5), 577-591.‏
[28] Hopwood, N. (2010). Doctoral experience and learning from a sociocultural perspective. Studies in Higher Education, 35(7), 829-843.‏
[29] Baker, V. L., & Lattuca, L. R. (2010). Developmental networks and learning: Toward an interdisciplinary perspective on identity development during doctoral study. Studies in Higher Education, 35(7), 807-827.‏
[30] Yates, L. Y. N. E. T. T. E. (2010). Quality agendas and doctoral work: the tacit, the new agendas, the changing contexts. The Routledge doctoral student’s companion, 299-310.‏
[31] Strübing, J. (2007). Research as pragmatic problem-solving: The pragmatist roots of empirically-grounded theorizing. The Sage handbook of grounded theory, 580-601.‏
[32] Kelle, U. (2005). Emergence" vs" Forcing" of Empirical Data. A Crucial Problem of" Grounded Theory" Reconsidered, Qualitative Social Research, 6(2).‏ http://www.qualitativeresearch.net/index.php/fqs/article/viewArticle/467/1000
[33] Kelle, U. (2010). The development of categories: Different approaches in grounded theory. The Sage handbook of grounded theory, 191-213.‏
[34] Reichertz, J. (2007). Abduction: The logic of discovery of grounded theory (pp. 214-228). Sage.‏
[35] Timmermans, S., & Tavory, I. (2012). Theory construction in qualitative research from grounded theory to abductive analysis. Sociological Theory, 30(3), 167-186.‏
[36] Thagard, P. (1992). Conceptual revolutions. Princeton University Press.‏
[37] امین مظفری، فاروق و یوسفی اقدم، رحیم. (1388). عوامل مؤثر بر جامعه­پذیری دانشجویان دکتری با نقش محقق؛ مطالعه موردی دانشجویان دکتری دانشگاه تبریز. فصلنامه سیاست علم و فناوری. 2(4): 17-32.
[38] Jaspers, K., Hoenig, J., & Hamilton, M. W. (1997). General psychopathology (Vol. 2). JHU Press.‏
[39] Winnicott, D. W. (1951). Transitional objects and transitional phenomena. In Collected Papers: Through Paediatrics to Psycho-analysis. London: Karnac. 229-242.
[40] Turner, V. (1987). Betwixt and between: The liminal period in rites of passage. Betwixt and between: Patterns of masculine and feminine initiation, 3-19.‏