تأثیر حکمرانی خوب بر شدت تحقیق و توسعه کشورهای منتخب توسعه‌یافته و در حال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 - کارشناس‌ارشد اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

تحقیق و توسعه و پیشرفت فناوری، باعث افزایش بهره‌وری، تقویت و جابجایی عوامل تولید و ایجاد تنوع بیشتر در تولیدات می­گردد. سؤال مهم این است که چرا برخی از کشورها می­توانند درصد بالاتری از تولید ناخالص داخلی خود را به انجام تحقیق و توسعه اختصاص ­دهند؟ حکمرانی خوب با فراهم کردن چارچوب نهادی مطلوب، موجب افزایش سرمایه‌گذاری برای تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص ملی می­گردد. هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر حکمرانی بر شدت تحقیق و توسعه با استفاده از داده­های آماری کشورهای منتخب توسعه‌یافته و در حال توسعه طی دوره زمانی 1996 تا 2011 است. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از گشتاور­های تعمیم‌یافته (GMM) تخمین زده ­شده است. همچنین متغیرهای نسبت خالص جریان ورودی سرمایه­گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی، شاخص سرمایه انسانی، نسبت ارزش افزوده­ بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی، نسبت واردات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی و فراوانی منابع طبیعی به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده­اند. نتایج این مطالعه نشان می­دهد حکمرانی خوب، اثر مثبت و معناداری بر شدت تحقیق و توسعه کشورهای مورد مطالعه دارد. ضرایب تخمینی متغیر خالص جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی برای هر دو دسته از کشورها مثبت و معنی­دار بوده است. اما ضریب تخمینی متغیر نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی برای کشورهای توسعه‌یافته مثبت و معنی­دار، ولی برای کشورهای در حال توسعه منفی و معنی­دار بوده است. همچنین ضریب نسبت واردات کالا و خدمات، برای هر دو دسته کشورهای منتخب منفی و غیرمعنی‌دار و ضریب شاخص فراوانی منابع، برای کشورهای توسعه‌یافته منتخب مثبت و معنادار اما برای کشورهای در حال توسعه، منفی و غیرمعنی‌دار بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Good Governance on R&D Intensity of Selected Developed and Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Saba Salimi 2
1 Associate Professor, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 M.A. of Economic Sciences, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Research & development and technology progress cause productivity increase, enhancement and mobility of production factors and more variety in products. The important question is why some countries assign a higher percentage of their GDP to research and development? Good governance will cause increase in research and development costs to the Gross Domestic Product by providing desirable institutional framework. The main objective of this study is to evaluate the effect of governance on R&D intensity by using the data of the selected developed and developing countries over the 1996-2011 periods. The relationships between variables estimated by using the generalized methods of moments (GMM). As well as the net flow of foreign direct investment to GDP ratio, an indicator of human capital, industry value added sector to GDP ratio, imports of goods and services and abundance of natural resources are considered as control variables. Results obtained from this study show that improvement of the governance index has a positive and significant effect on the research and development intensity in both studied countries. The estimated coefficients of the net foreign direct investment to GDP ratio variable and human capital are positive and significant in both groups. However, the estimated coefficients of the industry value added sector to GDP ratio is positive and significant in developed countries and negative insignificant for developing countries. As well as the ratio of imports of goods and services have negative and insignificant impact for both studied countries and The coefficient of resource abundance index is positive and significant in developed countries and negative insignificant for developing countries.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • R&D
  • Governance
  • Developing Country
  • Developed Countries
  • Dynamic Panel Methods
[1] ربیعی، م. (1387). بررسی اثر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی. معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب.
[2] صامتی، م.؛ رنجبر، ه.؛ و انوشه، ش. (1390). عوامل تعیین­کننده سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه. http://beykon.org/­dergi­­­/2010/FALL/M. Sameti.pdf
[3] شاه­آبادی، ا. و حیدری، آ. (1390). بررسی عوامل تعیین­کننده شدت تحقیق و توسعه در کشورهای منتخب توسعه‌یافته و در حال توسعه: رهیافت پانل دیتا. فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست علم و فناوری. 4(1): 95 – 109.
[4] Cooray, A. (2009). Government expenditure, governance and economic growth. Comparative Economic Studies, 51(3), 401-418.‏
[5] Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2009). Governance matters VIII: aggregate and individual governance indicators, 1996-2008. World bank policy research working paper, (4978).‏
[6] Dixit, A. (2009). Governance institutions and economic activity. The American Economic Review, 3-24.‏
[7] Uger, M. (2012). Market power, governance and innovation: OECD evidences. MPRA Paper No. 44151. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/44141/
[8] Clarke, G. R. (2001). How institutional quality and economic factors impact technological deepening in developing countries. Journal of International Development, 13(8), 1097-1118.‏
[9] شرکاء، ح. ر. و ملک­ساداتی، س. (1386). حکمرانی خوب؛ کلید توسعه آسیای جنوب غربی. مرکز تحقیقات استراتژیک، راهبرد. شماره 46. 359-384.
[10] World Development Indicator, 1997, www.worldbank.org
[11] Tebaldi, E., & Elmslie, B. (2013). Does institutional quality impact innovation? Evidence from cross-country patent grant data. Applied Economics, 45(7), 887-900.‏
[12] Türkcan, B., & Kaya, A. A. (2011). Internationalization of Research and Development Activities: Case of European Countries And Turkey (No. 1101).‏ http://www.iibf.ege.edu.tr/economics/papers/wp11-01.pdf
[13] Ping, L., & Qingchang, Z. (2008). The effects of technological spillover through FDI and import trade on China’s innovation. School of Economy of Shandong University of Technology, www. seiofbluemountain. com/search/detail. php.
[14] Falk, M. (2006). What drives business Research and Development (R&D) intensity across Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) countries?. Applied Economics, 38(5), 533-547.
[15] Cheung, K. Y., & Ping, L. (2004). Spillover effects of FDI on innovation in China: Evidence from the provincial data. China economic review, 15(1), 25-44.
[16] Dakhli, M., & De Clercq, D. (2004). Human capital, social capital, and innovation: a multi-country study. Entrepreneurship & regional development, 16(2), 107-128.
[17] Limanlı, Ö. (2015). Determinants of R&D Investment Decision in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 759-767.
[18] Zachariadis, M. (2002). R&D, innovation and technological progress: A test of the Schumpeterian frame work without scale effects. www.bus.lsu.edu/economics/papers/pap02_18.pdf
[19] شاه­آبادی، ا. و سحر، ح. (1390). بررسی اثر سرریز فناوری از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و واردات بر نوآوری. تحقیقات اقتصادی راه اندیشه. 1(4): 1-20.
[20] UNCTAD. (2005). World investments report 2005: Transnational corporations and the internationalization of R&D. New York: United Nations.
[21] Narula, R. & Zanfei, A. (2007). Globalization of innovation: The role of multinational enterprises. The Oxford Handbook of Innovation. (Ed: Fagerberg, J. Mowery and Nelson R. R.). Oxford University Press.
[22] Chang, Ha-J. (2004). Globalization, economic development and the role of the State. http://www.amazon.com/Globalisation-Economic-Development-Role State/dp/ 1842771434
[23] WDI 2014, Available At: www.worldbank.org
[24] Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation. Administrative science quarterly, 128-152.
[25] Jaumotte, F., & Pain, N. (2005). From Ideas to Development: The Determinants of R&D and Patenting. OECD Economics Department Working Papers, No. 457. OECD Publishing (NJ1).
[26] Roos, J., Roos, G., Dragonetti, N. C., & Edvinsson, L. (1997). Intellectual capital. Navigating the New Business Landscape/J. Roos, S. Roos, NC Dragonetti, L.. Edvinsson,–Basingstoke and London: Macmillan Press Ltd.
[27] Barro, R. & Lee, J. (2001). International data on educational attainment. Available at: www.barrolee.com/data/footnote.xls
[28] Department of Commerce, http://www.commerce.gov/
[29] Gylfason, T. (2008). Development and growth in mineral-rich countries. CEPR Discussion Papers, No. DP7031.
[30] Gylfason, T. (2011). Natural resource endowment: A mixed blessing? Cesifo Working Paper Series, No. 3353.
[31] Kolstad, I. & Wiig, A. (2009). Political economy models of the resource curse: Implications for policy and research. Occasional Paper, No. 40, South African Institute of International Affairs (SIIA), Johannesburg.
[32] Vicente, P. C. (2010). Does oil corrupt? Evidence from a natural experiment in West Africa. Journal of Development Economics, 92(1), 28-38.
[33] Baltagi, B. H. (2005). Econometric analysis of panel data. Third Edition, John Wiley & Sons: England.
[34] Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The review of economic studies, 58(2), 277-297.
[35] Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of econometrics, 87(1), 115-143.
[36] Bitzer, J., & Kerekes, M. (2008). Does foreign direct investment transfer technology across borders? New evidence. Economics Letters, 100(3), 355-358.
[37] Zuo, N., & Schieffer, J. (2013, February). Crowding-out Effect or Institutions? The Resource Curse Revisited with an Investigation of US States. In 2013 Annual Meeting, February 2-5, 2013, Orlando, Florida (No. 142974). Southern Agricultural Economics Association.
http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/142974/2/The%20paper-Zuo-submit.pdf