مدل مفهومی انتقال بین‌سازمانی دانش مدیریت پروژه در کنسرسیوم‌های بین‌المللی صنعت نفت ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

3 استاد گروه مهندسی سیستم و بهره‌وری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

امروزه بسیاری از پروژه­های بزرگ و زیرساختی جهان مانند پروژه­های نفتی بین­المللی، به صحنه ­نبردی برای یادگیری تبدیل شده و بسیاری از سازمان­ها از این پروژه­ها برای ارتقاء سطح دانش و قابلیت­های خود استفاده می­کنند؛ اما در همین پروژه­ها عوامل متعددی وجود دارد که اگر به خوبی مدیریت نشوند باعث کاهش و یا از دست رفتن فرصت­های یادگیری می­شود. هدف از این مقاله، شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر انتقال بین­سازمانی دانش مدیریت پروژه در کنسرسیوم­های بین­المللی صنعت نفت ایران و ارائه­ مدلی مفهومی در این رابطه می­باشد. تحقیق حاضر با رویکردی کیفی- اکتشافی، با استفاده از روش دلفی سه مرحله­ای و مشارکت 18 نفر از خبرگان صنعت نفت ایران انجام شده است. 22 عامل در این رابطه شناسایی شدند که از میان آنها 10 عامل از جمله «بالاتر بودن سطح بلوغ شرکت خارجی در مدیریت پروژه»، «انگیزه و تمایل شرکت داخلی به کسب دانش مدیریت پروژه از شرکت خارجی» و «استحکام روابط و تعاملات دو شرکت با یکدیگر» به عنوان مهم­ترین عوامل اثرگذار بر انتقال بین­سازمانی دانش مدیریت پروژه در کنسرسیوم­های بین­المللی در صدر اولویت‌ها قرار گرفته‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Conceptual Model of Project Management Inter-Organizational Knowledge Transfer in Iran Petroleum International Consortiums

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Azizi 1
  • Mohammad Hossein Sobhiyah 1
  • Mohammad Reza Arasti 2
  • Amir Albadvi 3
1 Assistant Professor in Project Mangement and Construction, Trabiat Modares University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Management and Economics Faculty, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
3 - Professor inIndustrial Engineering Department, School of Engineering, Trabiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today many of the large and infrastructure projects in the world are turning into learning battlefields and a growing number of organizations participate in such projects to improve their knowledge and capabilities. Not to manage properly, there are several factors that hinder knowledge transfer and learning opportunities in these projects. This research aims to identify key factors affecting project management inter-organizational Knowledge transfer in Iran petroleum international consortiums and to provide a conceptual model for it. Having an explorative and qualitative approach, a 3stage Delphi method is conducted with the contribution of 18 experts from Iran petroleum industry. 22 factors are explored in this research and the most important factors like: "the higher maturity of foreign partner in project management", "local partner level of intention and motivation to acquire PM knowledge from foreign partner" and "tie strength between partners" are prioritized as the top 10. Comparison with previous research findings, a couple of new revealed factors, and several practical and theoretical suggestions are also discussed in this paper.   
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inter-Organizational Knowledge Transfer
  • Organizational Capability Development
  • Project Management Knowledge
  • International Consortiums
  • Iran Petroleum Industry
[1] Majumdar, S. K. (2009). Technology transfer by foreign firms and the utilization of competencies within Indian industry. The Journal of Technology Transfer, 34(1), 95-117.
[2] Tsang, E. W. (2002). Acquiring knowledge by foreign partners from international joint ventures in a transition economy: Learning-by-doing and learning myopia. Strategic management journal, 23(9), 835-854.
[3] Chen, P. L., & Tan, D. (2015). Foreign knowledge acquisition through inter-firm collaboration and recruitment: Implications for domestic growth of emerging market firms. International Business Review.
[4] داداش‌پور، هاشم؛ تقی­دخت، حوریه. (1391). تحلیل نقش و تأثیر منابع درون‌بنگاهی در ارتقاء روابط بین‌بنگاهی و ظرفیت­های نوآوری در منطقه کلان شهری تبریز. سیاست علم و فناوری. 4(4): 1-13.
[5] صبحیه، محمدحسین؛ جعفری­نصر، محمدرضا و عزیزی، مجتبی. (1389). بررسی چالش­های مدیریت همکاری­های فناورانه بین­المللی در صنعت پتروشیمی ایران: مطالعه موردی همکاری فناورانه در پروژه MTP. فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت. 4(13): 131-151.
[6] باقری، کامران. (1383). پیوند هوشمندانه تحقیقات با انتقال تکنولوژی گزینه‌ای استراتژیک جهت توسعه تکنولوژی در صنعت نفت (با نگاهی بر تجارب موفق پژوهشگاه صنعت نفت). مجموعه مقالات دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت.
[7] Jugdev, K., Mathur, G., & Fung, T. S. (2007). Project management assets and their relationship with the project management capability of the firm. International Journal of Project Management, 25(6), 560-568.‏
[8] Estabrook, K. B., Ware, R. W., & O'Koren, A. J. (2005). Are there better ways to teach project management?, in PMI Global Congress., Project Management Institute: North America, Newtown Square, PA.
[9] Carbone, T. A., & Gholston, S. (2004). Project manager skill development: A survey of programs and practitioners. Engineering Management Journal, 16(3), 10-16.‏
[10] Snyder, J. R. (2009). Developing Skills for Project Management, in PM Knowledge Wire. p 3.
[11] Peters, L. A., & Homer, J. L. (1996). Learning to lead, to create quality, to influence change in projects. Project Management Institute.‏
[12] Xu, T., Bower, D. A., & Smith, N. J. (2005). Types of collaboration between foreign contractors and their Chinese partners. International Journal of Project Management, 23(1), 45-53.‏
[13] Tsang, E. W., Nguyen, D. T., & Erramilli, M. K. (2004). Knowledge acquisition and performance of international joint ventures in the transition economy of Vietnam. Journal of International Marketing, 12(2), 82-103.‏
[14] Liu, C. L. E., & Zhang, Y. (2014). Learning process and capability formation in cross-border buyer–supplier relationships: A qualitative case study of Taiwanese technological firms. International Business Review, 23(4), 718-730.‏
[15] Chen, Y. H., Lin, T. P., & Yen, D. C. (2014). How to facilitate inter-organizational knowledge sharing: The impact of trust. Information & Management, 51(5), 568-578.‏
[16] He, Q., Ghobadian, A., & Gallear, D. (2013). Knowledge acquisition in supply chain partnerships: The role of power. International Journal of Production Economics, 141(2), 605-618.‏
[17] Cheng, J. H., & Fu, Y. C. (2013). Inter-organizational relationships and knowledge sharing through the relationship and institutional orientations in supply chains. International Journal of Information Management, 33(3), 473-484.‏
[18] Easterby‐Smith, M., Lyles, M. A., & Tsang, E. W. (2008). Inter‐organizational knowledge transfer: Current themes and future prospects. Journal of management studies, 45(4), 677-690.‏
[19] Simonin, B. L. (2004). An empirical investigation of the process of knowledge transfer in international strategic alliances. Journal of international business studies, 35(5), 407-427.‏
[20] Becerra, M., Lunnan, R., & Huemer, L. (2008). Trustworthiness, risk, and the transfer of tacit and explicit knowledge between alliance partners. Journal of Management Studies, 45(4), 691-713.‏
[21] Mason, K. J., & Leek, S. (2008). Learning to build a supply network: an exploration of dynamic business models. Journal of Management Studies, 45(4), 774-799.‏
[22] Van Wijk, R., Jansen, J. J., & Lyles, M. A. (2008). Inter‐and intra‐organizational knowledge transfer: a meta‐analytic review and assessment of its antecedents and consequences. Journal of Management Studies, 45(4), 830-853.‏
[23] Patil, S. K., & Kant, R. (2014). Methodological literature review of knowledge management research. Tékhne, 12(1), 3-14.‏
[24] Argote, L., McEvily, B., & Reagans, R. (2003). Managing knowledge in organizations: An integrative framework and review of emerging themes. Management science, 49(4), 571-582.‏
[25] Grant, R. M. (1996). Toward a knowledge‐based theory of the firm. Strategic management journal, 17(S2), 109-122.‏
[26] Mowery, D. C., Oxley, J. E., & Silverman, B. S. (1996). Strategic alliances and interfirm knowledge transfer.‏ 17: 77-91.
[27] Dong, J. Q., & Yang, C. H. (2015). Information technology and organizational learning in knowledge alliances and networks: Evidence from US pharmaceutical industry. Information & Management, 52(1), 111-122.‏
[28] Inkpen, A. C., & Tsang, E. W. (2007). 10 learning and strategic alliances. The Academy of Management Annals, 1(1), 479-511.‏
[29] Chen, C. J. (2004). The effects of knowledge attribute, alliance characteristics, and absorptive capacity on knowledge transfer performance. R&D Management, 34(3), 311-321.‏
[30] Simonin, B. L. (1999). Transfer of marketing know-how in international strategic alliances: An empirical investigation of the role and antecedents of knowledge ambiguity. Journal of International business studies, 463-490.‏
[31] Waroonkun, T., & Stewart, R. A. (2008). Modeling the international technology transfer process in construction projects: evidence from Thailand. The Journal of technology transfer, 33(6), 667-687.‏
[32] Moon, C. W. (1999). Impact of organizational learning contexts on choice of governance mode for international strategic combinations. The Journal of High Technology Management Research, 10(1), 167-202.‏
[33] Inkpen, A. C. (2008). Knowledge transfer and international joint ventures: the case of NUMMI and General Motors. Strategic Management Journal, 29(4), 447-453.‏
[34] Pak, Y. S., Ra, W., & Lee, J. M. (2015). An integrated multi-stage model of knowledge management in international joint ventures: Identifying a trigger for knowledge exploration and knowledge harvest. Journal of World Business, 50(1), 180-191.‏
[35] Ho, M. H. W., & Wang, F. (2015). Unpacking knowledge transfer and learning paradoxes in international strategic alliances: Contextual differences matter. International Business Review, 24(2), 287-297.‏
[36] Dhanaraj, C., Lyles, M. A., Steensma, H. K., & Tihanyi, L. (2004). Managing tacit and explicit knowledge transfer in IJVs: the role of relational embeddedness and the impact on performance. Journal of International Business Studies, 35(5), 428-442.‏
[37] Lane, P. J., Salk, J. E., & Lyles, M. A. (2001). Absorptive capacity, learning, and performance in international joint ventures. Strategic management journal, 22(12), 1139-1161.‏
[38] Evangelista, F. (2007). Acquiring tacit and explicit marketing knowledge from foreign partners in IJVs. Journal of Business Research, 60(11), 1152-1165.‏
[39] Wong, Y. Y., Maher, T. E., & Luk, S. T. (2002). The hesitant transfer of strategic management knowledge to international joint ventures in China: Greater willingness seems likely in the future. Management Research News, 25(1), 1-15.‏
[40] Inkpen, A. C. (1998). Learning and knowledge acquisition through international strategic alliances. The Academy of Management Executive, 12(4), 69-80.‏
[41] نقی‌زاده، محمد؛ طباطباییان، سیدحبیب اله؛ منطقی، منوچهر؛ حنفی‌زاده، پیام و نقی‌زاده، رضا. (1391). الگوی افزایش ظرفیت جذب با تأکید بر جهت‌گیری‌های راهبردی سازمان و ادراک مدیران از پویایی محیط؛ نمونه بنگاه‌های بخش الکترونیک هوایی. سیاست علم و فناوری. 4(4): 25-36.
[42] Gong, L., & Zhang, X. (2014). Study of the Game Theory Analysis and Incentive Mechanism of Inter-organizational Knowledge Sharing in Cooperative R&D. IERI Procedia, 10, 266-273.‏
[43] Maurer, I. (2010). How to build trust in inter-organizational projects: The impact of project staffing and project rewards on the formation of trust, knowledge acquisition and product innovation. International Journal of Project Management, 28(7), 629-637.‏
[44] Teo, T. S. (2012). Knowledge management in client–vendor partnerships. International Journal of Information Management, 32(5), 451-458.‏
[45] Chen, C. J., Hsiao, Y. C., & Chu, M. A. (2014). Transfer mechanisms and knowledge transfer: The cooperative competency perspective. Journal of Business Research, 67(12), 2531-2541.‏
[46] نیلفروشان، هادی و آراستی، محمدرضا. (1393). فرآیند شکست شبکه‌های نوآوری: رویکرد پایه دانش. سیاست علم و فناوری. 6(4): 89-105.