نگرش‌های عامه به علم ‌و فناوری در بین شهروندان تهرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز

چکیده

مقاله حاضر در پی تعیین گروه­های نگرش عمومی به علم و فناوری با دو بُعد اساسی دانش و نگرش در ایران است. بدین منظور پرسشنامه­ای متشکل از سنجه‌ها و متغیرهایی برگرفته از تجربیات سایر کشورها و نظرخواهی از متخصصان ایرانی تنظیم و با مجموعه­ای از سؤالات باز و بسته در بین 300 نفر از ساکنان شهر تهران به عنوان نمونه آماری توزیع شد. داده­های بدست آمده از این پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل خوشه­ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که مهمترین یافته حاصل از این پژوهش، وجود پنج گروه نگرشی به علم در بین مخاطبان بوده است: «بی­تفاوت­ها به علم»، «باوردارندگان علم»، «دوستداران علم»، «حمایت‌گران علم» و «ناباوران به علم».
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Public Attitudes to Science and Technology among Citizens of Tehran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amin Ghaneirad 1
  • Marjan Tabatabaei 2
1 Associate Professor of National Research Institue for Science Policy, Tehran, Iran
2 PhD student in sociology at the University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

This paper tries to determine the groups of public attitudes to science and technology with two main aspects of knowledge and attitudes in Iran. Therfore a questionnaire consisting of indicators and variables obtained from the experiences of other countries and the viewpoints of Iranian experts was set. The questionnaires with a series of open and closed questions were distribued among 300 residents of Tehran as the research sample. The data from the questionnaire were analyzed using explanatory factor analysis and cluster analysis. The most important findings of this research show the existence of five attitudinal groups to science among the respondents, that are "indifferents to science", "believers to science",” lovers  of science", "supporters of science" and "unbelievers to science."
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public understanding of science
  • the attitudinal groups
  • indifferents to science
  • believers to science
  • lovers of science
  • supporters of science
  • unbelievers to science
[1] قانعی­راد، محمدامین. 1389. "طراحی مدل پیمایش محیط اجتماعی و فرهنگی نظام علمی کشور". تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور(طرح پژوهشی).
[2] شفیعی، سعید. 1384. "پژوهش در ایران: مقایسه تطبیقی با کشورهای چین، هند، آلمان و ژاپن". تهران: انتشارات راد نو اندیش.
[3] ICSU Strategic Review. 2005. "Science and Society: Rights and Responsibilities". Available at: www.icsu.org
[4] UNESCO. 1999a. "Declaration on science and the use of scientific knowledge". Text adopted by the World Conference on Science 1 July 1999. Available at: http://www.unesco.org/science/wcs/eng/declaration.htm
[5] UNESCO. 1999b. "Science agenda-framework for action". Text adopted by the World Conference on Science 1 July 1999. Available at:
[6] Maeseele, P. A. 2007. "Science and technology in a meditated and democratized society". Journal of science communication. 1. Available at:
http://jcom.sissa.it/
[7] قانعی­راد، محمدامین و مرشدی، ابوالفضل. 1390. "پیمایش فهم عمومی از علم و فناوری: مطالعه موردی شهروندان تهرانی". مجله سیاست علم و فناوری. سال سوم. شماره 3. صص 110-93.
[8] پایا، علی. 1385. "دانشگاه، تفکر علمی، نوآوری و حیطه عمومی". تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
[9] UNESCO. 2000. "Proceedings of the World Conference on Science". Available at:
http://www.unesco.org/science/wcs/
[10] ICSU Strategic Review. 2005. "Science and Society: Rights and Responsibilities". Available at: WWW.icsu.org
[11] National Science Foundation. 1998. "Science & Technology: Public Attitudes and Understanding". Chapter 7: Science and Engineering Indicators. Available in: http://www.nsf.gov/statistics/seind
[12] National Science Foundation. 2000. "Science & Technology: Public Attitudes and Understanding". Chapter 7: Science and Engineering Indicators. Available in: http://www. nsf. gov/statistics/seind
[13] National Science Foundation. 2002. "Science & Technology: Public Attitudes and Understanding". Chapter 7: Science and Engineering Indicators. Available in: http://www.nsf.gov/statistics/seind
[14] National Science Foundation. 2004. "Science & Technology: Public Attitudes and Understanding". Chapter 7: Science and Engineering Indicators. Available in: http://www.nsf.gov/statistics/seind
[15] National Science Foundation. 2006. "Science & Technology: Public Attitudes and Understanding". Chapter 7: Science and Engineering Indicators. Available in: http://www.nsf.gov/statistics/seind
[16] National Science Foundation. 2008. "Science & Technology: Public Attitudes and Understanding". Chapter 7: Science and Engineering Indicators. Available in: http://www.nsf.gov/statistics/seind
[17] Commission of the European Communities. 2000. "Commission Working Document: Science, Society and the citizen in Europe". Available on internet.
[18] European Commission. 2001. "Research Directorate-General, Europeans, science and technology". Eurobarometer. 55(2). Available in:
http://ec.europa.eu/public_opinion
[19] European Commission. 2003. "Public opinion in the Countries Applying for European Union Membership". European Commission, CC-EB2002. 3: Science & Technology. Available in:
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/
[20] European Commission. 2005a. "Europeans, science and technology". Special Eurobarometer. 224. Available in: http://ec.europa.eu/public_opinion
[21] European Commission. 2005b. Lisbon: Special Eurobarometer. 215. Available at:
http://ec.europa.eu/public_opinion
[22] European Commission. 2005c. "Social values, science and technology". Special Eurobarometer. 225. Available in: http://ec.europa.eu/public_opinion
[23] European Commission. 2007. "Mid-term assessment of science and society activities 2002-2006". Final report. Available in:
http://publications.europa.eu/
[24] Department of Trade and Industry. 2005. "Science in society, Findings from qualitative and quantitative research". Available at:
www.ipsosmori.com/_assets/polls/2004/pdf/ost.pdf
[25] Research Councils Uk. 2008. "Public attitudes to science 2008 (A survey)". Available at:
http://www.rcuk.ac.uk/sis/pas.htm
[26] New Zealand’s Ministry of Research, Science and technology. 2002. "Science and Society: A policy perspective background". Available in:
http://www.morst.govt.nz/publications/a-z/policy-perspective-backgroud-paper/
[27] NISTEP Publications. 1997. "Science and Technology Indicators: 1997-A Systematic Analysis of Science and Technology Activities in Japan". Available at: http://www.nistep.go.ip/logo-e.html
[28] Science and Technology Agency. 2000. "Annual report on the promotion of science and technology 2000, towards the 21st Century". Available at: http://www.mext.go.jp/english/news/2000/06/000615.htm
[29] NISTEP Publications. 2001. "The 2001 Survey for Public Attitudes Toward and Understanding of Science & Technology in Japan". Available at:
http://www.nistep.go.ip/logo-e.html
[30] NISTEP Publications. 2004. "Science and Technology Indicators: 2004-A Systematic Analysis of Science and Technology Activities in Japan". Available at: http://www.nistep.go.ip/logo-e.html
[31] Public Perceptions of Science. 2004. "Methodological Review and Survey Findings for São Paulo, Science, Technology & Innovation Indicators in the State of São Paulo/ Brazil-2004". Chapter 7.
[32] Rajesh, S. 2005. "India Science Report: Science Education, Human Resources and Public Attitude towards Science and Technology". National Council of Applied Economic Research. Available at:
[33] Malaysian Science and Technology Information Center. 1998. "Study of Public Awareness of Science and Technology Malaysia". Available in:
http://www.mastic.gov.my
[34] Malaysian Science and Technology Information Center. 2000. "Study of Public Awareness of Science and Technology Malaysia". Available in:
http://www.mastic.gov.my
[35] Malaysian Science and Technology Information Center. 2002. "Study of Public Awareness of Science and Technology Malaysia". Available in:
http://www.mastic.gov.my
[36] Malaysian Science and Technology Information Center. 2004. "Study of Public Awareness of Science and Technology Malaysia". Available in:
http://www.mastic.gov.my
[37] جانسون، ریچارد آ و ویچرن، دین دبلیو. 1384. "تحلیل آماری چندمتغیری کاربردی". ترجمه حسینعلی نیرومند. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.
[38] کلانتری، خلیل. "پردازش و تحلیل داده­ها در پژوهش­های اجتماعی- اقتصادی". تهران: انتشارات فرهنگ صبا. چاپ سوم.
[39] Miyamoto, S. 1998. "An overview and Methoods in Fuzzy Clstering". 2nd Inter. Conf. on knowledge-Bsed Intelligent Electronic System.