جستاری در اخلاق فناوری، پیشنهاد چارچوبی برای تحلیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

چکیده

از دیدگاه‎های گوناگونی می‎توان به فناوری نگریست و ابعاد آن را بررسی کرد: از سویی، کسانی نگاهی ابزاری به فناوری دارند و از سویی دیگر، کسانی از چشم‎اندازی ریشه‎ای آن را واکاوی کرده‎اند و حتی از دیدگاهی هستی‎شناسانه به آن پرداخته‎اند. یکی از جنبه‎های اساسی در مطالعه فناوری، پرسش‎های اخلاقی است که پیش می‎کشد و جایی است که مفاهیم "درست/نادرست" و "نیک/بد" سر بر می‎آورند. مسأله اساسی مقاله حاضر یافتن نسبت اخلاق و فناوری است و با پرسش چگونگی طرح پرسش‎های اخلاقی در قلمرو فناوری پیش می‎رود. به بیان دیگر، این مقاله بنا دارد تا فناوری را در پیوند با اخلاق مسأله‎ساز کند. رویکرد مقاله اکتشافی است و ‎با هدف فراهم آوردن چارچوبی کلان برای بیان مسائل اصلی اخلاقی فناوری دنبال می‎شود. سرانجام مدلی سه بخشی پیشنهاد می‎شود؛ چارچوبی که با بهره‎گیری از آن می‎توان به طرح ساخته و پرداخته‎تر پرسش‎های اخلاقی فناوری و ژرف‎کاوی آنها پرداخت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethics of Technology, a Framework for Evaluation

نویسنده [English]

  • Amir Hossein Khaleqi
PhD in public policy, University of Tehran, Tehran, Iran
[1] Wicks, A. C. and Freeman, R. E. 1998. "Organization Studies and the New Pragmatism: Positivism, Anti-Positivism, and the Search for Ethics". Organization Science. 9(2): pp 123-40.
[2] Jupp, V. 2006. "The Sage dictionary of social research methods. London; Thousand Oaks". Calif.: SAGE Publications. xii, 335 pages.
[3] Mullen, H. and Horner, D. 2004. "Ethical problems for e-government: an evaluative framework". Electronic journal of e-government. 2(3): pp 187-96.
[4] Sundstrom, P. 1998. "Interpreting the notion that technology is value-neutral". Med Health Care Philo. 1(1): pp 41-5.
[5] Rezaeian, S. and Ghazinoory, S. S. 2011. "Modeling the Role of Ethics in Success of Knowledge Management Systems". Journal of Science and Technology Policy. 3(2): pp 65-80.
[6] Alizadeh Aghdam, M. B. and et al. 2011. "Evaluation of Adherence to Scientific Ethics among Faculty Members; The Case of Tabriz University". Journal of Science and Technology Policy. 3(4): pp 57-69.
[7] Holmes, R. L. 2003. "Basic moral philosophy". 3rd ed. Australia ; Belmont, CA: Thomson/Wadsworth. xiv, 240 pages.
[8] Craig, E. 1998. "Routledge Encyclopedia of Philosophy". New York, London: Routledge.
[9] Ess, C. 2006. "Ethical pluralism and global information ethics". Ethics and Information Technology. 8(4): pp 215-26.
[10] Olsen, J. K. B., Pedersen, S. A. and Hendricks, V. F. 2009. "A companion to the philosophy of technology. Blackwell companions to philosophy". Chichester, UK ; Malden, MA: Wiley-Blackwell. xv, 571 pages.
[11] Dusek, V. 2006. "Philosophy of technology: an introduction". Malden, MA ; Oxford: Blackwell Pub. v, 244 pages.
[12] Vermaas, P. E. 2011. "A philosophy of technology from technical artefacts to sociotechnical systems, in Synthesis lectures on engineers, technology, and society". Morgan & Claypool: San Rafael, Calif. (1537 Fourth Street, San Rafael, CA 94901 USA). p. 1 electronic text (viii, 126 pages.).
[13] Vries, M. D. 2005. "Teaching about technology an introduction to the philosophy of technology for non-philosophers, in Science & technology education library v 27". Dordrecht: Springer. p. 1 online resource (ix, 170 pages.).
[14] Martin, K. and Freeman, R. E. 2004. "The Separation of Technology and Ethics in Business Ethics". Journal of Business Ethics. 53(4): pp 353-64.
[15] Pitt, J. C. 2000. "Thinking about technology: foundations of the philosophy of technology". New York: Seven Bridges Press. xiii, 146 pages.
[16] Brey, P. 2010. "Values in technology and disclosive computer ethics, in The Cambridge handbook of information and computer ethics". L. Floridi, Editor. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press. pp 41-58.
[17] Morrow, D. 2014. "When Technologies Makes Good People Do Bad Things: Another Argument Against the Value-Neutrality of Technologies". Science and Engineering Ethics. 20(2): pp 329-43.
[18] Van den Hoven, J. 2010. "The use of normative theories in computer ethics, in The Cambridge handbook of information and computer ethics". L. Floridi, Editor. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press. pp 69
[19] Wiegel, V. 2010. "The ethics of IT-artefacts, in The Cambridge handbook of information and computer ethics". L. Floridi, Editor. Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press. pp 201-18.
[20] Dye, T. R. 2011. "Understanding public policy". 13 ed. New York: Longman. xvii, 346 pages.
[21] Klikauer, T. 2010. "Critical management ethics". Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan. x, 277 pages.
[22] Floridi, L. 2010. "Ethics after the Information Revolution, in The Cambridge handbook of information and computer ethics" L. Floridi, Editor. Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press. pages 3-19.
[23] Thaler, R. H. and Sunstein, C. R. 2009. "Nudge: improving decisions about health, wealth, and happiness". Rev. and expanded ed. New York: Penguin Books. viii, 312 pages.
[24] Floridi, L. 2010. "Information ethics, in The Cambridge handbook of information and computer ethics". L. Floridi, Editor. Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press. pp 77-97.