فاوا و نابرابری درآمد در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی، دانشگاه لرستان

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

3 کارشناس‌ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه علیت بین شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و نابرابری درآمد در ایران طی دوره زمانی 1392-1373 است. به ‌عبارت دیگر، آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب افزایش نابرابری درآمد در ایران بوده است یا بالعکس نابرابری درآمد علت میزان دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات است؟ و آیا بازخوردی بین آنها وجود دارد؟ به این منظور از روش تجزیه و تحلیل سری زمانی مشتمل بر آزمون ریشه‌ واحد و دو روش علیتی آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید (UECM) و آزمون علیت گرنجری تودا و یاماموتو استفاده شده است. یافته‌های این تحقیق نشان­دهنده رابطه علیت یکطرفه از سمت نابرابری درآمد به تمام شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات است. به این معنا که نابرابری درآمد در کشور سبب گسترش شکاف دیجیتالی خواهد شد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ICT and Income Inequality in Iran

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Golkhandan 1
  • Mojtaba Khansari 2
  • Davood Golkhandan 3
1 PhD. student in Public Sector Economics, Lorestan University, Lorestan, Iran
2 M.A. student in industrial management, Islamic Azad University of Arak, Arak, Iran
3 M.A. in industrial management, Islamic Azad University of Arak, Arak, Iran
چکیده [English]

The main objective of this paper is to examine causality between ICT indicators and income inequality in Iran during the period 1994-2013. In other words, does the information and communication technologies, increasing income inequality in Iran or vice versa, income inequality is causality the availability of information and communication technology? And is there a feedback between them? To analyze, we use annual time series including unit root test and two methods: casual bounds test approaches based on unrestricted error correction model (UECM) (Pesaran et al. (2001)) as well as Toda and Yamamoto's Granger non-causality test (1995). Findings show a one-way causality from income inequality to all ICT indicators. This means that income inequality in the country will lead to the expansion of the digital divide.
 
 
کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and Communication Technology
  • Income Inequality
  • Bounds Test
  • Toda and Yamamoto’s Causality Test
  • Iran Country
[1] http://www.itu.int/ict/statistics
[2] Bohman, H. 2008. "Income distribution and the diffusion of networks: An empirical study of Brazilian telecommunications". Telecommunications Policy. 32(9). 600-14.
[3] Noh, Y. H., & Yoo, K. 2008. "Internet, inequality and growth". Journal of Policy Modeling. 30(6). 1005-16.
[4] Vivarelli, M. 2007. "Innovation and employment: A survey". Institute for the Study of Labor. Italy.
[5] Krueger, A. 1993. "How Computers have Changed the Wage Structure: Evidence from Micro Data: 1984-1989". Economics. 108. pp 33-60.
[6] Acemoglu, D. 2002. "Technical Change, Inequality and the Labor Market". Journal of Economic Literature. 40(1). pp 7-72.
[7] Martin, S. P. & Robinson, J. P. 2004. "The Income Digital Divide". An International Perspective, IT & Society. 1(7). pp 1-20.
[8] Lloyd-Ellis, H. 1999. "Endogenous Technological Change and Wage Inequality". American Economic Review. 89(1). pp 47-77.
[9] Shelhofer, H. & Husing, T. 2002. "The Digital Divide Index–A Measure of Social Inequalities in the Adoption of ICT". Empirica GmbH. D-53225 Bonn, Oxfordstr.
[10] Pohjola, M. 2002. The new economy in growth and development. Oxford Review of Economic Policy. 18(3). 380-396.
[11] Chain, M. D. & Fairlie, R. W. 2004. "The Determinants of the Global Divide: A Cross-Country Analysis of Computer and Internet Penetration". NBER Working Paper. No. 10686.
[12] Dewn, S. & Riggins, F. G. 2005. "The Digital Divide: Current and Future Research Directions". Journal of the Association for Information System. 6(12). pp 1-53.
[13] Jorgenson, D. W. & Stiroh, K. J. 1999. "Information Technology and Growth". American Economic Review. 89(2). pp 109-15.
[14] Wells, R. 2005. "Education’s Effect on Income Inequality: A Further Look". Paper Prepared for International Sociological Association Research Committee 28 (RC28) on Social Stratification and Mobility Los Angeles Meeting. August. pp 18-21. Also See: www.ccpr.ucla.edu.
[15] Wang, W. C. 2009. Information economy and inequality: Wage polarization, unemployment, and occupation transition in Taiwan since 1980. Journal of Asian Economics. 20(2). 120-36.
]16[ مرادی، محمدعلی؛ کبرئایی، میثم و گنجی، مهسا. 1391. "اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب". فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین. شماره‌های 29 و 30. صص 108-79.
]17[ سپهردوست، حمید و خدایی، حسین. 1388. "اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی". فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین. شماره‌های 19 و 20. صص 35-17.
]18[ فلاحی، فیروز؛ سجودی، سکینه و ممی‌پور، سیاب. 1391. "بررسی تأثیر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر کیفیت محیط زیست ایران". فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی. شماره 2. صص 171-149.
]19[ گلخندان، ابوالقاسم؛ گلخندان، داود و خوانساری، مجتبی. 1392. "آیا جهانی‌شدن منجر به نابرابری درآمد می‌شود؟ مطالعه موردی اقتصاد ایران با معرفی شاخص جدید و جامع جهانی‌شدن KOF". فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی. شماره 14. صص 130-99.
]20[ عیسی‌زاده روشن، یوسف و چراغی، کبری. 1390. "علل شکاف دیجیتالی و درآمدی: مطالعه موردی کشورهای منتخب". پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی. شماره 57. صص 216-199.
[21] Pesaran, M. H., Shin, Y. & Smith. R. J. 2001. "Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationship". Journal of Applied Econometrics. 16. pp 289-326.
[22] Banerji, A., Dolado, J., Galbraith, J. W. & Hendry, D. F. 1993. "Cointegration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-stationary Data". Oxford University Press.
[23] Narayan, P. K. & Narayan, S. 2005. "Estimating Income and Price Elasticity of Imports for Fiji in a Cointegration Framework. Economic Modelling. 22. pp 423-38.
[24] Alam, M. I. &. Quazy, R. M. 2003. "Determinant of Capital Flight: An Econometric Case Study of Bangladesh". Review of Applied Economics. 17. pp 85-103.
[25] Toda, H. Y. & Yamamoto, T. 1995. "Statistical inference in Vector Auto regression with Possibly Integrated Processes". Journal of Econometrics. 66(1). pp 225-50.
[26] Babatunde, M. A. 2008. "A Bound Testing Analysis of Wagner’s Low in Nigeria: 1970-2006". Department of Economics, University of Ibadan, Nigeria.
]27 [آرمن، عزیز و زارع، روح‌الله. 1384. "بررسی رابطه علّیت گرنجری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران طی سال‌های 1381-1346". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی. شماره 24. صص 43-117.
]28[ نوفرستی، محمد. 1389. "ریشه واحد و هم‌جمعی در اقتصادسنجی". انتشارات رسا.
[29] Ang, J. B. 2007. "C  Emissions, Energy Consumption, and Output in France". Energy Policy. 35. pp 4772-8.
]30 [مولایی، محمد و گلخندان، ابوالقاسم. 1392. "اثرات بلندمدت و کوتاه‌مدت کسری بودجه بر رشد اقتصادی ایران (با درنظر گرفتن متغیر بدهی‌های خارجی". فصلنامه راهبرد اقتصادی. سال دوم. شماره 5. صص 115-95.
[31] Ivanov, V. & Kilian, L. 2005. "A Practitioner’s Guide to Lag Order Selection For (VAR) Impulse Response Analysis". Studies in Nonlinear Dynamics &Econometrics. Vol. 9. Issue 1. Article 2.
[32] QMS. 2010. "Eviews 7 user’s guide II". Quantitative Micro Software. LLC, Irvine CA.
[33] Farzanegan, M. R. 2011. "Military Spending and Economic Growth: The Case of Iran". MPRA Paper. No. 35498.
]34[ گجراتی، دامودار. 1389. "مبانی اقتصادسنجی". جلد دوم، ترجمه حمید ابریشمی. انتشارات دانشگاه تهران.