شناسایی راه‌کارهای ساماندهی نظام نوآوری صنعت موسیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری سیاستگذاری عمومی، مدرس دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشگاه تهران

3 دکتری مهندسی صنایع، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام‌نور

چکیده

موسیقی بومی ایران با معضلات عدیده­ای روبروست که هویت و فرهنگ بومی جامعه ایران را تهدید می‌کند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی علل اصلی معضلات موسیقی بومی ایران و ارائه راه‌کارهایی برای برون‌رفت از آن است. برای این منظور ابتدا با ۱۴ نفر از فعالان عرصه موسیقی مصاحبه نموده مشکلات موسیقی بومی شناسایی می‌شود. سپس با توجه به این مشکلات و با استفاده از رویکرد نظام نوآوری، راه‌کارهایی برای برون­رفت از مشکل ارائه خواهد شد. در مرحله بعد، این مشکلات و راه‌کارها را در قالب گزاره­هایی به ۲۱ نفر از خبرگان موسیقی و نظام نوآوری ارائه نموده و گزاره­های مورد اجماع مشخص می‌گردند. تجزیه و تحلیل این گزاره‌ها با استفاده از تکنیک دلفی فازی، مبین آن است که معضلات موسیقی بومی در ایران، معلول نابسامانی نظام نوآوری در این عرصه بوده و رفع آنها مستلزم ساماندهی نظام نوآوری در این صنعت است. به بیان دیگر ایجاد و تقویت نهادهای سیاستگذار، تأمین منابع مالی، خلق موسیقی بومی، توسعه منابع انسانی و تولید کالاها و خدمات موسیقایی می‌تواند بسیاری از مشکلات کنونی موسیقی بومی را از میان بردارد. با تأمل بر آنکه خبرگان این پژوهش در مورد اهمیت و جایگاه حمایت از کارآفرینی و تحقیقات انسانی- اجتماعی و دینی در خلق آثار موسیقایی به اجماع نرسیدند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Organizing Solutions of Innovation System in Music Industry

نویسندگان [English]

  • Azam Mirzamani 1
  • Ali Asghar Saadabad 2
  • Sedigheh Rezaeian Fardoei 3
1 Researcher and lecturer in Tehran University, Tehran, Iran
2 PhD student of science and technology policy in Tehran University, Tehran, Iran
3 Assistant professor of industrial eng., Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Iranian music industry suffers from many problems. This threatens indigenous culture and identity. The aim of paper is to investigate the main causes of the problems and provide solutions for them. For that end, first interviews with 14 activists in music affairs in order to identify the problems. Then, solutions for each of the problem using innovation system approach were provided. Thereafter Fuzzy Delphi method has been used to choose the most consensus problems and solutions.    
As the concluding remark, the research shows that the main reason for the problems is disorder in innovation system of music industry, and organizing innovation system in music industry is the best way to address that. In the other words, many of the current problems can be mitigated by creating and strengthening policy-making bodies, financing, creating indigenous music, developing human resources and the production of musical goods and services. However, consensus could not be reached on the importance of supporting entrepreneurship and religious- social research in the creation of music.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Policy
  • Music Industry
  • Innovation System
  • Culture
  • Identity
1] هزمند هلش، دیوید. 1392. "صنایع فرهنگی". ترجمه: جعفر خیرخواهان. صص30-10. در دست انتشار.
[2] رضاییان فردویی، صدیقه؛ فلاح، حسن؛ قاضی نوری، سید سپهر؛ علی‌احمدی، علیرضا. 1392. "درآمدی بر نظام نوآوری صنایع فرهنگی (مطالعه موردی: تولید نرم­افزارهای چندرسانه­ای فرهنگی)". دانش راهبردی. 10. صص 220-195.
[3] Bakhshi, H., Schneider, P., & Walker, C. 2008. "Arts and humanities research and innovation". Arts and Humanities Research Council (AHRC) & NESTA, Bristol & London. pp 12-19. Available at: www.nesta.org.uk
[4] National Endowment for Science, Technology and the Arts (NESTA). 2009. "Soft innovation: Towards a more complete picture of innovative change". Research report. pp 20-21 & 90-101.
[5] O'Connor, J. 2000. "The definition of the cultural industries". The European Journal of Arts Education. 2(3). pp 15-27.
[6] O’Connor, J. 2007. "The cultural and creative industries: a review of the literature. A report for Creative Partnerships School of Performance and Cultural industries". The University of Leeds. pp 1-15. Available at: http://kulturekonomi.
[7] Castro-Martı´nez, E.; Recasens, A. and Jime´nez-Sa´ez, F. 2013.  "Innovation systems in motion: an early music case". Management Decision. 51(6). pp 1276-92.
[8] Feinson, S. 2003. "National innovation systems overview and country cases". Knowledge Flows and Knowledge Collectives: Understanding The Role of Science and Technology Policies in Development. 13. Available at: http://archive.cspo.org
[9] Hjalager, A. M. E.; Huijbens, H.; Björk, P.; Nordin, S.; Flagestad, A. and Knútsson, Ö. 2008. "Innovation ystems in Nordic tourism". Nordic Innovation Centre. pp 1-75.
[10] Organisition for Economic Co-operation and Development (OECD). 1997. "National Innovation Systems". pp 1-49. Available at: http://www.oecd.org
[11] Asheim, B., Coenen, L., Moodysson, J., & Vang, J. 2005. "Regional innovation system policy: A knowledge-based approach". CIRCLE (Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy) Working Paper. 13. pp 1-27. Available at: http://www4.lu.se/upload.
[12] Moalosi, R., Popovic, V., & Hickling-Hudson, A. 2006. "Culture-driven product innovation". In DS 36: Proceedings DESIGN 2006, the 9th International Design Conference, Dubrovnik, Croatia. pp 1-7. Available at:  http://eprints.qut.edu.au
[13] Chen, M. H., Wen, C. T., Lee, B., & Peng, C. H. 2009. "Innovation intermediaries in Creative and Cultural Industries: the Case of Taiwan". Paper to be presented at the Summer Conference on CBS-Copenhagen Business School Solbjerg Frederiksberg: Denmark. pp 73-96.
[14] منطقی، منوچهر؛ حسنی، علی؛ بوشهری، علی­رضا. 1388. "شناسایی چالش­های سیاست­گذاری در نظام ملی نوآوری ایران". سیاست علم و فناوری. صص 101-87.
 [15] قاضی‎نوری، سید سپهر؛ قاضی‎نوری، سید سروش. 1387. "استخراج راه‌کارهای اصلاح نظام ملی نوآوری ایران با تکیه بر مطالعات تطبیقی کشورهای منتخب". سیاست علم و فناوری. صص 81-65.
[16] Baltar, F., & Brunet, I. 2012. "Social research 2.0: virtual snowball sampling method using Facebook". Internet Research. 22(1), 57-74.
[17] Kvale, S. 1996. Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Sage Publications, Thousand Oaks California.
[18] Okoli, C., & Pawlowski, S. D. 2004. "The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications". Information & management. 42(1). pp 15-29.
[19] Hsu, T. H. & Yang, T. H. 2000. "Application of fuzzy analytic hierarchy process in the selection of advertising media". Journal of Management and Systems. 7. pp 583-99.
[20] Kuo, Y. F., & Chen, P. C. 2008. "Constructing performance appraisal indicators for mobility of the service industries using Fuzzy Delphi Method". Expert Systems with Application. 35(4) 1930-9.
[21] Ishikawa, A., Amagasa, M., Shiga, T., Tomizawa, G., Tatsuta, R., & Mieno, H. 1993. "The max-min Delphi method and fuzzy Delphi method via fuzzy integration". Fuzzy sets and systems. 55(3). pp 241-253.
[22] Chang, Y. H. 1998. "Transportation plan appraisal and decision making-discussion and application of the fuzzy theory". Hwatai. pp 83.
[23] Creswell, J. and Miller, D. 2000. "Determining Validity in Qualitative Inquiry". Theory into Practice. 39(3). pp 30-124.
[24] کوثری، مسعود. 1386. "گفتمان‌های موسیقی ایران". پژوهشنامه فرهنگستان هنر. صص 120-103.
[25] شکوری، علی؛ غلامزاده نطنزی، امیرحسین. 1389. "منش و سبک مصرف موسیقی: مطالعه موردی جوانان شهر تهران". رسانه. صص 19-1. قابل دسترسی در: http/gmj.ut.ac.ir