تکوین توانمندی طراحی پایه در شرکت مپنابویلر به‌‌عنوان یک بنگاه یکپارچه‌ساز دیرآمده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و رییس مرکز مطالعات مدیریت فناوری و نوآوری در سیستم‌‌های پیچیده (CRiTIMiX)،

2 دانشجوی دکترای سیاست‌‌گذاری علم و فناوری، دانشگاه تهران

3 محقق پسادکترا در مرکز مطالعات مدیریت فناوری و نوآوری در سیستمهای پیچیده صنعتی (CRiTIMiX)

4 دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

5 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

10.22034/jstp.2020.12.4.1224

چکیده

توانمندی یکی از مفاهیم کلیدی حوزه راهبرد است. به‌علاوه، مفهوم توانمندی برای توضیح عدم موفقیّت بنگاه­های دیرآمده در طراحی و توسعه سامانه­های پیچیده، بسیار مورد توجه قرار دارد. علی‌رغم تلاش­های بسیار صورت‌گرفته و پیشرفت­های نظری قابل توجه در مورد توانمندی، هنوز مفهوم­پردازی و به‌کارگیری آن در عمل، با مشکل روبه‌رو است. در این مقاله، چارچوبی برای عملیاتی کردن مفهوم توانمندی توسعه داده­ شده و با استفاده از چارچوب پیشنهادی، فرآیند شکل­گیری و رشد توانمندی طراحی در یک بنگاه یکپارچه­ساز سامانه دیرآمده، در قالب یک مطالعه موردی بررسی شده‌است. به این منظور، نحوه فراهم آمدن و ارتقای دانش، مهارت و ابزار به‌عنوان ریزبنیان­های توانمندی طراحی و نحوه ترکیب آن­ها مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر نشان دادن کاربردپذیری چارچوب پیشنهادی، این مطالعه موردی شناخت بهتری از نحوه اثرگذاری شرایط زمینه­ای و انگیزه بنگاه­ها بر فرآیند شکل­گیری و رشد توانمندی‌ها ارائه می­کند. نتایج به‌دست‌آمده، همچنین راهنمای مناسبی برای مدیران بنگاه­ها در برنامه­ریزی برای کسب و ارتقای ریزبنیان­های مورد نیاز و چگونگی ترکیب آن­ها برای شکل­گیری و رشد توانمندی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formation and Evolution of Basic Design Capability in Mapna-boiler as a Latecomer System Integrator

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Arasti 1
 • Mahdi Khaleghi 2
 • Azita Karamipour 3
 • Alireza Aslani 4
 • Mohammad Mahdi Zolfagharzadeh 5
1 Professor at graduate school of management & Economics & founder of CRiTIMiX (Center for Research in Technology & Innovation Management in compleX industrial systems) at Sharif University of technology
2 PhD candidate in Science & technology policy in management faculty at University of Tehran & Resercher in CRiTIMiX (Center for Research in Technology and Innovation Management in compleX industrial systems) at Sharif University of Technology,
3 Postdoc researcher in CRiTIMiX (Center for Research in Technology & Innovation Management in compleX industrial systems) at Sharif University of technology,
4 Associate professor at faculty of new Sciences & technologies at University of Tehran
5 Assistant professor at faculty of management at University of Tehran
چکیده [English]

Capability is one of the core concepts in strategy literature. Moreover, it is widely used to explain why latecomer firms can’t succeed in design and development of complex systems. There has been many efforts and significant progress in regard of capability but it is conceptualization and usage in empirical researches are problematic yet. In this paper a framework for operationalization of capability concept has been developed. Using the proposed framework, the process of formation and evolution of design capability in a latecomer system integrator has been investigated through a case study. For this purpose, acquisition and improvement of knowledge, tools and skills as micro-foundations of design capability and their integration has been under focus. In addition to show usability of our proposed framework, this case study provides a better understanding of how a firm's context and motivation affects on formation and evolution of its capabilities. Results of this research, are also a good guide for managers in regard of their plans for acquisition and improvement of required micro-foundations and the way they are integrated as a capability.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Capability
 • Microfoundations of capability
 • Basic Design
 • Complex systems
 • Case study
 • Mapna-Boiler
[1] Woodward, J. (1958). Management and Technology. London: Her Majesty’s Stationary Office.
[2] Kiamehr, M., M. Hobday, and M. Hamedi. (2015). Latecomer Firm Strategies in Complex Product Systems (CoPS): The Caseof Iran’s Thermal Electricity Generation Systems. Research Policy. 44 (6): 1240–1251.
[3] Hobday, M. (1998). Product Complexity, Innovation and Industrial Organisation. Research Policy. 26 (6): 689–710.
[4] Davies, A., and M. Hobday. (2005). The Business of Projects (Managing Innovation in Complex Product Systems). New York: Cambridge University Press.
[5] Miller, R., M. Hobday, Th Lerouxdemers, and X. Olleros. (1995). Innovation in Complex Systems Industries: The Case ofFlight Simulation. Industrial and Corporate Change. 4 (2): 363–400.
[6] Davies, A. (1997). The Life Cycle of a Complex Product System. International Journal of Innovation Management. 1 (3): 229– 256.
[7] Hobday, M., and T. Brady. (2000). A Fast Method for Analysing and Improving Complex Software Processes. R&D Management. 30 (1): 1–22.
[8] Prencipe, A. (2000). Breadth and Depth of Technological Capabilities in CoPS: The Case of the Aircraft Engine ControlSystem. Research Policy. 29 (7–8): 895–911.
[9] Choung, J. Y., and H. R. Hwang. (2007). Developing the Complex System in Korea: The Case Study of TDX and CDMATelecom System. International Journal of Technological Learning, Innovation and Development. 1 (2): 204–225.
[10] Park, T. Y. (2013). How a Latecomer Succeeded in a Complex Product System Industry: Three Case Studies in the KoreanTelecommunication Systems. Industrial and Corporate Change. 22 (2): 363–396
[11] Park, T. Y., and J. Y. Kim. (2014). The Capabilities Required for Being Successful in Complex Product Systems: Case Study ofKorean e-Government. Asian Journal of Technology Innovation. 22 (2): 268–285.
[12] Lee, J. J., and H. Yoon. (2015). A Comparative Study of Technological Learning and Organizational Capability Developmentin Complex Products Systems: Distinctive Paths of Three Latecomers in Military Aircraft Industry. Research Policy. 44 (7): 1296–1313.
[13] Naghizadeh, M., M. Manteghi, M. Ranga, and R. Naghizadeh. (2017). Managing Integration in Complex Product Systems:The Experience of the IR-150 Aircraft Design Program. Technological Forecasting and Social Change. 122: 253–261.
[14] Majidpour, M. (2016). Technological Catch-up in Complex Product Systems. Journal of Engineering and Technology Management. 41: 92–105.
[15] Safdari Ranjbar, M., Park, T. Y., Ghazinoori, S., Manteghi, M. (2019). Multi-level drivers of catching up in complex product systems: an Iranian gas turbine producer. Journal of Science and Technology Policy Management. 11 (1): 85-106.
[16] Kiamehr, M. (2017). Paths of Technological Capability Building in Complex Capital Goods: The Case of Hydro ElectricityGeneration Systems in Iran. Technological Forecasting and Social Change. 122: 215–230.
[17] Acha, V., A. Davies, M. Hobday, and A. Salter. (2004). Exploring the Capital Goods Economy: Complex Product Systems inthe UK. Industrial and Corporate Change. 13 (3): 505–529.
[18] Hobday, M., H. Rush, and J. Tidd. (2000). Innovation in Complex Products and System. Research Policy. 29 (7–8): 793–804.
[19] Safdari Ranjbar, M., Park, T. Y., Kiamehr, M. (2018). What happened to complex product systems literature over the last two decades: progresses so far and path ahead. Technology Analysis & Strategic Management. 30 (8), 948–966.
[20] Ren, Y. T., and K. T. Yeo. (2006). Research Challenges on Complex Product Systems (CoPS) Innovation. Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers. 23 (6): 519–529.
[21] Park, T. Y., Ji, I. (2020). Evidence of latecomers’ catch-up in CoPS industries: a systematic review. Technology Analysis & Strategic Management. 32 (8)
[22] Rosenberg, N. (1982). Inside the Black Box: Technology and Economics. Cambridge: Cambridge University Press.
[23] Chudnovsky, D., M. Nagao, S. Jacobsson, and F. Pinter. (1983). Capital Goods Production in the Third World. London: Palgrave Macmillan.
[24] Randhawa, K., R. Wilden, and J. Hohberger. (2016). A Bibliometric Review of Open Innovation: Setting a Research Agenda. Journal of Product Innovation Management. 33 (6): 750–772.
[25] Hansen, K. L., and H. Rush. (1998). Hotspots in Complex Product Systems: Emerging Issues in Innovation Management. Technovation. 18 (8/9): 555–590.
 [26] Hobday, M., and H. Rush. (1999). Technology Management in Complex Product Systems (CoPS) – Ten QuestionsAnswered. International Journal of Technology Management. 17 (6): 618–638
[27] Baraldi, E. (2009). User-related Complexity Dimensions of Complex Products and Systems (CoPS): A Case of Implementingan ERP System. International Journal of Innovation Management. 13 (1): 19–45.
[28] Liu, J., and J. Su. (2014). Market Orientation, Technology Orientation and Product Innovation Success: Insights from CoPS. International Journal of Innovation Management. 18 (4): 1–25.
[29] Dedehayir, O., T. Nokelainen, and S. J. Makinen. (2014). Disruptive Innovations in Complex Product Systems Industries: ACase Study. Journal of Engineering and Technology Management. 33: 174–192.
[30] Gil, N. (2007). On the Value of Project Safeguards: Embedding Real Options in Complex Products and Systems. Research Policy. 36 (7): 980–999.
 [31] Yeo, K. T., and Y. T. Ren. (2009). Risk Management Capability Maturity Model for ComplexProduct Systems (CoPS)Projects. Systems Engineering. 12 (4): 275–294.
[32] Magnaye, R., B. Sauser, P. Patanakul, C. Nowicki, and W. Randall. (2014). Earned Readiness Management for Scheduling,Monitoring and Evaluating the Development of Complex Product Systems. International Journal of Project Management. 32 (7): 1246–1259.
[33] Du, B., Sh Guo, X. Huang, Y. Li, and J. Guo. (2015). A Pareto Supplier Selection Algorithm for Minimum the Life Cycle Cost ofComplex Product System. Expert Systems with Applications. 42 (9): 4253–4264.
[34] Hardstone, G. A. P. (2004). Capabilities, Structures and Strategies Re-Examined: Incumbent Firms and the Emergence ofComplex Product Systems (CoPS) in Mature Industries. Technology Analysis & Strategic Management. 16 (2): 173–196.
[35] Su, J., and J. Liu. (2012). Effective Dynamic Capabilities in Complex Product Systems: Experiences of Local Chinese Firm. Journal of Knowledge-Based Innovation in China. 4 (3): 174–188.
[36] Park, T. P., and I. Ji. (2015). From Mass Production to Complex Production: Case of the Korean Telecom Equipment Sector. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economic. 22 (1): 78–102.
[37] Davies, A., and T. Brady. (1998). Policies for a Complex Product System. Futures. 30 (4): 293 304.
[38] Kiamehr, M., M. Hobday, and A. Kermanshah. (2014). Latecomer Systems Integration Capability in Complex Capital Goods:The Case of Iran’s Electricity Generation Systems. Industrial and Corporate Change. 23 (3): 689–716.
[39] Chen, J., L. Tong, and E. W. T. Ngai. (2007). Inter-Organizational Knowledge Management in Complex Products andSystems (Challenges and an Exploratory Framework). Journal of Technology Management in China. 2 (2): 134–144.
[40] Ngai, E. W. T., Ch Jin, and T. Liang. (2008). A Qualitative Study of Inter-Organizational Knowledge Management in ComplexProducts and Systems Development. R&D Management. 38 (4): 421–440.
[41] Gann, D. M., and A. Salter. (1998). Learning and Innovation Management in Project-Based, Service-Enhanced Firms. International Journal of Innovation Management. 2 (4): 431–454.
[42] Gann, D. M., and A. J. Salter. (2000). Innovation in Project-Based, Service-Enhanced Firms: The Construction of ComplexProducts and Systems. Research Policy. 29 (7–8): 955–972.
[43] Davies, A., T. Brady, A. Prencipe, and M. Hobday. (2011). Innovation in Complex Products and Systems: Implications forProject Based Organizing. Project-Based Organizing and Strategic Management. Advances in Strategic Management 28: 3–26.
[44] Hobday, M. (2000). The Project-based Organization: An Ideal form for Managing Complex Products and Systems? Research Policy. 29 (7–8): 871–893.
[45] Kwak, K., Yoon, H. (2020). Unpacking transnational industry legitimacy dynamics, windows of opportunity, and latecomers’ catch-up in complex product systems. Research Policy. 49 (4).
[46] Appio, F. P., Lacoste, S. (2018). B2B relationship management in complex product systems (CoPS). Industrial Marketing Management. 79: 53-57.
[47] Lehtinen, J., Aaltonen, K., Rajala, R. (2018). Stakeholder management in complex product systems: Practices and rationales for engagement and disengagement. Industrial Marketing Management. 79: 58-70.
[48] Crespin-Mazet, F., Romestant, F., Salle, R. (2018). The co-development of innovative projects in CoPS activities. Industrial Marketing Management. 79: 71-83.
[49] Roehrich, J. K., Davis, A., Frederiksen, L., Sergeeeva, N. (2018). Management innovation in complex products and systems: The case of integrated project teams. Industrial Marketing Management. 79: 84-93.
[50] Galati, F., Bigliardi, B., Galati, R., Petroni, G. (2019). Managing structural inter organizational tensions in complex product systems projects: Lessons from the Metis case. Journal of Business Research. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.10.044
[51] Kim, Y. Z., and K. Lee. (2008). Sectoral Innovation System and a Technological Catch-up: The Case of the Capital GoodsIndustry in Korea. Global Economic Review. 37 (2): 135–155.
[52] Zhang, L., W. Lam, and H. Hu. (2013). Complex Product and System, Catch-up, and Sectoral System of Innovation: A CaseStudy of Leading Medical Device Companies in China. International Journal of Technological Learning, Innovation and Development. 6 (3): 283.
[53] Lee, K., and F. Malerba. (2017). Catch-up Cycles and Changes in Industrial Leadership: Windows of Opportunity andResponses of Firms and Countries in the Evolution of Sectoral Systems. Research Policy. 46 (2): 338–351.
[54] Vertesy, D. (2017). Preconditions, Windows of Opportunity and Innovation Strategies: Successive Leadership Changes inthe Regional jet Industry. Research Policy. 46 (2): 388–403.
[55] Choung, J. Y., H. R. Hwang, and H. Yang. (2006). The Co-Evolution of Technology and Institution in the Korean Informationand Communications Industry. International Journal of Technology Management. 36 (1/2/3): 249–266.