چارچوب شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در تدوین سیاست تدارکات عمومی برای نوآوری و فناوری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت تکنولوژی دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

3 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

jstp.2020.11.4.1116

چکیده

استفاده از سیاست تدارکات عمومی برای تحریک نوآوری به عنوان یک ابزار مهم در بستر سیاست‌های تقاضامحور مطرح است. بخش عمومی (دولت) می‌تواند از طریق قدرت خرید خود با بزرگ نمودن اندازه بازار برخی کالا‌ها و خدمات مشخص بر شکست بازار غلبه نماید. در کشور ما استفاده از این ابزار، موردی و محدود بوده و سیاست مشخصی در این خصوص تدوین نشده است. در این مقاله تلاش شده با شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر تدوین سیاست تدارکات عمومی نوآوری، چارچوبی مدونی در این زمینه ارائه شود. ابتدا با مرور پیشینه، شش بُعد و 23 عامل مؤثر شناسایی و الگوی نظری پژوهش تدوین شد. با اتخاذ راهبرد موردکاوی چندگانه و بر اساس الگوی نظری، چهار بخش نفت، نیرو، بهداشت و نیز راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تأمین اعتبار پژوهش با رویکرد اجماع سه‌سویه، برای موردکاوی در هر بخش، از اطلاعات و مستندات موجود، مصاحبه با خبرگان و تحلیل آماری پرسشنامه مربوطه استفاده شد. سپس تحلیل‌های درون‌موردی و بین‌موردی انجام و نقاط اشتراک و تفاوت سیاست تدارکات نوآوری در بخش‌های منتخب بر اساس تکرارهای واقعی و نظری تحلیل شدند. نهایتاً 18 عامل بر اساس تکرار واقعی دارای قابلیت تعمیم بوده‌اند که در قالب چارچوبی برای شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در تدوین سیاست تدارکات عمومی نوآوری ارائه شده‌اند. این عوامل شامل دو بُعد بیرونی (شرایط بین‌المللی و بافت سیاستی) و چهار بُعد درونی (ویژگی‌های نهادی، سازماندهی و توانمندی، تجمیع تقاضا و طراحی مشوق‌ها) می‌باشند. در انتهای مقاله نیز برخی راهکارهای سیاستی پیشنهاد شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Framework for Effective Factors of Designing Public Procurement Policy for Innovation and Technology Development in IRAN

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Razavi 1
  • Hossein Daneshkohan 2
  • Alireza Boushehri 3
1 Department of Technology Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
3 Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Using public procurement policy to stimulate innovation is considered an important tool especially in the context of demand-side innovation policies. Public sector can overcome system failures using it’s purchasing power to enlarge market size for certain goods and services. There are just a few cases of using this approach in Iran and no certain policy measures have been designed and implemented. The research objective is to identify the effective factors of designing public procurement of innovation (PPI) policy in Iran.
Based on the literature review, 6 dimensions and 23 factors of policy design were identified as the preliminary theoretical pattern. Also four sectors (Oil, Power, Health and Roads) were investigated in the research base on theoretical pattern. In order to increase research validity by triangulation approach, for investigating each case studies, the documents, the believes of interviewers and questionnaires analysis by statistical methods were used by researchers. The Within-case analysis and Cross-case analysis were done in selected cases and the differentiations and common points were analyzed by real and theoretical repetition. The 18 factors of theoretical pattern have real repetitive for analytical extension. Finally based on the presented analysis, several policy recommendations are offered for both policy makers and researchers.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Public Procurement
  • Public Procurement of Innovation
  • Effective Factors of Policy Design
[1] Lundvall, B.-A., & Borras, S. (2005). Science,Technology and Innovation Policy. The Oxford Handbook of Innovation, 599-631.
[2] Arrowsmith, S. (2010). Horizontal policies in public procurement: a taxonomy. Journal of public procurement, 10(2), 149-186.
[3] Narimani, M., Peyrovi, M. H., & Shalbafi. M. (2019). The Role of Tender Act as Public Procurement for Innovation in Iran. Journal of Science & Technology Policy, 11(3), 77-90. {In Persian}.
[4] Vecchiato, R., & Roveda, C. (2014). Foresight for public procurement and regional innovation policy: The case of Lombardy. Research Policy, 43(2), 438-450.
[5] Rolfstam, M. (2013). Public Procurement and Innovation: The Role of Institutions. Northampton: Edward Elgar.
[6] Georghiou, L., Elder, J., Uyarra, E., & Yeow, J. (2014). Policy instruments for public procurement of innovation:Choice, design and assessment. Technological Forecasting & Social Change, 86, 1-12.
[7] Lember, V., Kattel, R., & Kalvet, T. (2015). Quo vadis public procurement of innovation?. The European Journal of Social Science, 28(33), 403-421.
[8] Lember, V., Kattel, R., & Kalvet, T. (2014). Public Procurement,Innovation and Policy: International Perspectives. London: Springer.
[9] Chicot, J., & Matt, M. (2015). Rationales of public procurement of innovation: When demand-side instruments address supply-side gaps. DRUID Academy conference, 21-23.
[10] LI, Y., & Georghiou, L. (2015). Signaling and accrediting new technology: Use of procurement for innovation in China. Science and Public Policy, 43(3), 338-351.
[11] Edler, J. (2005). Innovation and Public Procurement, Review of Issues at Stake. Munich: Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research.
[12] Edquist, C., & Zabala, J. (2012). Public Procurement for Innovation as mission-oriented innovation policy. Research Policy, 41(10), 1757-1769.
[13] LI, Y. (2013). PUBLIC Procurement as a Demand-Side Innovation Policy In China. Manchester: Manchester Institute of Innovation Research.
[14] Edler, J., & Yeow, J. (2016). Connecting demand and supply: The role of intermediation in publicprocurement of innovation. Research Policy, 45(2), 414-426.
[15] Rullan, S., Saucedo, E., & Bacaria, J. (2012). Public Procurement for Innovation: challenges and prospects for Latin America. Proceedings of the 2012 IEEE ISMOT, 599-601.
[16] Uyarra, E., & Flanagan, K. (2009). Understanding the Innovation Impacts of Public Procurement. Manchester: Manchester Business School.
[17] Rolfstam, M. (2012). An institutional approach to research on public procurement of innovation. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 25(3), 303-321.
[18] Landoni, M. (2017). Innovation policy in progress, Institutional intermediation in public procurement of innovation. R&D Management, 47(4), 1-12.
[19] Amann, M., & Essig, M. (2015). Public procurement of innovation:empirical evidence from EU public authorities on barriers for the promotion of innovation. The European Journal of Social Science Research, 28(3), 282-292.
[20] Rolfstam, M. (2014). Public Procurement as a means to stimulate innovation for a better world: A matter of knowledge management. The 3rd Lundvall Symposium, 1-28.
[21] Timmermans, B., & Zabala, J. (2013). Coordinated unbundling: A way to stimulate entrepreneurship through public procurement for innovation. Science and Public Policy, 40(5), 674-685.
[22] Uyarra, E., Elder, J., Estevez, J. G., Georghiou, L., & Yeow, J. (2014). Barriers to innovation through public procurement:A supplier perspective. Technovation, 34(10), 631-645.
[23] Torvinen, H., & Ulkuniemi, P. (2016). End-user engagement within innovative public procurement practices: A case study on public–private partnership procurement. Industrial Marketing Management, 58, 58-68.
[24] Edler, J., & Georghiou, L. (2007). Public procurement and innovation—Resurrecting the demand side. Research Policy, 36(7), 949-963.
[25] Yin, R. (2002). Case Study Research. Translated by Parsayan, A., and Arabi, M. Tehran: Cultural Research Bureau. {In Persian}.
[26] Marshall, C., and Rassman, G. (1998). Designing Qualitative Research. Translated by Parsayan, A., and Arabi, M. Tehran: Cultural Research Bureau. {In Persian}.
[27] Naghizadeh, R., Elahi, S., & Manteghi, M. (2016). The pattern of technological innovation development in the regions of Iran. Journal of Science & Technology Policy, 8(1), 43-59. {In Persian}.
[28] Eisenhardt, K. (1989). Building theories from case study research. Academy of management review, 14(4), 532-559.
[29] Parliament Research Center of Iran. (2019). Challenges and Strategies for Production Boom-Oil & Gas Sector. Tehran: Assistance of Infrastructure Research. {In Persian}.
[30] Parliament Research Center of Iran. (2019). Challenges and Strategies for Production Boom-Power Sector. Tehran: Assistance of Infrastructure Research. {In Persian}.
[31] Parliament Research Center of Iran. (2019). An Analysis of Real Demand for the Railway Fleet in the Country. Tehran: Assistance of Infrastructure Research. {In Persian}.