تحلیل اثرات علمی فرصت‌های مطالعاتی از نگاه اعضای هیات علمی کشاورزی

نویسندگان

استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

هدف از این پژوهش تحلیل اثرات علمی فرصت‌های مطالعاتی از دیدگاه اعضای هیات عملی دانشکده‏های کشاورزی کشور است. از نظر روش‌شناسی، این پژوهش بر اساس راهبرد پیمایش به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش کلیه اعضای هیأت علمی مراکز آموزش عالی کشاورزی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که از طریق فرمول کوکران، نمونه پژوهش انتخاب و به روش ‌نمونه‌گیری طبقه‌بندی تصادفی با انتساب متناسب مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود که روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بر پایه نظرات گروهی از پژوهشگران مربوطه تأیید شد و پایایی آن بر مبنای ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. سازه‌های پژوهش از طریق تعدادی نشانگر در مقیاس لیکرت اندازه‌گیری شد. هر کدام از نشانگرهای مربوط به سازه‌های پژوهش از طریق محاسبه ضریب تغییرات اولویت‌بندی شد. برای تعیین تاثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل مورد مطالعه بر متغیر وابسته سودمندی غایی فرصت‌های مطالعاتی از روش تحلیل مسیر از طریق محاسبه رگرسیون‌های متوالی استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که بیشترین تأثیر بر سودمندی فرصت‌های مطالعاتی مربوط به سازه تعاملات حرفه‌ای بین‌المللی با میزان تأثیر 835/0 است. سازه ادراک از فرایند‌های گذراندن فرصت مطالعاتی با میزان تأثیر کل 821/0، سازه ادراک از منافع فردی مورد انتظار فرصت مطالعاتی با تأثیر مستقیم 735/0، سازه عملکرد حرفه‌ای و علمی با اثر غیرمستقیم 451/0 و در نهایت سازه ادراک از پیامدهای منفی فرصت مطالعاتی با اثر کل 231/0 در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در پایان با توجه به یافته‌های پژوهش برخی پیشنهادها برای بهبود اثربخشی و سودمندی نهایی فرصت‌های مطالعاتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Scientific Effects of Sabbatical Leaves from Agricultural Faculty Members\'s View

نویسندگان [English]

 • Abolqasem Sharifzadeh
 • Gholamhossein Abdollahzadeh
چکیده [English]

The aim of this research is to analyze the scientific effects of sabbatical leaves from agricultural faculty members\'s view. Methodologically, this research was carried out based on survey strategy. The sample of this research consisted of 166 faculty members of public agricultural universities and colleges of Ministry of Scientific, Research and Technology that were selected by randomized stratified sampling method. A questionnaire was used to collect data and its face and content validity was established using comments of a some researchers and reliability of the questionnaire was confirmed according to calculate Cronbach\'s alpha. Some items in Likert Scale measured research constructs. Based on calculated coefficient of variations each item of research constructs were prioritized. In order to determine direct and indirect effects of independent variables on finally usefulness of sabbatical leaves (as independent variable) the path analysis techniques by calculate multiple regression was employed. The results of path analysis showed that \"international professional interaction\" has most impact with path coefficient 0.835. \"Perceived process of sabbatical leaves\" (0.821), \"perceived personal benefits\" with direct effect (0.735), \"scientific professional performance\" with indirect effect (0.451) and finally \"perceived negative impact\" (-0.231) are ranked in other positions. Finally, according to research findings some recommendations are provided to promote effectiveness and usefulness of sabbatical leaves.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Research Collaboration
 • Sabbatical Leaves
 • Faculty Development
 • Path Analysis
 1. طاعتی، مهکامه و بهرامی، محسن، 1388، "بررسی مقایسه‌ای عوامل موثر در آینده مدیریت علم و فناوری ایران تا افق 1404 از دیدگاه متخصصان و سیاست‌گذاران"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 2(2)، صص. 61-47.
 2. Adams, J., Black, G.C., Clemmons, J.R., Stephan, P.E, 2005, “Scientific teams and institutional collaborations: evidence from US universities, 1981–1999”, Research Policy, 34(3), 259–285.
 3. Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S. and Scot, P, 1994, The New Production of Knowledge, Sage, London.
 4. Cummings, J.N. and Kiesler, S., 2007, “Coordination costs and project outcomes in multi-university collaborations”, Research Policy, 36(10), pp. 1620-1634.
 5. Wagner, C.S. and Leydesdorff, L., 2005, “Network structure, self-organization, and the growth of international collaboration in science”, Research Policy, 34(10), pp. 1608-1618.
 6. Bammer, G, 2008, “Enhancing research collaborations: three key management challenges”, Research Policy, 37(5), pp. 875-887.
 7. Narin, F., Stevens, K. and Whitlow, E.S, 1991, “Scientific cooperation in Europe and the citation of multi-nationally authored papers”, Scientometrics, 21(3), pp. 313-323.
 8. آراسته، حمیدرضا، 1385، "همکاری‌های بین‌المللی آموزش عالی در ایران و چگونگی بهبود آن"، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 12(1)، صص. 115-99.
 9. Lin He, Z., Geng, X.S. and Campbell-Hunt, C., 2009, “Research collaboration and research output: A longitudinal study of 65 biomedical scientists in a New Zealand university”, Research Policy, 38(2), pp. 306-317.
 10. Katz, J.S. and Martin, B.R, 1997, “What is research collaboration?”, Research Policy, 26(1), pp. 1-18.
 11. Frenken, K., Holzl, W. and de Vor, F., 2005, “The citation impact of research collaborations: the case of European biotechnology and applied microbiology (1988–2002)”, Journal of Engineering Technology Management, 22(1-2), pp. 9-30.
 12. Rosenberg, N., 1990, “Why do firms do basic research (with their own money)?”, Research Policy, 19(2), pp. 165-174.
 13. شریف‌زاده، ابوالقاسم، عبدالله‌زاده، غلامحسین، ایروانی، هوشنگ، محمدزاده، سعید و شریفی، مهنوش ، 1387، "شناسایی و تحلیل دستاوردها و پیامدهای مورد انتظار از فرصت‌های مطالعاتی برای توسعه حرفه‌ای اعضای هیات علمی کشاورزی"، فصلنامه کشاورزی پردیس ابوریحان، 10(2)، صص. 82-67.
 14. قلی‌فر، احسان، حجازی، سیدیوسف، حسینی، سیدمحمود و رضایی، عبدالمطلب، 1390، "تحلیل عاملی تاییدی مولفه‌های لازم برای ارتقای توانمندی اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران"، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 17(2)، صص. 48-37.
 15. He, Z.L., Geng, X.S. and Campbell-Hunt, C., 2009, “Research collaboration and research output: A longitudinal study of 65 biomedical scientists in a New Zealand university”, Research Policy, 38(2), 306–317.
 16. Rosenkopf, L. and P., Almeida, 2003, “Overcoming local search through alliances and mobility”, Management Science, 49(6), pp. 751-766.
 17. آراسته، حمیدرضا، 1382، "رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانش‌آموخته خارج از کشور در ایران"‌، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 9(1)، صص. 125-97.
 18. Lotka, A.J., 1926, “The frequency distribution of scientific productivity”, Journal of the Washington Academy of Science, 16, pp. 317-323.
 19. Cowan, R., David, P.A. and Foray, D, 2000, “The explicit economics of knowledge codification and tacitness”, Industrial and Corporate Change, 9(2), pp. 211-253.
 20. Crane, D, 1972, Invisible Colleges, University of Chicago Press, Chicago, IL.
 21. McFadyen, M.A. and Cannella, A.A, 2004, “Social capital and knowledge creation: diminishing returns of the number and strength of exchange relationships”, Academy of Management Journal, 47(5), pp. 735-746.
 22. Knight, J, 2003, “Internationalization of Higher Education Practices and Priorities”, IAU Survey Report. International Association of Universities, available from: http://www.Unesco.Org/Iau.
 23. Bwen, H. and Schuster, J., 1986, American Professors: A National Resource Imperiled, New York.
 24. Velazquez, L., Munguia, N. and Platt, A., 2000, “Fostering P2 practices in northwest Mexico through inter-university Collaboration”, Journal of Cleaner Production, 8(5), pp. 433-437.
 25. نوروزی، علیرضا و ولایتی، خالید، 1388، همکاری علمی پژوهشی: جامعه‌شناسی همکاری علمی، نشر چاپار، ص. 192، تهران.
 26. Liang, L.M. and Zhu, L., 2002, “Major factors affecting China’s inter-regional research collaboration: regional scientific productivity and geographical proximity”, Scientometrics, 55(2), pp. 287-316.
 27. ایروانی، هوشنگ، شریف‌زاده، ابوالقاسم و دربان‌آستانه، علیرضا، 1385، "تحلیل عوامل تاثیرگذار بر بهبود فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران"، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 12(3)، صص. 16-1.