نظام نوآوری بخشی یک صنعت تولیدکننده محصولات و سامانه‌های پیچیده: توربین‌های گازی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت فناوری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

2 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

3 استاد دانشکده مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر، تهران

4 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

دیدگاه نظام‌های نوآوری بخشی، چارچوب مناسبی را برای تحلیل شکل‌گیری و تکامل صنایع مختلف ارائه می‌دهد. با وجود تفاوت‌ها و تمایزهای متعدد میان صنایع تولیدکننده محصولات مصرفی با نظام تولید انبوه و صنایع تولیدکننده محصولات و سامانه‌های پیچیده، تاکنون عمده پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه نظام‌های نوآوری بخشی بر مطالعه صنایع تولیدکننده محصولات مصرفی با نظام تولید انبوه تمرکز کرده‌اند و پژوهش‌های اندکی یافت می‌شود که به مطالعه صنایع تولیدکننده کالاهای سرمایه‌ای و محصولات و سامانه‌های پیچیده پرداخته باشند. این مقاله قصد دارد با بکارگیری رویکردی کیفی و مطالعه موردی به مطالعه نظام نوآوری بخشی صنعت توربین‌های گازی در ایران به عنوان یک صنعت تولیدکننده محصولات و سامانه‌های پیچیده و نیز به معرفی بازیگران و کنشگران اصلی، توصیف مسیر شکل‌گیری و انباشت دانش و فناوری، شناسایی سیاست‌ها و نهادهای تأثیرگذار و تشریح شرایط بازار و تقاضا در این صنعت بپردازد. یافته‌های این پژوهش دربرگیرنده این موارد است: 1) مسیر شکل‌گیری و انباشت دانش و فناوری ساخت توربین‌های گازی، مشتمل بر قابلیت‌های فناورانه و راهبردهای کسب فناوری در بنگاه‌های سازنده توربین‌های گازی؛ 2) تنوع و پویایی سیاست‌های تأثیرگذار دولت بر شکل‌گیری و تکامل این بخش، مشتمل بر سیاست‌های راهبری، سرمایه‌گذاری، خرید و تسهیل‌گری؛ 3) ساختار انحصاری و سیاسی بازار صنعت توربین‌های گازی در ایران، مشتمل بر عرضه‌کنندگان و مشتریان (دولت) محدود و تقاضای بالا و روزافزون داخلی برای توربین‌های گازی با کاربردهای مختلف؛ 4) بررسی اثر تحریم‌های بین‌المللی بر فعالیت‌ها و اقدامات شرکت‌های ایرانی سازنده توربین‌های گازی. کلیدواژه‌ها: نظام نوآوری بخشی، محصولات و سامانه‌های پیچیده، صنعت توربین‌های گازی برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقالات پیشنهاد می‌شود: Safdari Ranjbar, M., Rahmanseresht, H., Manteghi, M., & Ghazinoori, S. (2017). Sectoral Innovation System of a Complex Product System Industry: Gas Turbine. Journal of Science & Technology Policy, 9(4), 55-70. {In Persian}.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sectoral Innovation System of a Complex Product System Industry: Gas Turbine

نویسندگان [English]

  • Mostafa Safdari Ranjbar 1
  • Hossein Rahmanseresht 2
  • Manochehr Manteghi 3
  • Seyed Soroush Ghazinoori 4
1 - Ph.D in Technology Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Management and Soft Technologies, Maleke Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
4 Allame Tabatabaei University
چکیده [English]

Sectoral innovation systems perspective presents a proper framework to analyze formation and evolution of different industries. Despite various differences and distinctions, so far majority of studies in this field, have been focused on mass-produced consuming goods industries, and it is difficult to find studies that have examined capital goods and complex product systems industries. So, this research aims at introducing key players and actors, describing the path of formation and evolution of knowledge and technology, identifying influential policies and institutions, and explaining market structure and demand condition of Iran’s gas turbine industry as a complex product systems industry, through employing qualitative approach and case study strategy. This research findings include: 1) The path of formation and accumulation of knowledge and technology of manufacturing gas turbine in Iran including technological capabilities and technology acquisition strategies; 2) Diversity and dynamics of influential government policies on the formation and evolution of this sector including leading, investment, procurement and facilitation policies; 3) Duopolistic and politicized market structure in Iran’s gas turbine industry including limited number of suppliers and customers (government) and high and growing domestic demand for different types of gas turbines; 4) Examining the impact of international sanctions on iranian gas turbine producers.

Keywords: Sectoral Innovation System, Complex product Systems, Gas Turbine Industry

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sectoral innovation system
  • Complex Product Systems
  • Gas Turbine Industry
[1] Malerba, F. (2002). Sectoral systems of innovation and production. Research Policy, Vol. 31, 247-264.
[2] Malerba, F. (2004). Sectoral Systems of Innovation. Concepts, Issues and Analyses of Six Major Sectors in Europe. Cambridge University Press.
[3] Malerba, F. (2005). Sectoral systems of innovation: a framework for linking innovation to the knowledge base, structure and dynamics of sectors. Economics of Innovation and New Technology, Vol. 14, No. 1-2, 63-82.
[4] Malerba, F. & Mani, S. (eds) (2009). Sectoral Systems of Innovation and Production in Developing Countries. Cheltenham: Edgar Elgar.
[5] Malerba, F., & Nelson, R. (2011). Learning and catching up in different sectoral systems: evidence from six industries. Industrial and Corporate Change, Vol. 20, No. 6, 1645-1675.
[6] Lee, K., & Malerba, F. (2016). Catch-up cycles and changes in industrial leadership: Windows of opportunity and responses of firms and countries in the evolution of sectoral systems. Research Policy, Vol. 64, No. 2, 338-351.
[7] Kim, Y. Z. & Lee, K. (2008). Sectoral innovation system and a technological catch-up: the case of the capital goods industry in Korea. Global Economic Review, Vol. 37, No. 2, 135-155.
[8] Zhang, L., Lam, W., & Hu, H. (2013). Complex product and system, catch-up, and sectoral system of innovation: a case study of leading medical device companies in China. International Journal of Technological Learning, Innovation and Development, Vol. 6, No. 3, 283-302.
[9] Miller, R., Hobday, M., Lerrox, T., & Olleros, X. (1995). Innovation in Complex System industries: the case of flight simulation. Industrial corporation and change, vol. 4, No.2, 363-400.
[10] Hobday, M. (1998). Product complexity, innovation and industrial organisation. Research Policy, Vol 26, No 6, 689-710.
[11] Davis, A., & Hobday, M. (2005). The Business of Projects: Managing Innovation in Complex Products and Systems. Cambridge University Press.
[12] Majidpour, M. (2016). Technological catch-up in complex product system. Journal of Engineering and Technology Management, Vol. 41, 92-105.
[13] Majidpour, M. (2012). Heavy duty gas turbines in Iran, India and China: Do national energy policies drive the industries? Energy Policy, Vol. 41, 723-732.
[14] Kiamehr, M., Hobday, M., & Kermanshah, A. (2013). Latecomer systems integration capability in complex capital goods: the case of Iran’s electricity generation systems. Industrial and Corporate Change, Vol. 23, No. 3, 1-28.
[15] Kiamehr, M., Hobday, M., & Hamedi, M. (2015). Latecomer firm strategies in complex product systems (Cops): the case of Iran's thermal electricity generation systems. Research Policy, Vol. 44, 1240-1251.
[16] Safdari Ranjbar, M., Rahmanseresht, H., Manteghi, M., & Ghazinoori, S. (2016). Factors Driving Latecomer Firms Technological Capability Acquiring and Building in Manufacturing Complex Product Systems: The Case of Oil Turbo Compressor Company (OTC). Innovation Management Journal, Vol. 5, No. 3, 1-26. {In Persian}.
[17] Acha, V., Davies, A., Hobday, M., & Salter, A. (2004). Exploring the capital goods economy: complex product systems in the UK. Industrial and Corporate Change, Vol. 13, No.3, 505-529.
[18] Ren, Y. T. & Yeo, K. T. (2006). Research Challenges on Complex Product Systems (CoPS) Innovation. Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers, Vol. 23, No. 6, 519-529.
[19] Park, T. Y. (2012). How a latecomer succeeded in a complex product system industry: three case studies in the Korean telecommunication systems. Industrial and Corporate Change, Vol. 22, No. 2, 363-396.
[20] Lee, J. J., & Yoon, H. (2015). A comparative study of technological learning and organizational capability development in complex products systems: Distinctive paths of three latecomers in military aircraft industry. Research Policy, Vol. 44, No. 7, 1296-1313.
[21] Kiamehr, M. (2016). Paths of technological capability building in complex capital goods: The case of hydroelectricity generation systems in Iran. Technological Forecasting and Social Change, Vol. 122, 215-230.
[22] Kiamehr, M. (2013). Technological Capabilities of Complex Capital Goods in Developing Economies: The Case of a Company in Iran’s Hydro Electricity Generation Industry. Journal of Science and Technology Policy, Vol. 6, No. 1, 67-102. {In Persian}.
[23] Naghizadeh, M., Manteghi, M., Ranga, M., & Naghizadeh, R. (2016). Managing interaction in complex product systems: The experience of IR-150 aircraft design program. Technological Forecasting and Social Change, Vol. 122, 253-261.
[24] Tahmasbi, S., FartokZadeh, H. R., Boshehri, A. R., Tabaian, K., & Gheydar Kheljani, J. (2016). The Stages of Formation and Development of Technological Capabilities; Case study: An marine Industry Organization. Journal of Science and Technology Policy, Vol. 8, No. 4, 19-33. {In Persian}.
[25] Creswell, J. W. (2009). Research Design (Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches). Third Edition. SAGE Publication.
[26] Danaeefard, H. (2013). Strategies of Theory Building. Tehran: Samt Publication. {In Persian}.
[27] Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. Academy of Management Review, Vol. 14, No. 4, 532-550.
[28] Yin, R. K. (2014). Case Study Research: Design and Methods. 5th Edition. Sage Publication.
[29] Dooley, L. (2002). Case Study Research and Theory Building. Advances in Developing Human Resources, Vol. 4, No. 3, 335-354.
[30] Majidpour, M. (2016b). International technology transfer and the dynamics of complementarity: A new approach. Technological Forecasting and Social Change. Vol. 122, 106-196.
[31] Safdari Ranjbar, M., Rahmanseresht, H., Manteghi, M., & Ghazinoori, S. (2017b). Key Drivers Affecting Technological Catch-up in Complex Product Systems: Iran’s Gas Turbine Industry. 26th International Association for Management of Technology Conference (IAMOT2017), Vienna, Austria.
[32] Lee, K. (2005). Making a Technological Catch-up: Barriers and opportunities. Asian Journal of Technology Innovation, Vol. 13, No. 2, 97-131.
[33] Dutrénit, G. (2007). The Transition from Building-up Innovative Technological Capabilities to Leadership by Latecomer Firms. Asian Journal of Technology Innovation, Vol. 15, 125-149.
[34] Bell, M., & Figuieredo, P. N. (2012). Building innovative capabilities in latecomer firms: some key issues. In: Amann, E., & Cantwell, J. (Eds), Inovative Firms in Emerging Market countries. Oxford University Press.
[35] Chudnovsky, D., Nagao, M., & Jacobsson, S. (1983). Capital goods production in the third world: an economic study of technology acquisition. Burns & Oates.
[36] Teubal, M. (1984). The role of technological learning in the exports of manufactured gods: the case of selected capital goods in Brazil. World Development, Vol. 12, No. 8, 849-865.