کشف ویژگی‌های حوزه‌های تحقیقاتی نوظهور با استفاده از روش فراترکیب

نویسندگان

1 عضو هیأت‌علمی گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

کشف حوزه‌های تحقیقاتی نوظهور از جمله موارد مهم برای سیاست‌گذاران علم و فناوری و پژوهشگران است. علی‌رغم اهمیت این موضوع تاکنون مطالعه جامعی به منظور ارائه تعریفی مشخص و همچنین تبیین مؤلفه‌های شناسایی یک حوزه تحقیقاتی نوظهور انجام نشده است. در این مطالعه 1883 مقاله و پژوهش مرتبط سال‌های 1970 تا 2017 از نمایه استنادی Web of science انتخاب شد که با استفاده از روش فراترکیب و معیارهای ورود، در نهایت 68 مقاله در راستای هدف مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند. معیارهایی که مفهوم نوظهور بودن یک حوزه یا شاخه علمی را بیان می‌دارند استخراج و سه مقوله «تعمیم‌پذیری»، «نوآوری» و «نفوذ» به علاوه 9 مفهوم و 29 کد متناظر با هر معیار، طراحی و تبیین شد. در این مطالعه همچنین تعریفی از یک حوزه علمی نوظهور ارائه شد: "حوزه علمی با اهمیت زیاد که به تازگی ایجاد و فرآیند شکل‌گیری آن به سرعت طی شده باشد و پس از ایجاد نیز سطح وسیعی از تأثیرات و وابستگی‌ها را بر روی پژوهش‌های حوزه خود و سایر حوزه‌ها داشته باشد و نظر تعداد زیادی از پژوهشگران و دست‌اندرکاران علمی را هم به خود جلب کند". کلیدواژه‌ها: کشف، حوزه تحقیقاتی، نوظهور، فراترکیب برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقالات پیشنهاد می‌شود: Sohrabi, B., Khalili Jafaraabd, A., & Roodi, A. (2017). Discover the Properties of Emerging Research Areas Using Meta-Synthesis Method. Journal of Science & Technology Policy, 9(4), 15-30. {In Persian}.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discover the Properties of Emerging Research Areas Using Meta-Synthesis Method

نویسندگان [English]

  • Babak Sohrabi 1
  • َAhmad khalili Jafarabad 2
  • َAmir Roodi 3
1 Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Iran
2 .Ph.D Student, Faculty of Management, University of Tehran, Iran
3 M.A, Faculty of Management, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

 

Detection of emergence research areas is an important issue for science and technology policy makers and researchers. Despite the importance of this subject, there is no comprehensive study to define the emergence and metrics that needed for its detection. In this study, we selected 1833 papers from web of science (WOS) that are published between 1970 and 2017. Then we used meta-synthesis method on 68 finalized papers that are completely related to the purpose of this research and extracted several metrics. Generalizability, innovation and penetration are the extracted construct. We also extracted 9 concept and 29 codes related to each metric. We also come up with a definition for emergence research area which is "the emergence research area is highly important and novel area that born very fast and have great impact on related research areas and also can attract researchers and other influencers of science".

Keywords: Detection, Emergence Research, Meta-Synthesis

 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Detection
  • Emergence Research
  • Meta-Synthesis
[1] Kuhn, T., & Hawkins, D. (1963). The structure of scientific revolutions. American Journal of Physics, 31(7), 554-555.
[2] Madlock-Brown, C. (2014). A framework for emerging topic detection in biomedicine. The University of Iowa.
[3] Stephan, A. (2003). Emergentism, irreducibility, and downward causation. Grazer Philosophische Studien, 65(1), 77-93.
[4] Alexander, J., Chase, J., Newman, N., Porter, A., & Roessner, J. (2012). Emergence as a conceptual framework for understanding scientific and technological progress. Technology Management for Emerging Technologies (PICMET , 12, 1286-1292.
[5] Kleinberg, J. (2002). Bursty and hierarchical structure in streams. Data Mining and Knowledge Discovery, 7(4), 373-397.
[6] Stephan, A. (1999). Varieties of emergence. Evolution and cognition, 5(1), 50-59.
[7] Oxford dictionaries. (2017). Retrieved from oxford dictionaries: https://en.oxforddictionaries.com/definition/emergence
[8] Rotolo, D., Rafols, I., Hopkins, M., & Leydesdorff, L. (2014). Scientometric Mapping as a Strategic Intelligence Tool for the Governance of Emerging Technologies.
[9] Price, D. (1970). Citation measures of hard science, soft science, technology, and nonscience. Communication among Scientists and Engineers, 3-12.
[10] Garfield, E. (1972). Citation analysis as a tool in journal evaluation. American Association for the Advancement of Science.
[11] Small, H. (1977). A co-citation model of a scientific specialty: A longitudinal study of collagen research. Social Studies of Science, 7(2), 139-166.
[12] Halaweh, M. (2013). Emerging technology: What is it. Journal of Technology Management & Innovation, 8(3), 108-115.
[13] Khalili Jafarabad, A., Manian, A., Fathian, M., & Naghshineh, N. (2017). Designing a Model Based on Cumulative Citation to Identify and Analyze Scientific Changes in the Field of Data Quality. Journal of Information Technology Management, 9(2), 301-312. {In Persian}.
[14] Bagheri, S., Samandarali Eshtehardi, M., Peymankhah, S., & Shafiei, L. (2013). An analytical Look at the Geographically Distribution of Patened Inventions in Iran. Journal of Science & Technology Policy, 5(3), 17-25. {In Persian}.
[15] Roshani, S., Ghazinoori, S., & Tabatabaeian, S. (2014). A Co-Authorship Network Analysis of Iranian Researchers in Technology Policy and Management. Journal of Science & Technology Policy, 6(2), 1-16. {In Persian}.
[16] Zimmer, L. (2006). Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts. Journal of advanced nursing, 53(3), 311-318.
[17] Noblit, G., & Hare, R. (1988). Meta –Ethnography: Synthesizing qualitative studies. (Vol. 11), Sage.
[18] Patterson, B., Thorne Calnan, C., & Jillings, C. (2001). Meta-study of qualitative health research: a practical guide to meta-analysis and meta-synthesis. (Vol. 3), Sage.
[19] Day, G., & Schoemaker, P. (2000). Avoiding the pitfalls of emerging technologies. California management review, 42(2), 8-33.
[20] Lee, J. (2010). 10 year retrospect on stage models of e-Government: A qualitative meta-synthesis. Government Information Quarterly, 27(3), 220-230.
[21] Catalano, A. (2013). Patterns of graduate students’information seeking behavior:a meta-synthesis of the literature. Journal of Documentation, 69, 243-274.
[22] Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. New York: Springer Publishing Company.
[23] Walsh, D., & Downe, S. (2005). Meta-synthesis method for qualitative research: a literature review. Journal of advanced nursing, 50(2), 204-211.
[24] Finfgeld, D. (2003). Metasynthesis: The State of the Art—so Far. Qualitative health research, 13(7), 893-904.
[25] Watts, R., & Porter, A. (2003). R&D cluster quality measures and technology maturity. Technological Forecasting and Social Change, 70(8), 735-758.
[26] Van, R. (2000). On growth, ageing, and fractal differentiation of science. Scientometrics, 47(2), 347-362.
[27] Bench, S., & Day, T. (2010). The user experience of critical care discharges: a meta-synthesis of qualitative research. International Journal of Nursing Studies, 47(4), 487-499.
[28] Rotolo, D., Hicks, D., & Martin, B. (2015). What is an emerging technology? Research Policy, 44(10), 1827-1843.
[29] Guo, H., Weingart, S., & Börner, K. (2011). Mixed-indicators model for identifying emerging research areas. Scientometrics, 89(1), 421-435.
[30] Small, H., Boyack, K., & Klavans, R. (2014). Identifying Emerging Topics in Science and Technology. Research Policy, 43(8), 1450-1467.