شناسایی و اولویت‌بندی موانع فراروی پژوهش: مطالعه موردی پژوهشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نویسندگان

چکیده

در میان انواع همکاری‌های پژوهشی، پژوهشگاه‌ها با نگرشی فراگیر بر نقش تحقیقات در رشد و توسعه کشور، با انجام انواع فعالیت‌های تحقیقاتی درصدد آن هستند تا حرکتی دانش‌محور و مبتنی بر ارزش افزوده بر پایه علم و فناوری انجام دهند. اما هنوز هم بخش تحقیقات در پژوهشگاه‌ها از رشد و بالندگی کافی برخوردار نیست. بنابراین پژوهش حاضر، به شناسایی و اولویت‌بندی موانع فراروی فعالیت‌های پژوهشی در پژوهشگاه‌ها، می‌پردازد. بدین منظور، پس از انتخاب موانع و عوامل زیرمجموعه هرگروه موانع بر اساس مرور ادبیات تحقیق (موانع فردی، محیطی، سازمانی و فنی)، مدل مفهومی پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی برآورد شده و با استفاده از آزمون t تک نمونه، فرضیات تحقیق بر مبنای مدل مفهومی آزمون می‌گردند. علاوه‌براین، به منظور رتبه‌بندی موانع مؤثر بر انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و هم‌چنین اولویت‌بندی زیر ابعاد مربوط به هر بعد، از آزمون آماری فریدمن استفاده می‌شود. بر اساس یافته‌های پژوهش، هر 4 گروه موانع شناسایی شده جزء موانع فراروی پژوهش‌های زیرمجموعه وزرات علوم، تحقیقات و فناوری محسوب می‌شوند و بیش از حد متوسط بر انجام فعالیت‌های تحقیقاتی مؤثرند. ترتیب میزان اهمیت موانع به‌صورت موانع محیطی، فردی، سازمانی و فنی می‌باشد. علاوه‌براین، نتایج نشان می‌دهند که از بین کلیه عوامل زیر مجموعه 4 مانع مورد بررسی، فقدان فرهنگ تحقیق بیشترین تأثیر را بر انجام پژوهش‌های زیرمجموعه وزارت علوم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Barriers to Research: The Case Study Of Research Centers of Ministry of Science, Research and Technology

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Moradi
  • Mohammad Dustar
  • Esmaeil Ghaderifar
  • Behnaz Zanjani
چکیده [English]

Rresearch centers carry tavariety of research activities to formulate policies based on knowledge, science and technology. However, we haven’t yet seen an enormous growth in the research unit of the Research Centers of Ministry of Science, Research and Technology. The present study identifies and prioritizes the barriers to research activities the researchers at the Research Centers encounter. At first, the barriers and the factors concerned with them are selected based on the literature review (Individual, organizational, environmental and technical barriers). Then, the conceptual model is developed and assessed by using Confirmatory Factor Analysis. Finally, we testthe hypotheses by applying one sample T-test and also rankthe identified barriers by using the Friedman Test. Based on the result, all 4 barriers have influence on the conduct of research activities. The barriers based on their importance are, respectively, environmental, individual, organizational and technical. Furthermore, the result indicates that lack of research culture has the greatest impact on the conduct of research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Activities
  • Barriers to Research
  • Individual Barriers
  • Organizational Barriers
  • Environmental Barriers
  • Technical Barriers