طراحی مدل تأثیر آینده‌نگاری بر سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری در سطح ملی با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

مقاله حاضر به دنبال آن است که ارتباط و تاثیرگذاری آینده‌نگاری را بر سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری در سطح ملی مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. ابزار تحقیق، پرسش‌نامه بوده و از روش‌ معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که فرایند آینده‌نگاری به دو شکل فرایند سیاست‌گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ یکی به شکل مستقیم از طریق شبکه‌سازی و یادگیری متقابل و دیگری به شکل غیرمستقیم به واسطه خروجی یا محصول آینده‌نگاری. از دیگر یافته‌های تحقیق این است که آینده‌نگاری با ایجاد مشارکت فعال میان خبرگان و نیز با ایجاد پیوندها و خوشه‌های دانشی میان بازیگران و نهادهای مرتبط با سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی، نقش موثری در بهبود سیاست‌گذاری در حوزه‌ی علم، فناوری و نوآوری ایفا می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Foresight on STI Policymaking at the National Level: A Structural Equation Modeling Approach

نویسندگان [English]

  • Reza Hosnavi
  • Ghadeer Nezami Poor
  • Alireza Boushehri
  • Adel Azar
  • Saeed Ghorbani
Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigatethe impact of foresight on Science, Technology and Innovation (STI) Policy making at the national level. We use a survey questionnaire and Structural Equation Model (SEM) to analyze the data. Research findings show that foresight process affects policymaking in two ways: directly with networking and mutual learning and indirectly through Foresight outcomes and products. Another finding shows that Foresight plays an effective role in improving STI policymaking due to active participation of experts and knowledge links shaped between policy making/decision making players and institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foresight
  • Policy Making
  • Structural equations