مقایسه نظریات مکاتب اقتصادی منتخب به منظور استخراج چارچوب نظری سیاست‌های صنعتی

نویسندگان

چکیده

سیاست صنعتی یکی از مقولات مهم اقتصادی است که سابقه نظریه‌پردازی در این مقوله به قرن هجدهم برمی‌گردد. اما به دلیل غلبه اقتصاد مرسوم که معتقد به عدم دخالت دولت در توسعه است، این مقوله چندان که باید در محافل علمی و سیاست‌گذاری فراگیر نشده است. در این مقاله، با بررسی مقایسه‌ای مهمترین مکاتب نظری، مشاهده می‌شود که دو جریان نظری اقتصاد که به اقتصاد متعارف و اقتصاد پسامتعارف مشهورند، رویکردهای متمایزی نسبت به مقوله سیاست‌های دولت در توسعه صنعتی دارند. این تمایز در قالب مقایسه هشت محور، از قبیل تئوری بنگاه، نوع رقابت، نقش مکانیزم بازار و غیره نشان داده شده است. در انتها نیز چارچوبی برای نشان دادن ابعاد نظری سیاست صنعتی ارائه شده و براین اساس، تحلیلی کلی درباره وضعیت ادبیات نظری سیاست صنعتی در ایران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing Schools of Thoughts On Efficacy of Industrial Policies: A comparative Study

نویسندگان [English]

  • Roohollah Izadkhah
  • Mohamad Reza Razavi
چکیده [English]

Industrial Policy is an important economic policy issue the roots of which go back to 18th century. However, except in few countries of East Asia, it has not been influential in academic and policy circles due to the dominance of mainstream economics and its reluctance to acknowledge positive outcomes of government interventions. This paper, through a brief comparison of major schools of economic theory, demonstrates that there are two distinct approaches - orthodox and heterodox - towards policies aimed at industrial development. The differences between the approaches are shown by comparing eight categories including firm theory, role of competition, role of market mechanism and others. Finally, a framework is presented where key issues in today’s industrial policy are discussed and their relevance to the current situation in Iran is reflected upon. ?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial Policy
  • Economics Schools
  • Industrial Development
  • Orthodox Economics
  • Heterodox Economics