انتخاب سبد پروژه‌های تحقیق و توسعه با استفاده از یک مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها- کارت امتیازی متوازن

نویسندگان

تهران

چکیده

اگرچه سرمایه‌گذاری در پژوهش و فناوری یک ابزار مطمئن برای دستیابی به اهداف در سازمان‌های فناوری‌محور است، محدودیت منابع این سازمان‌ها را ناگزیر از انتخاب میان انبوهی از پروژه‌های پژوهش و فناوری می‌سازد. ارزیابی و انتخاب پروژه‌های پژوهشی همواره از دغدغه‌های تصمیم‌گیران بوده است که به اهمیت هم‌راستایی پروژه‌های پژوهشی با اهداف استراتژیک هر سازمان باز می‌گردد. مدیریت سبد پروژه‌ها در واقع تعیین می‌کند که در افق زمانی موردنظر بر روی چه پروژه‌هایی و به چه میزان سرمایه‌گذاری انجام شود، کدام پروژه‌ها متوقف شوند و کدام پروژه‌ها با یکدیگر ادغام شوند. ارزیابی سبد پروژه‌ها یک فرایند اساسی است که پس از تدوین رهنگاشت فناوری سازمان آغاز می‌شود و از خروجی‌های رهنگاشت فناوری به عنوان ورودی‌های فاز تولید پروژه‌های کاندیدا در چرخه مدیریت سبد استفاده می‌کند. در این مقاله، چارچوب ارزیابی سبد پروژه‌های تحقیق و توسعه در قالب 4 فاز : 1- تولید پروژه‌های کاندیدا بر مبنای نتایج حاصل از رهنگاشت فناوری و نیازسنجی؛ 2- ارزیابی پروژه‌ها شامل دسته‌بندی انواع پروژه‌ها و تحلیل ارزش و ریسک آنها برمبنای معیارهای کارت امتیازی متوازن و عدم‌قطعیت؛ 3- انتخاب سبد بر اساس مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها-کارت امتیازی متوازن (DEA-BSC) و 4- تنظیم سبد؛ سازمان‌دهی شده است. مدل تحلیل پوششی داده‌ها-کارت امتیازی متوازن به منظور ارزیابی و انتخاب سبد پروژه‌های تحقیق و توسعه ارائه شده است. نتایج حاصل از انتخاب سبد پروژه‌های تحقیق و توسعه، در یک پانل خبرگی، توسط خبرگان صنعت گاز مورد ارزیابی و اعتبارسنجی قرار گرفت. کلیدواژه‌ها: سبد پروژه‌های تحقیق و توسعه، انتخاب سبد، رهنگاشت فناوری، ریسک، مدل تحلیل پوششی داده‌ها، کارت امتیازی متوازن

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

R&D Projects Portfolio Selection by Developing a Hybrid DEA-BSC Model

نویسندگان [English]

 • Moahmmad Abbassi
 • Maryam Ashrafi
 • Amir Saman Kheirkhah
 • Hamid Bonyad
 • Hamidreza Ghorbanzade
چکیده [English]

Although investment in research and development (R&D) is a promising tool for technology centered organizations through achieving their objectives, resource constraints make organizations select between their pool of R&D projects. Evaluating and selecting research projects are decision makers' continual challenge referring to the importance of research projects alignment with organization strategic objectives. Although financial return is a common criterion applied in many cases of project evaluation, technologic and strategic alignment and project’s probability of success are critical criteria. Project portfolio management is a tool to identify and select projects and to determine to what extent they should be invested and which projects should be stopped in a certain period of time. In this study, the authors developed ae Data Envelopment Analysis-Balanced Scoreboard (DEA-BSC) model to support the R&D project portfolio evaluation and selection. The study describes the application of the developedproject portfolio selection method to research and development (R&D) projects of the National Iranian Gas Company (NIGC). The R&D project portfolio selection results were evaluated and validate by an expert panel of gas industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • R&D Projects Portfolio
 • Portfolio Selection
 • Technology Roadmap
 • Risk
 • Data Envelopment Analysis
 • Balanced Scorecard