پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان بر اساس تیپ‌های مدرسی اعضاء هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه تیپ‌های مدرسی با عملکرد تحصیلی دانشجویان است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری مورد تحلیل نیز عبارتند از کلیه اعضاء هیات علمی و دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی که تعداد آنها 3580 دختر و 2021 پسر می‌باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی و جدول بر آورد حجم نمونه کرجسی و مورگان به تفکیک دختر 186 و پسر 157 نفر است. ابزار اندازه‌گیری در این مطالعه "پرسشنامه محقق ساخته سنجش تیپ‌های معلمی" و"چک لیست میانگین نمرات دانشجویان" است. برای سنجش روایی " پرسشنامه محقق ساخته سنجش تیپ های معلمی" از روایی محتوا و برای سنجش پایایی آن از آزمون الفای کرونباخ استفاده شد و میزان آن 0.85 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی شامل میانگین، نمودار، درصد و آزمون آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک و چند متغیره استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد که در هر دانشکده اهمیت و وزن هر تیپ با دانشکده دیگر متفاوت است. در بعضی از دانشکده‌ها وجود تیپ درسی‌نگر دارای وزن بالاتر و در دانشکده دیگر وزن تیپ رفتارنگر اهمیت بالاتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Student Academic Performance Based on the Style of Teaching of the Faculty Members

نویسندگان [English]

  • Rasool Soleimani
  • Mohammad Reza Yousefzadeh
  • Nafiseh Soleimani
چکیده [English]

The main purpose of this research was to predict student academic performance based on faculty members’ teaching methods. A survey research method was used. The statistical population (N=5601) comprised all faculty members and students of Bu Ali Sina university. Using random ratio stratified sampling method about 343 subjects were selected as the sample for the study. A survey questionnaire was developed by the researchers, and its validity was reported to be acceptable by the experts . Using alpha Cronbach coefficient, the reliability of the questionnaire was computed to be equal to .0.85. The collected data were analyzed by descriptive statistics such as percentage, mean, frequency and Pearson correlation, as well as by ANOVA and multi variate regression analysis. Findings show that the importance and weight of teachers’ type in impacting students’ learning was different so that in some colleges the dominant type was course centered whereas in some other colleges was behavior centered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Course Centered
  • Behaviour Centered
  • Learner Centered
  • Faculty Members
  • Student Academic Performance
  • Bu Ali Sina University