مقایسه بین استانی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در ایران

نویسندگان

چکیده

بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات، بحث نسبتا جدیدی است که در دهه‌های اخیر بدان توجه خاص شده و بررسی تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در فرایند توسعه کشورها ضروری به نظر میرسد. این مساله در مورد کشور ایران نیز صادق است. یکی از متغیرهای کلان اقتصادی اشتغال است که در کشور نیز موضوعی مهم به شمار می‌رود. از آنجایی که فناوری اطلاعات و ارتباطات با ویژگی‌های جدید و منحصر به فرد خود، می‌تواند نظام شغلی یک جامعه را دگرگون سازد، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر این متغیر اهمیت به‌سزایی دارد. این مقاله با استفاده از مدل تابع تولید با کشش جانشینی ثابت و داده‌های مقطعی سال 1388 به مقایسه بین استانی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی اشتغال می‌پردازد. نقطه آغاز تحلیل اقتصادسنجی مقاله حاضر، مدل تقاضای نیروی کار معرفی شده توسط پیوا و ویوارلی که مدل تعمیم‌یافته وان رینان است، می‌باشد. نتایج این تحقیق حاکی از تاثیر منفی شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی اشتغال است، به این معنی که افزایش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان‌ها باعث کاهش میزان اشتغال می‌شود. همچنین از دیگر نتایج این تحقیق می‌توان به تاثیر منفی موجودی سرمایه سرانه و تاثیر مثبت تولید ناخالص داخلی بر میزان اشتغال اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inter-Provincial Comparison of ICT Impact on Employment in Iran

نویسندگان [English]

  • Seyd Kamal Sadeghi
  • Maryam Saremi
  • Saeid Garshasebi
چکیده [English]

Given the significance of employment in the economy, considering the impact of Inofrmation and Communication Technology upon this variable is of utmost importance. The importance of the information and communication technology emerges from its ability to change the system of employment in a society.

This article focuses on measuring the ICT impact upon employment using the constant elasticity of substitution CES production function and cross-section data in the year 2009. The results reveal the negative impact of information and communication technology on employment, meaning that the increased use of information and communication technology in the provinces will reduce employment levels. The other results of this study can also highlight the negative impact of the capital stock per capita and the positive of GDP on employment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • Employment
  • GDP
  • CES Production Function