حقوق مالکیت صنعتی: تفسیری بر راهکارهای کیفری قوانین ایران

نویسندگان

چکیده

یکی از ابزارهای مهم در مسیر توسعه اقتصادی کشور، حقوق مالکیت صنعتی است. نظام‌های حقوقی مختلف راهکارهای متنوعی را جهت حمایت از مالکیت صنعتی تدارک دیده‌اند که از جمله این راهکارها، حمایت‌های حقوق کیفری از حقوق مالکیت صنعتی است. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی، ظرفیت حقوق کیفری ایران از منظر حمایت از حقوق مالکیت صنعتی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. از یک سو کوشش می‌شود مولفه‌های جزایی موجود در راستای حمایت از این حقوق مشخص شود، از سوی دیگر کاستی‌های حقوق داخلی در مورد حمایت کیفری از حقوق مالکیت صنعتی بررسی و در این راستا پیشنهاداتی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Industrial Property Rights: A commentary on the Criminal Remedies in the Iranian Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Meysam Akbari Dehno
  • Asiyeh Akbari
چکیده [English]

One of the important factors for economic development in Iran is Patent Rights. In kind which planing and making a process enables considribly our legal system to reach a deep support in this area, and also helps the economic, industrial, and social developments. For this reasons, different Legal Systems have provided various resolutions for favourite of industrial property. In this regard the popue of our current Criminal law to is that to support fully from Patent Rights. It also admonish to violator and public that observe Patent Rights, through count practices that lead to violate against Patent Rights as crime. Hence, the capacity of our criminal law must be analyzed in regard to Patent Rights, to reach, on one hand, what elements are in favoure of Patent Rights, and on the other hand, at present, does domestic law meet requirments of criminal support of Patent Rights? And what are the advantages and disadvantages of our law? This paper seeks to dealth with these issues. One of the most important factors for economic development is protection of intellectual property rights . For this reasons, different legal systems have adopted various laws to support intellectual property rights. In this regard the purpose of Iran’s current criminal laws is the full support of the property rights by passage of the patent laws. The relevant Iranian laws also define those practices that lead to violation of patent rights and consider them as criminal conducts. Hence, the capacity of our criminal laws must be analyzed in regard to enumeration of the rights granted under the patent laws, and examination of whether the domestic laws meet requirments of criminal support of patent pights? Furthermore, the advantages and disadvantages of our law must be examined. This paper seeks to deal with all of these issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial Property Rightsy
  • Criminal Law
  • Law
  • Crime
  • Punishment