آیا دستیابی به نوآوری تابع قاعده است؟نقدی بر مقاله ]« تغییرات مفهومی در مسیر ظهور رویکرد نظام‌های نوآوری»

نویسنده

چکیده

مقاله کنونی به ارزیابی نقادانه این نکته اختصاص دارد که آیا می‌توان برای فرایند نوآوری دستورالعمل‌ها و الگوریتم‌هایی پیشنهاد کرد که با استفاده از آنها بتوان به نوآوری در زمینه‌های مختلف دست یافت. برای این منظور دیدگاه پاول تاگارد که در آثار خود یک منطق پژوهش برای دستیابی به نواوری و توسعه را بسط داده است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تاگارد از منظر معرفت شناسایی طبیعت‌گرایانه و با تکیه به تاریخ اندیشه و متاثر از دیدگاه‌های کواین و کوهن کوشیده است روش‌شناسی مناسبی برای دستیابی به نوآوری و توسعه پیشنهاد کند. استدلال مقاله آن است که رویکرد تاگارد، و همه کسان دیگری که می‌پندارند برای نواوری می‌توان دستورالعمل تجویز کرد، با کاستی‌ها و نقایص فراوان روبروست و راه به جایی نمی‌برد. نواوری، تابع قاعده نیست بلکه در زمره ظرفیت و استعدادهای ظاهر شونده قرارداد که متناسب با درجه پیچیدگی نظام‌های اجتماعی-معرفتی می‌تواند در آنها ظهور کند. به این اعتبار مناسب‌ترین راه برای کمک به ظهور این ظرفیت ایجاد "زیست‌بوم بهینه نواوری" است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Is Innovation Rule-based?

چکیده [English]

The aim of this paper is to explore whether the process of innovation can be captured in terms of rule-following instructions? To this end the views of Paul Thagard will be critically assessed. Thagard has developed a research methodology for innovation within the framework of naturalized epistemology (qua Quine) and by making extensive use of history of ideas (qua Kuhn). The upshot of the arguments of the paper is the position upheld by Thagard and others fellow-travelers who maintain that algorithms and rules can be developed for promoting/achieving innovation is untenable. Given the fact that innovation is an emergent property which only emerges when social-epistemological systems pass certain threshold of complexity, such an objective can only be attained if ‘proper and optimal Eco niche’ for innovation is in place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation system
  • Conceptual Changes
  • Rule- Following
  • Complex Systems
  • Optimal Echo Niche for Innovation