فلسفه قاره‌ای علم چیست؟

نویسنده

چکیده

هدف از این مقاله معرفی و مقایسه دو رویکرد اصلی در فلسفه علم است. رویکرد نخست که مدعی اصلی فلسفه علم است و هنوز هم نگرش رایج و اصلی در شناخت‌شناسی علم محسوب می‌شود عبارت از "فلسفه تحلیلی علم" است. اما "فلسفه قاره‌ای علم" نگرشی دیگر است که به موازات نسخه تحلیلی و در فضایی کاملا متفاوت و حتی گاه متناقض با رویکرد تحلیلی به موضوع علم پرداخته است. در این مقاله ضمن معرفی کلی فلسفه قاره‌ای علم که اصطلاحی کم و بیش نوین در شناخت‌شناسی علم محسوب می‌شود و بیان برخی انگیزه‌ها و مقاصد متنوع در پرداخت قاره‌ای، به یک مقایسه کلی بین این دو نگرش پرداخته شده است. ترتیب کار از این قرار است که ابتدا فلسفه تحلیلی علم معرفی و سپس بدیل قاره‌ای آن و چرایی ظهور آن در برابر رقیب تحلیلی شرح داده می‌شود و در نهایت مقایسه‌ای بین برخی مولفه‌های اصلی دو رویکرد صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

What is the Continental Philosophy of Science?

نویسنده [English]

  • Reza Alizadeh Mamaghani
چکیده [English]

This essay aims to introduce and compare two main approaches in philosophy of science. The first approach, which claims to be the main philosophy of science is still the main stream view of the analytic philosophy of science. However the continental approach to philosophy of science has moved in parallel fashion with analytic philosophy, however, in a completely different framework and often in contradiction to the former. In this study, while presenting general definition of continental philosophy of science, which is somehow new expression in this domain analytic and continental approaches will be compared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytic Philosophy
  • Continental Philosophy
  • Contextuality
  • Non-Logicism
  • Philosophical Science
  • Descriptive Approache
  • Elite Experssion