استخراج دلالت‌های سیاستی رویکرد تطوری در حوزه علم و فناوری: تحلیلی تماتیک

نویسندگان

چکیده

توصیفات کیفی در خصوص چیستی اقتصاد تطوری (تکاملی) و نیز دلالت‌های مختلف آن باعث شده است تا برداشت‌های مختلف و احیانا متضادی در این حوزه مطرح شود. این تکثر برداشت هم در حوزه چیستی اقتصاد تطوری و هم در خصوص دلالت‌های خاص آن در سیاست‌های حوزه علم و فناوری مشهود است. به‌منظور مفهوم‌پردازی مناسب از محتوای کیفی موجود و استخراج دلالت‌های سیاستی رویکرد تطوری درحوزه علم وفناوری، استراتژی طراحی و تحلیل تماتیک در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است. کدبندی، استخراج مفاهیم و طراحی تم‌ها به تحلیل دولایه‌ای در این خصوص منجر گردید. در لایه اول چیستی اقتصاد تطوری و در لایه دوم دلالت‌های سیاستی آن در حوزه علم و فناوری مورد توجه قرار گرفته است. در انتهای مقاله نیز مبتنی بر همین تحلیل تماتیک دولایه‌ای در خصوص اقتصاد تطوری و خردمایه‌های سیاستی آن، شبکه تماتیک دلالت‌های سیاستی حوزه علم، فناوری و نوآوری مبتنی بر اقتصاد تطوری استخراج شده است. طرح کلان ارائه شده در این مقاله ضمن ارائه ملاک تمایز در خصوص برداشت‌های مختلف، مبادی و خردمایه‌های اصلی سیاست‌گذاری علم و فناوری در رویکرد تطوری را نشان داده و فهم دلالت‌های مشترک و غیر مشترک سیاستی را تسهیل می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Policy Implication Extracting of Evolutionary Approach in Science and Technology Sector: A Thematic Analysis

نویسندگان [English]

  • Meysam Narimani
  • Seyed Sepehr Ghazinoory
چکیده [English]

Various interpretations of the nature of evolutionary economics and its implications have resulted in different and somewhat contradictory understanding about the subject. Different interpretations of evolutionary economics have implications for science and technology policy also. In order to extracting qualitative content and conceptualization of evolutionary approach in science and technology policy, thematic design and analysis strategy have been used in this paper. Coding, concept extracting and designing resulted in a 2-layer model in this research. In this first layer, the nature of evolutionary economics, and in the second layer its policy implications in science and technology sector have been used. Finally, on the basis of this thematic analysis, a map of science and technology policy rationales have developed. This map is not flat and has some levels to show important concepts. Represented macro design of this paper, not only represents a demarcation criteria about different interpretation of evolutionary economic, but also shows foundations and original rationales of evolutionary science and technology policy and simplifies collective and individual policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evolutionary Economic
  • Theme Analysis
  • Thematic Network
  • Policy Rationale