تاثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته

نویسندگان

چکیده

نخبگان علمی به مثابه اصلی‌ترین رکن بنگاه‌های تولید دانش نظیر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، بیشترین نقش را در فرآیند توسعه جوامع ایفا می‌کنند. لذا مهاجرت تحصیل‌کردگان و متخصصین، کشور را به سمت توسعه نیافتگی سوق می‌دهد و شکاف آن‌را با کشورهای توسعه یافته عمیق‌تر می‌کند. یکی از موضوعاتی که بر جریان خروج نخبگان از کشورهای درحال‌توسعه تاثیر قابل توجهی دارد، نظام حقوق مالکیت فکری می‌باشد. حقوق مالکیت فکری از طریق ایجاد فضای مناسب اقتصادی برای فعالیت نخبگان نقش بسیار مهمی در مهاجرت نخبگان ایفا می‌کند. چراکه حمایت از حقوق مالکیت فکری موجب تشویق، تقویت و اشاعه فعالیت‌ها و خلاقیت‌های علمی، تحقیقاتی، صنعتی، فکری و هنری و در نهایت باعث کاهش انگیزه مهاجرت نخبگان خواهد شد. در همین راستا هدف این مطالعه بررسی تاثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری بر مهاجرت نخبگان از دو گروه کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 1996-2009 با رهیافت پانل دیتا متوازن می‌باشد. یافته‌های مطالعه حاکی از آن‌ است‌ که حمایت از حقوق مالکیت فکری ارتباط منفی بر مهاجرت نخبگان در در هر دو گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته دارد. متغیر انباشت مهاجرت نخبگان و شکاف رفاهی مابین کشورهای مبدا و مقصد به‌طور مثبت مهاجرت نخبگان را متاثر می‌کند. متغیر سرمایه انسانی نیز در کشورهای توسعه یافته ارتباط مثبت و معنادار و در کشورهای درحال توسعه ارتباط منفی و معناداری بر مهاجرت نخبگان دارد. همچنین کنترل فساد به‌طور منفی مهاجرت نخبگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Protection of Intellectual Property Rights on Brain Drain from Selected Developing and Developed Countries

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi
  • Hamid Sepehr Doust
  • Ameneh Jamebozorgi
چکیده [English]

It is well known that brain drain has retarding effect on economic growth and development. One of the factors that have a significant effect on flow of brain drain from developing countries is recognition of intellectual property rights by state. Protection of intellectual property rights encourages, strengthens and promotesscientific, industrial, intellectual, and artistic activities and creativities, by reducing the incentives of intellectual elites to migrate. The purpose of this study is to investigate the effect of protection of intellectual property rights on brain drain from a set of selected developing and developed countries to the United States during the period of 1996-2009 using balanced panel data approach. Results of this study show a negative relationship between protection of intellectual property rights and brain drain in both the developed and developing countries. Variables of number of skilled immigrants in the host country and welfare gap between source and destination country (USA) has a positive relationship with the variable of brain drain. Also human capital variable has positive and significant relationship in developed countries and it has significant negative relationship in developing countries on brain drain. Also Control of corruption negatively affect brain drain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brain Drain
  • Intellectual Property Rights
  • Human Capital
  • United States of America
  • Panel Data