آمایش آموزش عالی و سیاست‌های توسعه علم و فناوری کشور: تحلیل گسست بر اساس تجربه‌نگاری

نویسنده

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعۀ رابطۀ آمایش آموزش عالی و سیاست‌های توسعه علم و فناوری کشور انجام شد. از آنجا که طرح و اجرای مطالعات آمایش باید با اتّکا به نقشۀ کلان توسعه علم و فناوری کشور صورت بگیرد و دستاوردهای آمایش باید پشتیبان سیاست‌های توسعۀ علم و فناوری کشور باشد، این تحقیق با مراجعه به یک مدل سیاست‌گذاری (تصمیم‌گیری) و با کمک روش تجربه‌نگاری، طرح و اجرای برنامۀ آمایش آموزش عالی کشور در سال‌های 1389 و 1390 را با رویکردی انتقادی، بازنگری کرده است تا حلقه‌های مفقوده یا نقاط گسست نظری و عملی آمایش و سیاست‌های توسعۀ علم و فناوری کشور را شناسایی و معرفی کند. در این راستا، گسست‌ها به دو دستۀ نظری و عملی تقسیم شده‌اند: در طبقۀ گسست‌های نظری، خلاء‌های فلسفی، روش‌شناختی، و مفهوم‌پردازانه آمایش مورد توجه قرار گرفت و در طبقۀ عملی، گسست‌ها در دو سطح کلان و خرد، شناسایی و معرفی شدند. در سطح کلان، روشن شد که تأثیرپذیری برنامه‌های توسعۀ علم و فناوری از جریان‌های کنترل‌کنندۀ نظام بوروکراتیک مرکزی، بر محورهای پیوند آمایش با سیاست‌های توسعه اثر می‌گذارد. در سطح خرد نیز مؤلفه‌هایی چون سرمایه انسانی خبرۀ درگیر در آمایش؛ اعتبار و مرجعیت اسناد حامل سیاست‌های علم و فناوری و قابلیت استخراج دلالت‌های مربوطه؛ عزم قراردادن بنیان توسعۀ آموزش عالی بر مطالعات آمایش و اخذ تصمیمات قاطع در این‌باره؛ و کیفیت تفویض اختیار به کمیته‌های آمایش، از جمله عوامل مؤثر در گسست، معرفی شدند. مقاله با تلخیص آموزه‌های کلیدی تجربۀ مشارکت در آمایش آموزش عالی کشور به پایان رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Disparity Between Science Policies and the Regional Planning of Higher Education in Iran

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Ahanchian
چکیده [English]

This study aimed to investigate the relationship between the regional planning of higher education and the policies for developing science and technology in Iran using the composing experience method. Reviewing the thedesign and implementing the program of the regional planning of higher education in 2011-2012 the hidden loop and/or theoretical/practical disparity points between the regional planning of higher education and the policies for developing science and technology are identified.Wedivided , the disparities into two categories for theoretical and practical categories. In the first one, we focused on philosophical, methodological, and conceptual deficits while in the second one the disparities were categorized into macro and micro levels. In macro level the study explicated that the central bureaucratic system by monitoring the procedures’ impacts on the linkage between regional planning program and developing policies. In the micro level category, we identified a number of variables that contributed to the disparities. These variables include: the experts who were engaged at the program; the credit of the documents in which someone could find the policies for national developing science and technology; an intention for installing developing higher education on regional planning studies; and the quality of the authority delegation to the regional planning committees in each province. The paper is concluded by summarizing key lessons learned from the author’s experiences gained by participating in the regional planning studies in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education
  • Developement
  • Regional Planning
  • Science and technology policy