مطالعه عوامل موثر بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌های صنعتی ایران؛ کاربرد مدل‌های رگرسیون گسسته

نویسندگان

چکیده

با توجه به سرعت قابل توجه تغییرات تقاضای مصرف‌کنندگان و افزایش رقابت در بازارهای جهانی، بنگاه‌ها برای حفظ قدرت رقابت خود در بلند مدت مجبور هستند دست به نوآوری بزنند. بدیهی است که دستیابی به نوآوری در سایه فعالیت‌های تحقیق و توسعه امکان‌پذیر است. بنابراین، تشویق فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بنگاه‌ها و شناسایی عوامل موثر بر این نوع فعالیت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر احتمال انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه و شدت این فعالیت‌ها در بنگاه‌های صنعتی ایران با استفاده از مدل توبیت و هکمن و با بکارگیری داده‌های آماری حاصل از طرح سرشماری کارگاه‌های صنعتی در سال 1386 است. نتایج حاصل از تخمین الگوی مطالعه نشان می‌دهد که احتمال انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بنگاه دارای رابطه مثبت با اندازه بنگاه، مالکیت غیردولتی، سرمایه انسانی، سودآوری و تمرکز صنعت بوده ولی شدت این نوع فعالیت‌ها تنها به سرمایه انسانی بنگاه وابسته می‌باشد. همچنین متغیر صادرات دارای تأثیر معنی‌دار بر روی فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Determinants of Research and Development Activities in the Industrial Manufacturing Firms of Iran: an Application of Discrete Regression Models

نویسندگان [English]

  • Parviz Mohammadzadeh
  • sakineh Sojoodi
  • Yunes Mehdizadeh
چکیده [English]

Due to considerable changes in the consumer demand and rising competition in the world markets, firms are under the intensive pressure to maintain their competitive power in the long run by innovation. Clearly, accessing innovation is possible only through research and development activities. Therefore persuation of R&D in firms and recognition of factors that influence R&D activities is very important. The purpose of this study is to examine the determinants of probabilityof Research and Development activities in the industrial manufacturing firms of Iran using Heckman and Tobit regression models and Survey Data Collected by statistical center of Iran in 2008. The results of Heckman and Tobit models estimation indicates that R&D intensity in firms have positive correlation with firm size, ownership dummy, market concentration, human capital and profitability of firms. However export variable has not significant effect on ofResearch and Developmentactivities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tobit Model
  • Heckman model
  • Iran Manufacturing Firms
  • R&D Expenditures