شناسایی موانع انجام فعالیت‌های پژوهشی از منظر اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز

نویسندگان

چکیده

یکی از وظایف مهم اعضای هیات علمی دانشگاه‏ها، انجام تحقیقات بنیادی وکاربردی، به منظور توسعه مرزهای دانش و فناوری است. علی‌رغم اهمیت مقوله پژوهش، متأسفانه تعداد طرح‌های مصوب دانشگاه تبریز کمتر از شاخص‌های دانشگاه‌های برتر کشور بوده و به دلایل گوناگون، توجّه لازم به این امر نشده است. هدف مقاله حاضر، شناسایی موانع انجام فعالیت‌های پژوهشی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری پژوهش 690 نفر از اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه تبریز است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، تعداد 134 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته در 5 بخش (موانع اجتماعی- فرهنگی، موانع اقتصادی، موانع سازمانی، موانع آموزشی و موانع فردی) تنظیم شد. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه توسط متخصصین مورد تأیید قرار گرفت و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ 93% بدست آمد. داده‌های حاصل، با استفاده از آزمون‌های آماری تحلیل واریانس چند متغیره، آزمون t ، آزمون تعقیبی توکی و آزمون کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، هر پنج مقوله از دیدگاه اعضای هیأت علمی، جزء موانع فعالیت پژوهشی آنان محسوب می‏شوند. از بین این عوامل، موانع اقتصادی بیشترین و موانع فردی کمترین مانع ذکر شده هستند. در پایان، پیشنهادهایی جهت کاهش موانع فعالیت‏های پژوهشی اعضای هیأت علمی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Viewpoint of Faculty Members on Research Obstacles at Tabriz University

نویسندگان [English]

  • Amin Hosseiny Shavoun
  • Hosseinali Jahed
چکیده [English]

OOne of themain duties of faculty membersof universities is the applied and basic research for developing boundaries of knowledge and technologies. Unfortunately, in spite of the importance of research the number of approved research projectsat theTabriz Universityis lower than the number of the expected research projects at the universities in the country. The purpose of this article is to identify obstacles to research from the viewpoint of faculty members of the Tabriz University. We used opinion surveymethod in this study.The population studied consisted of 690 full time faculty members of Tabriz university. We randomly selected 134 respondents for the survey. We developed a questionnaire, which included five parts: social – cultural, economical, organizational, educational & obstacles. Face validity of questionnaire was accepted by the faculty members. And instrument reliability was obtained 93 percent by Cronbach's alpha. These data were analysised by Multivariate analysis of variance (MANOVA), T-test, Tokay, and Kruskal –Wallis statistics. Results have shown that according to the viewpoint of faculty members, all five categories are considered the obstacles to researche activities. They have identified economical and personal obstacles are the least important obstacles.Furthermore, this study has revealed significant relationships between viewpoints of faculty members and gender, ranking, courses, faculty and performance responsibility; however, there is no significant relationship between viewpoints of faculty members and their service records. Finally, suggestions are given for decreasing their researches activities obstacles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Obstacles
  • Research & Science Production
  • Faculty Members
  • Tabriz University