پژوهشی در الزامات ساختاری دبیرخانه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری

نویسندگان

چکیده

به موجب قانون برنامه سوم، شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) به‌عنوان نهاد سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در زمینه‌های مزبور پیش‌بینی گردید که دبیرخانۀ آن باید در وزارت عتف تشکیل شود. اکنون این سوال وجود دارد که ساختار دبیرخانۀ شورایعالی عتف را چگونه می‌توان طراحی کرد که بتواند با برخورداری از ظرفیت‌های دوگانۀ پژوهشی و اجرائی و ارتباط مناسب با شورای‌عالی و بدنه علم و فناوری کشور در زمینۀ تحقق وظائف مورد انتظار قانونی گام‌های اساسی را بردارد؟ این پژوهش برای پاسخ‌گوئی به این سوال اساسی از چهار روش اصلی بررسی اسنادی، تجزیه و تحلیل وظایف، مصاحبه‌های نیمه ساخت‌یافته و تشکیل گروه‌های متمرکز استفاده می کند.در این مطالعه با توجه به چارچوب مفهومی و پس از مصاحبه با 20 نفر از صاحبنظران و بر مبنای تحلیل دیدگاه‌های آنان 12 سناریوی ساختاری در قالب سه الگوی استقلال سازمانی، وابستگی سازمانی و ادغام سازمانی بین دو کارکرد پژوهشی و اجرائی طراحی گردید. به دنبال طراحی و ترسیم ساختارهای مرتبط با این سناریوها، یافته‌های ساختاری با تشکیل دو گروه متمرکز با حضور 53 نفر از صاحبنظران و ذینفعان مورد بررسی و نظرسنجی قرار گرفتند که بر اساس آن تشکیل «سازمان سیاست علم و فناوری کشور» مبتنی بر الگوی ادغام سازمانی بین دو کارکرد با مقیاس‌های بزرگ به‌عنوان مطلوب‌ترین سناریوی ساختاری برای پشتیبانی پژوهشی و اجرائی شورایعالی عتف انتخاب و در عین حال نقاط ضعف و قوت آن در نشست‌های مزبور از سوی متخصصان و صاحبنظران مورد ارزیابی قرار گرفتند.در بخش پایانی مقاله، با توجه به ارزیابی‌های صاحبنظران از الگوی ساختاری منتخب برخی از پیشنهادات اجرایی برای استقرار و بهبود آن ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Research about Structural Implications of the Secretary of the High Council for Sciences, Research and Technology

نویسنده [English]

  • Amir Mohtarami
چکیده [English]

Establishment of the High Council for Sciences, Research and Technology as policy and decision making organ in the Ministry of Sciences, Research and Technology has raised the question of structural design of the High Council, which has the dual responsibilities of research and management, so that it could best meet the tasks it was charged to implement. Responding to this question, the present research uses four basic methods of documentary study, tasks analysis, semi-structured interviews and focus groups. We interviewed 20 experts and based on analysis of their views designed 12 structural scenarios in the forms of three patterns of organizational autonomy, organizational dependency, organizational integration between two research and executive functions. After designing and drawing related structural scenarios, structural findings were assessed with establishing two focus groups with participating of 53 experts. Accordingly the establishment of “Iranian science and technology policy organization” based on organizational integration pattern between the two functions, with large scales, was selected as more desired structural scenario for research and executive supporting of the High Council. Then its strengths and weakness evaluated by experts in focus groups. In final section of the paper, some executive suggestions offer for establishing and improving the selected scenario.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The High Council for Sciences
  • Research and Technology
  • Science and technology policy
  • Organizational Structure
  • Research support
  • Executive support