الگوی مدیریت راهبردی توسعه فناوری در سازمان‌های پژوهش و فناوری در صنعت نفت: موردی از پژوهش آمیخته

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

با توجه به عدم توفیق سازمان‌های پژوهش و فناوری در ایفای نقش و رسالت خود و در نتیجه عدم اثربخشی آنها از یک سو و افزایش فشارها برای پاسخگویی از سوی دیگر، سازمان‌های پژوهش و فناوری نیازمند تقویت مدیریت راهبردی خود به منظور تبدیل شدن به سازمان‌های موثر، کارآمد و هدف‌گرا برای نوآوری و توسعه فناوری می‌باشند. براین اساس موضوعی که مطرح می‌شود این است که مفهوم راهبرد در سازمان‌های پژوهش و فناوری چیست و الگوی مناسب برای مدیریت راهبردی توسعه فناوری این سازمان‌ها چگونه است. این تحقیق براساس روش «تحقیق آمیخته» از نوع «طرح تحقیق آمیخته اکتشافی متوالی» انجام می‌گیرد. در مرحله اول براساس روش شناسی تئوری برخاسته از داده‌ها به تبیین مفهوم راهبرد در سازمان‌های پژوهش و فناوری و ارائه مدلی برای مدیریت راهبردی توسعه فناوری در سازمان‌‌های پژوهش و فناوری مستقل براساس مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته با مدیران و افراد مرتبط، پرداخته شده است. مدل توسعه یافته مبتنی بر رویکرد توانمندی‌های پویا به مدیریت راهبردی و مدلی فرایندی است که در برگیرنده شش مقوله اصلی «تعیین حیطه فعالیت و چشم انداز»، «تعیین اهداف دانشی فناورانه سازمان»، «متوازن‌سازی فعالیت‌‌های اکتشاف و بهره‌برداری»، «ره‌نگاشت ترکیبی مسیرهای فناورانه»، «فرایندها، منابع و توانمندی‌‌های سازمان‌‌های پژوهش و فناوری» و «انتقال دستاوردها» است. سپس با استفاده از روش تحقیق مطالعه چند موردی، در مورد یافته‌های سه مطالعه عمیق موردی براساس مدل توسعه یافته در مرحله اول که در سازمان‌های پژوهش و فناوری منتخب مرتبط با صنعت نفت به اجرا درآمد به تبیین مدل پرداخته شد و براساس آن شواهدی برای پشتیبانی و تائید مدل توسعه یافته، گردآوری گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Strategic Management Model of Technology Development in Research and Technology Organizations of Oil Industry: Case of Mixed Method

نویسنده [English]

  • Davood Karimi Dastrerdy
چکیده [English]

Facing the challenges in executing their goals Research and Technology Organizations (RTOs), have faced difficult accountability questions, and led to the need for the RTOs to enhance their strategic management to become effective, efficient and goal-directed organizations for innovation and technology development. Accordingly, the main issue of concern in the present study is the concept of strategy in the RTOs and the compatible strategic management model for the organizations. This study is based on sequential exploratory mixed method. In the first stage, grounded theory is used to clarify the concept of strategy in the RTOs and to develop a model for strategic management of technology development in RTOs based on semi structured interview with their managers and experts. Proposed model is based on dynamic capability view to strategic management and is a process model which includes 6 major themes: “scoping and determining the mission and vision”, “determining the technological knowledge goals of organization”, “balancing the exploration and exploitation”, “multi technological paths mapping”, “processes, resources and capabilities of RTOs” and “transferring the technological findings”. Afterwards, the proposed model have been tested by multiple case studies in the context of three RTOs which are correspond to Oil Industry and find some supporting evidence of its existence in them. We conclude with some final remarks and suggestions for future research questions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Management
  • Research and Technology Organizations
  • Rapid Technological Change Environment
  • Process Models of Strategic Management
  • Dynamic Capability View