سازوکار ملی ترویج علم در ایران؛ با تمرکز بر سیاست‌گذاری و پیاده‌سازی

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین بهترین شیوه سیاست‌گذاری و پیاده‌سازی فرایند ترویج علم در کشور، ارائه سازوکاری ملی با توجه به چالش‌ها، ضروریات و نیازهای یک کشور اجتناب‌ناپذیر است. در این پژوهش تلاش شده است به‌طور ویژه، به این مهم پرداخته شود. بدین منظور جامعه پژوهش شامل 60 تفر از صاحبنظران حقیقی و حقوقی در کشور که هریک به نوعی برای ترویج علوم در کشور فعالیت می‌کنند مورد مراجعه قرار گرفته‌اند. داده‌ها توسط تلفیقی از روش‌های پژوهشی اعم از اسنادی-کتابخانه‌ای و پیمایشی گردآوری شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه (محقق ساخته) و روش نمونه‌گیری، هدفمند و گلوله‌برفی بوده است. تعیین بهترین شیوه سیاست‌گذاری و پیاده‌سازی ترویج علم در کشور همزمان با ترسیم و تعریف سازوکار ملی ترویج علم، یکی از مهمترین نکات مورد نظر در این مقاله بوده است. قابل ذکر است پس از جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها و ترسیم سازوکار اولیه، تعدادی از صاحبنظران در طرح پرسش از خبرگان (دلفی) شرکت کرده و به بازبینی، اصلاح و تایید سازوکار پرداختند. به منظور شناسایی بهترین روش‌های به کار گرفته شده و الگوگیری از روش‌های موفق سایر کشورهای پیشرو در این زمینه، مطالعاتی در سطح بین‌المللی نیز صورت گرفته است. تحلیل یافته‌ها نشان داد که «سیاست‌گذاری متمرکز ملی (شورایی و هیات امنایی) و پیاده‌سازی غیرمتمرکز» بهترین شیوه برای سازوکار ملی ترویج علم از دید پاسخگویان است. طبق این مدل از سیاست‌گذاری، شورایی از سیاست‌گذاران به سیاست‌گذاری کلان می‌پردازند و سایر نهادها نیز ضمن تعامل با این شورا، به پیاده‌سازی فرایندهای ترویج علم می‌پردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

National Mechanism for Popularization of Science (PS) in Iran; by Focusing on Policymaking and Implementation

نویسندگان [English]

  • Azadeh Heidari
  • Mohammad Hassanzadeh
  • Nadjla Hariri
  • Fatemeh Nushinfard
چکیده [English]

This study aims to identify the best method for policymaking to implement processes of popularization of science (PS) in Iran, providing a national mechanism with respect to meeting the challenges,.We interviewed 60 experts who were working on popularization of science by individual interest or as job task. Data were collected and analyzed by using mixed of methods (Document study, Survey and interviews). We developed a questionnaire for the study. Participants were identified through targeted sampling and snowball identification technique.. After gathering and analyzing the data, a number of experts participated in Delphi method and verified the first schema of national mechanism of PS. We did a comparative study of benchmarking and practicing successful methods of other countries in PS processes The descriptive results on policy making and implementation phases of PS revealed that concentrated policy making (board of trustee) and decenterlized implementation in the country, was selected as the best mechanism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Popularization of Science
  • Policy Making
  • Implementation
  • National Mechanism
  • Iran