مؤلفه‌های ضروری برای شکل‌گیری شرکت‌های نانوفناوری در ایران

نویسندگان

چکیده

شرکت‌های نوپای فناوری بنیان و از جمله نانو فناوری در ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه اقتصادی منطقه و تجاری‌سازی فناوری‌ها اهمیت به‌سزایی دارند. در این تحقیق عوامل لازم برای شکل‌گیری این شرکت‌ها شناسایی و اولویت‌بندی شده است. بدین منظور ابتدا تحقیقات انجام شده بین‌المللی و داخلی بررسی شده است. بر اساس نتایج محققان قبلی، عوامل لازم در 9 مؤلفه و 83 شاخص در قالب یک پرسشنامه طبقه‌بندی شدند. سپس پرسشنامه در میان 200 نفر از اعضاء جامعه آماری از جمله مدیران و خبرگان این شرکت‌ها، اساتید دانشگاه و خبرگان انجمن‌های حوزه فناوری توزیع شد. در مرحله بعد نقش هر یک از مؤلفه‌ها و شاخص‌ها با استفاده از ضرایب بدست آمده از تحلیل عاملی تأییدی و وزن‌دهی بررسی شد. از آنجا که هدف این تحقیق، مشخص کردن عوامل مؤثر بر شکل‌گیری شرکت‌های نوفناوری بنیان نانو و اولویت‌بندی آنها در کشور است، تحقیقی کاربردی به شمار می‌رود. نتایج نشان می‌دهد 59 شاخص از میان 83 مورد، موثر بوده و 10 شاخص تیم مدیریت، هشت شاخص کارکنان، دو شاخص راهبرد کسب و کار و یک شاخص راهبرد فناوری کم اثر بوده‌اند. طبق نتایج بدست آمده از روش ضریب عاملی و همچنین روش وزن‌دهی عوامل، مؤثرترین مؤلفه‌های مورد نیاز به ترتیب: نهادهای حمایتی، محیط سازمانی، سیاست‌های حمایتی دولت، کارکنان شرکت، شبکه‌سازی، تأمین مالی، راهبرد کسب و کار، تیم مدیریت و راهبرد فناوری بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Necessary Factors for Nanotechnology Companies’ Creation in Iran

نویسندگان [English]

  • Pourandokht Niroomand
  • Fatemeh Mirjalili
  • Jahanyar Bamada Soofi
چکیده [English]

In this study the necessary factors for nanotechnology companies creation have been identified and prioritized. For this purpose, the international and domestic research were examined . Based on the previous research, 9 factors and 83 indicators were classified in the form of a questionnaire. Then the questionnaires were distributed among 200 members of the statistical community, including managers, experts of these companies, university professors and association experts in the field of technology. Next, the role of each factors and indicators by using weighing coefficients were analysed. The results show that 59 indicators out of the 83 indicators were effective, and 10 indicators of management team, eight indicators of employees, two indicators of business strategy and one indicator of technology strategy have little effect. According to the results of the weighing coefficients the most effective factors were: supportive institutions, organizational environment, government supportive policies, employees, networking, financing, business strategy, management team and technology strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanotechnology
  • Technology strategy
  • Human Capital
  • Financing
  • Organizational Environment
  • Networking
  • Business Strategy
  • Supportive Institutions