ارائه روشی برای بودجه‌بندی دستگاه‌های پژوهشی و فناوری بر مبنای قیمت تمام شده تولیدات علم و فناوری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

2 عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

اهمیت و کمبود منابع مالی، ضرورت توجه به تدوین روش های علمی برای بودجه بندی دستگاه ها را در اسناد برنامه های توسعه به همراه داشته است، بر این اساس در مقاله حاضر به ارائه روشی برای بودجه بندی دستگاه‌های پژوهشی و فناوری بر مبنای قیمت تمام شده تولیدات علم و فناوری پرداخته شده است. برای تحقق این امر ابتدا براساس مطالعات کتابخانه‌ای شاخص‌های علم و فناوری برای اندازه‌گیری میزان تولیدات علم و فناوری دستگاه‌ها احصاء و سپس با نظرسنجی از خبرگان دستگاه‌های پژوهشی و فناوری، شاخص ها در قالب دو دسته تولیدات علمی و فناوری نهایی گردیدند. سپس برای تعیین ضرایب اهمیت شاخص ها نسبت به یکدیگر، نظرات خبرگان دستگاه‌های پژوهشی و فناوری در قالب پرسشنامه ساخته محقق جمع آوری و با استفاده از روش AHP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و براساس ضرایب حاصله، میزان تولیدات علم و فناوری دستگاه‌ها محاسبه شدند. در انتها با توجه به اعتبار، میزان تولید علم و فناوری، قیمت تمام شده یک واحد تولید علم و فناوری، مد قیمت تمام شده یک واحد تولید علم و فناوری دستگاه‌ها در سال قبل و نیز نرخ رشد تورم در همان سال، میزان تولید علم و فناوری و قیمت تمام شده یک واحد تولید علم و فناوری در سال جدید و در نتیجه اعتبار دستگاه های پژوهشی و فناوری بر اساس قیمت تمام شده تولیدات علم و فناوری با توجه به زمینه علمی فعالیت دستگاه ها ارائه شده است.. کلیدواژه‌ها: بودجه بندی، پژوهش، فناوری، قیمت تمام‌شده تولیدات علم و فناوری.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Research and Technology Institutes Budgeting Based on Science and Technology Outputs Cost

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Pourtalei 1
  • Mohammad Atashak 2
1 Master of Mathematics, Management and Planning Organization of Iran
2 Member of Young Researches Club, Islamic Azad University, South Tehran Branch
چکیده [English]

Using of scientific methods for budgeting of institutes is necessary because of Importance and deficit of budget. The aim of this article is to introduce a model for research and technology institutes budgeting based on science and technology outputs cost. For that, firstly, we studied on science and technology outputs indicators and used institutes' opinions for finalizing and weighting them. Then we measured the science and technology outputs using AHP method. At last we designed a model for research and technology institutes budgeting based on science and technology outputs cost, using last year budget of institutes, amount of science and technology outputs at the same year, science and technology outputs unit cost at last year and its mode and the rate of inflation in last year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Budgeting
  • Research
  • Science And Technology Outputs Cost