بررسی روابط بین برنامه‌ریزی راهبردی و عوامل درون سازمانی در شرکت‌های مبتنی بر فناوری‌های برتر در ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اهمیت نقش شرکت‌هایی با فناوری برتر در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها از یک سو و اهمیت تدوین راهبرد برای بقای این شرکت‌ها در فضای رقابتی امروز و به دنبال آن اهمیت روابط بین برنامه‌ریزی راهبردی و عوامل درون سازمانی در این شرکت‌ها از سویی دیگر، لزوم انجام تحقیقی در این زمینه را مشخص می‌سازد. با توجه به توضیحات فوق‌الذکر، هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تدوین برنامه‌ریزی راهبردی و عوامل درون سازمانی در شـرکت‌های با فناوری برتر در ایران است. لذا این مقاله به دنبال تعیین میزان ارتباط عوامل درون سازمانی (شامل بر کارکنان، نوع برنامه‌ریزی، تحقیقات بازار، مبانی اصلی تعیین راهبرد) و برنامه‌ریزی راهبردی دراین شرکت‌هاست. اطلاعات به‌دست آمده از پرسش‌نامه نشان می‌دهد که اتخاذ برنامه‌ریزی راهبردی در بنگاه‌های مبتنی بر فناوری‌های برتر ایران، با متغیرهایی چون داشتن نیروهای بازاریابی، وجود راهبرد‌های کاملا مشخص و داشتن تحقیقات بازار درباره مشتریان آینده، همبستگی دارد. از نتایج به دست آمده می‌توان نتیجه گرفت که علی‌رغم این که مدیران این شرکت‌ها برنامه‌ریزی راهبردی را مهم می‌دانند؛ ولی این نگرش سبب انجام برنامه‌ریزی مزبور نشده است. این موضوع بایستی به عنوان مبحثی در مطالعات آتی مورد تجزیه و تحلیل دقیق‌تر قرار گیرد. شرکت‌های با فناوری برتر که اقدام به استخدام کارکنان با سابقه بازاریابی عمومی می‌نمایند و به عبارت دیگر این کار را مهم می‌دانند، در انجام برنامه‌ریزی راهبردی نسبت به سایر شرکت‌ها که اقدام به استخدام این گروه از افراد نمی‌کنند، موفق‌تر عمل می‌کنند. همچنین معلوم شد که شرکت‌هایی که فرایند برنامه‌ریزی راهبردی را دارند از پیشرفت‌های فناورانه و مقتضیات بازار به طور همزمان به عنوان ورودی‌های مؤثر در روند برنامه‌ریزی استفاده نمی‌کنند. در نهایت می‌توان گفت این نوع بنگاه‌ها به دلیل اتکا به فناوری‌های پیشرفته، از حساسیت‌های بیش‌تری برای تعیین مقاصد و مسیرهای راهبردی برخوردارند که سایه بر ارکان کلیدی دیگر بنگاه نیز می‌اندازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation between strategic Planning and Internal Factors of Organization in Iranian High Technology Firms

نویسندگان [English]

 • M. Taghizadeh 1
 • P Niroomand 1
 • J. Salehi-Sedghini 2
 • R. Ezadkhah 1
 • F. Majidfar 1
 • K. Mohamadi 1
 • M. Pakzad 1
 • M. Godarzi 1
چکیده [English]

Important role of high technology firms in economic and social development of countries, on the one hand, and importance of strategy formulation and its relation with internal factors of organization for survival of these firms in current competitive environment, on the other hand, specify the necessity of conducting a research in this field. According to above, main objective of this research is exploring correlations between formulation of strategic planning and internal factors of organization in Iranian high technology firms. So this article tries to specify the correlation and its extent between internal factors of organization (including staff, type of planning, market research and foundations of strategy formulation) and strategic planning in these firms. The results elicited from questionaries show that formulation of strategic planning in Iranian high technology firms correlates with owning marketing human resources, existence of specified strategies and having market research about future customers. Also the results show although the managers of these firms believe that strategic planning is important, this approach hasn’t caused to an action plan for doing this planning. This subject should be analyzed more narrowly in future studies. Another result elicited from this study is that the managers who have employed personnel with marketing experience are more successful than others in formulating and doing strategic planning. Also it was revealed the firms owning strategic planning do not use the technologic improvement and market contingency simultaneously. Finally it can be said that this kind of firms because of dependency on advanced technologies have more sensitivities for specifying strategic destinations and paths dominant on the other pillars of organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategy Planning
 • High Technology Firms
 • Market Research