طراحی و تبیین الگوی انطباقی مدیریت فناوری اطلاعات برای سازمان‌های دولتی کشور

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ایران، رویکرد و نگرش مدیران و نیاز مبرم سازمان‌های دولتی به الگویی ساخت یافته به منظور مدیریت فناوری اطلاعات و آگاهی و شناخت کافی نسبت به برون‌سپاری هر یک از مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن الگو، این تحقیق با هدف ارائه الگوی انطباقی مدیریت فناوری اطلاعات برای سازمان‌های دولتی کشور، انجام پذیرفته است. روش تحقیق مورد استفاده در این نوشتار، روشی توصیفی است و از لحاظ نوع تحقیق، کاربردی است. جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه پژوهش در بخش طراحی الگو متشکل از خبرگان دانشگاهی و در بخش مطالعه موردی برای اجرای الگوی طراحی شده، متشکل از خبرگان وزارت صنایع و معادن و سازمان‌های تحت پوشش آن است. پس از بررسی پیشینه پژوهش به طراحی الگو پرداخته شد. سپس بر اساس نظریات خبرگان دانشگاه، الگوی مذکور آزمون شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مؤلفه‌های الگوی انطباقی مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی کشور عبارتند از هم‌راستایی برنامه‌ریزی راهبردی IT و معماری IT سازمان سرمایه‌گذاری IT، مخاطرات IT، ارائه ارزش و پایش IT. پس از تأیید اجزای و کلیت الگو بر اساس نظریات خبرگان دانشگاهی، الگوی مذکور در وزارت صنایع و معادن و سازمان‌های تحت پوشش آن به‌کار گرفته شد. نتایج به کارگیری مدل در صنعت با نظریات خبرگان دانشگاه مقایسه و تحلیل و بر این اساس راهکارهای لازم ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Adaptive Model of Information Technology Management in Public Organization of Iran

نویسندگان [English]

  • Alireza Hasanzadeh
  • Maryam Hajipour Sarduie
چکیده [English]

Regarding to the importance and special position of information technology in the public organizations of Iran, manager attitudes and public organization needs to a structured model for management of information technology and sufficient recognition on outsourcing of each components, the objective of this research is to present an adaptive model for information technology management in public organizations of Iran. The research method is descriptive has an applied nature. Sample in this research have been selected from academic experts for model testing, and from public sector experts in order to applying the model in the real world. After analyzing academic experts' opinion, all components of the model and their outsourcing were confirmed. Designed model consist of five main components: Alignment, IT Investment, IT Risks, Value Delivery and IT Monitoring. Then the current status of information technology management in public sector was examined via a case study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptive Model
  • Information technology management
  • Public Organizations
  • Allignment
  • IT Investment
  • IT Risk
  • Value Delivery
  • IT Monitoring