ارزیابی ظرفیت نظریه‌پردازی‌های نگرش نظام ملی نوآوری در مورد وضعیت کشورهای رو به توسعه در پرتو نظریات ایمره لاکاتوش

نویسنده

چکیده

  در این مقاله نظریات جدیدی که لاندوال و همکاران وی در دانشگاه آلبورگ به عنوان صاحب­نظر در نگرش نظام ملی نوآوری درباره کشورهای آسیای جنوب شرقی و افریقا ارائه کرده­اند، تحلیل مقدماتی می‌شود. روش تحقیق در چارچوب روش­شناسی برنامه­های پژوهشی علمی معرفی‌شده از سوی ایمره لاکاتوش، انتخاب شده است. این مقاله نخست، نظریات لاندوال را که به عنوان نگرش «نظام ملی نوآوری» به مفهوم گسترده آن مشهور شده است، جزئی از برنامه پژوهشی علمی اقتصاد�تکامل­گرا تلقی می‌کند و می‌کوشد با توجه به ساختار برنامه پژوهشی، دو الگوی نظری آسیایی و افریقایی این نگرش را بررسی کرده و به این پرسش پاسخ دهد که آیا این الگوهای نظری حرکتی رو به جلو در راستای برنامه پژوهشی تلقی می‌شوند یا آن­ها را باید دال بر نوعی تغییر جهت از هسته مرکزی برنامه اقتصاد تکاملی لاندوال دانست. در نهایت مقاله با این نتیجه‌گیری به‌پایان می­رسد که نظریه­های الگوی آسیایی در راستای رهنمون­های ایجابی و در راستای پیشرفت برنامه پژوهشی و نظریات الگوی افریقایی به عنوان نظریات موضعی بدون ارتباط با هسته مرکزی و در تعارض با رهنمون­های سلبی برنامه پژوهشی است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Value of NIS Theoretical Novelty on Constructing Developing Countries’ Dilemma in the Light of “Imre lakatos” Methodology

چکیده [English]

This paper is a preliminary attempt to describe NIS approach in broad definition as a theoretical circle in the broad realm of evolutionary economics’ scientific research program and to analyze if Prof. Lundavall and his colleagus in Aalbourg University’s initiation to stretch their conceptual focus outreaching the Asian and African Countries as a scientific advancement or an ad hoc hypothesis regardless of negative heuristics of Evolutionary Economics Scientific Program. The methodology selected is MSRP introduced by Imre Lakatos. This paper first analyses the internal artchitecture of Lundval’s NIS theory in the framework of lakatosian Methodological Scientific Research Program and introduce its hardcore and auxiliary hypothesis, and positive heuristics and then by evaluating the hypotheses brought forth by Lundvall in the Asian and African projects , it concludes that the Asian project can be considered as an scientific advancement of National Innovation system While African project is an ad hoc and local hypothese.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Innovation System in Broad definition
  • Methodological Scientific Research Project
  • Auxiliary Belt
  • Negative and Positive heuristics
  • Economies in transition
  • Developing countries