بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر ضریب تأثیر نشریات حوزه اقتصاد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نویسندگان

چکیده

  تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر ضریب تأثیر1 نشریات حوزه اقتصاد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات وفنّاوری می‌پردازد. نوع تحقیق، علم‌سنجی است که با استفاده از روش‌های پیمایشی، تحلیل استنادی و کتابخانه‌ای به انجام رسیده است. داده‌های تحقیق با استفاده از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام «آی. اس. سی.»2 ، پرسشنامه و تورق نشریات مورد مطالعه گردآوری شده است. متغیرهای مستقل تحقیق شامل خوداستنادی، هم‌آیندی مؤلفان، کیفیت مقالات، شهرت، تأخیر در انتشار به موقع، نسبت مقالات مروری، قیمت، میزان رد مقالات و دسترسی آزاد است. ضریب تأثیرنشریات مورد مطالعه، متغیر وابسته تحقیق را تشکیل می‌دهد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که عوامل خوداستنادی، کیفیت مقالات، هم‌آیندی مؤلفان، تأخیر در انتشار به موقع، نسبت مقالات مروری و میزان رد مقالات، رابطه معنی‌داری با ضریب تأثیرنشریات دارند. از سوی دیگر، عوامل شهرت و قیمت رابطه معنی‌داری با ضریب تأثیرنشریات ندارند. همچنین، دسترسی آزاد تغییر معنی‌داری در ضریب تأثیرنشریات مورد مطالعه ایجاد نکرده است. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می‌دهد که در تأثیر هم‌زمان متغیرهای مستقل تحقیق بر ضریب تأثیر ، عوامل میزان رد مقالات، خوداستنادی، کیفیت، هم‌آیندی مؤلفان، نسبت مقالات مروری و تأخیر در انتشار، به ترتیب بر ضریب تأثیر نشریات اثر می‌گذارند.     کلیدواژه‌ها : ایران، ضریب تأثیر، علم‌سنجی، نشریات اقتصاد، وزارت علوم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and Analysis of The Factors Affecting the IF of Cconomics Journals Approved by MSRT

نویسندگان [English]

  • Hashem Atapour
  • Mohammad Hassanzadeh
چکیده [English]

This research investigates factors affecting Impact Factor of those economics journals approved by Ministry of Science, Research and Technology. The research method use is that of scientomerics and it was conducted through survey, citation analysis and library research. Data were collected using the Islamic World Science Citation database (ISC), a questionnaire and browsing case journals. Research of independent variables included self-citation, associativity, article quality and prestige, publication delay, review articles ratio, rejection rate, price and open-access. The IF of case journals, is a research dependent variable. Correlation analysis shows that such factors as self-citation, article quality, associativity, publication delay, review article ratio, and rejection rate have a significant correlation with a journal's IF. On the other hand, factors including prestige and price have no significant correlation with a journal's IF. For thermore, open-access hasn’t had any significant inpact on case journal's IF. Multiple regression analysis shows that rejection rate, self-citation, articles quality, associativity, review articles ratio and publication delay do, respectively, affect a journal's IF.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Impact factor
  • Scientometrics
  • Economics journals
  • Ministry of Science