شناسایی و تحلیل موانع توسعه فنّاوری ‌نانو در بخش کشاورزی ایران

نویسندگان

چکیده

  پژوهش حاضر با هدف «شناسایی و تحلیل موانع و مشکلات توسعه فنّاوری ‌نانو در بخش کشاورزی ایران» انجام گرفته است. به لحاظ روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماری تحقیق حاضر را محققان مراکز و مؤسسات تحقیقات ملی تشکیل می‌دهند که 120 نفر از آنان برای انجام پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شده است. برای تعیین اعتبار ابزار تحقیق پیش‌آزمونی انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هریک از مقیاس­های اصلی پرسش­نامه در حد مناسب (بالای 7/0) بود. برای شناسایی عامل‌های موانع توسعه فنّاوری ‌نانو در بخش کشاورزی کشور از تحلیل عاملی اکتشافی و به منظور بررسی شاخص برازش نیکویی مدل تحقیق از تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهند که موانع توسعه فنّاوری ‌نانو در بخش کشاورزی کشور از پنج عامل مجزای زیرساختی، سیاست­گذاری، اطلاعاتی، قانونی و مالی تشکیل می‌شود.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Analysis of the Barriers of Nanotechnology Development in the Iranian Agricultural Sector from the Viewpoint of the Researchers

نویسندگان [English]

  • Rooholah Rezaei
  • Mahmood Hosseini
  • Hossein Shabanali Fami
  • Leila Safa
چکیده [English]

The main objective of this study was to identify and analyze the barriers to nanotechnology development in the Iranian agricultural sector. The type of research method of this study was Descriptive-Correlative research. The statistical population of the study consisted of all the researchers of National Research Institutes and Centers from among whom 120 were selected for the study. A questionnaire was used to collect the data and a panel of experts established the validity of the questionnaire. A pilot study was conducted to establish the reliability of the instrument. Cronbach’s alpha coefficient for the main scales of the questionnaire was higher than 0.7 showing that it had an acceptable level of reliability. Exploratory factor analysis was used to identify the factors creating barriers to nanotechnology development in the Iranian agricultural sector. Confirmatory factor analysis and structural equation modeling were also used to determine the goodness fit index of the research model. The results showed that the barriers to nanotechnology development in the Iranian agricultural sector included five independent factors, namely infrastructural, political, informational, legal and financial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Developement
  • Factor analysis
  • Nano Technology
  • Agriculture Researcher
  • obstacles
  • Structural equation modeling